寻找健康

寻找健康
免费阅读本书的内容, 请看 2011年3月26日部落的整本书. 此书非商业方式出版,不在商业书店售卖。想得到此书的朋友,请联络作者林廷辉博士 drlimhf@gmail.com 012-3615905

Makanan Sihat Sebagai Ubat (2011)

Makanan Sihat Sebagai Ubat (2011)
Ini adalah buku kesihatan saya. Kandungannya telah dimuatkan dalam blog ini pada 10 Sept 2010 sempena Hari Raya Puasa. Buku ini bukan diterbitkan untuk tujuan komersial dan tidak dipasarkan melalui kedai-kedai buku terkenal. Jika anda ingin memperolehi satu naskah, sila hubungi pengarang di drlimhf@gmail.com atau 012-3615905

Eating for Good Health (2010)

Eating for Good Health (2010)
3nd Edition 2010. The contents of this book are in this blog (subheadings in Blog Archive from October 2009 till January 2010) for free reading. This is a non-commercial book and is not available in major commercial book stores. If you wish to own a hard copy, kindly contact the author at: drlimhf@gmail.com or 012-3615905

Saturday, March 26, 2011

寻 找 健 康
林 廷 辉
Samarata Publications

2011 年 (第2 版)


声 明:
此 书 的 内 容 只 供 读 者 作 为 参 考, 它 并 不 能 取 代 现 代 医 学 治 疗。书 中 的 资 讯 仅 限 于 预 防 及 教 育。任 何 人 运 用 此 书 的 内 容 时,必 须 自 负 全 责。无 论 做 任 何 事 情,都 有 一 定 的 危 险 性。如 果 您 不 愿 意 冒 险,请 别 用 此 书 的 内 容。您 应 该 寻 求 专 科 医 生 或 医 学 专 员 的 咨 询 来 处 理 您 的 健 康 问 题。 与 此 同 时, 亦 可 咨 询 第 二 及 第 三 者 的 意 见,以 便 做 出 更 明 智 的 决 定。作 者 和 出 版 商 对 您 采 用 此 书 的 内 容, 所 面 对 的 负 面 后 果 将 不 负 任 何 责 任。Disclaimer:
This book serves as a guide only and is not intended to be a substitute for proper medical advice or treatment. The information provided here is for educational and preventative healthcare purposes only. Any suggestion set forth in this book is at the reader’s discretion and own risk. In any action taken, there is always some form of risk involved. Do not use the book if you are unwilling to take such risk. Feel at ease to consult a physician or other qualified health professional. Seeking a second or third opinion is a sign of wisdom. The author and publisher are not responsible for any adverse effects or consequences resulting from the use of any of the suggestions or information contained in this book.© 林 廷 辉, 2011

版 权 所 有。

详 情 洽 讯:
Samarata Enterprise,
41, Jalan Intan Baiduri 2D,
Taman Intan Baiduri,
52100 Kuala Lumpur, Malaysia
Email: drlimhf@gmail.com

http://drlimhinfui.blogspot.com

All rights reserved.

First edition: October 2007
Second edition first printing: January 2011
(Cover photo: 法 界 佛 教 总 会 食 谱)

Perpustakaan Negara Cataloguing-in-Publication Data

Lim, Hin Fui, 1954-
[Xun zhao jian kang]
寻找健康 / 林廷辉. – Ed. Ke2
ISBN 978-983-42313-5-4
1. Food--Nutritional aspects. 2. Food--Health aspects.
3. Vegetarian diet. I. Title.
613.2

Printed in Malaysia by Percetakan Semarak Sdn. Bhd.,
Puchong Perdana

献 给 希 望 得 到 健 康 的 人


____________


我 及 家 人 希 望 您 能 从 健 康 饮 食、良好 的 生 活 习 惯 中 获 得 健 康,利 己 利 他。

祝 福 所 有 我 们 所 爱 及 爱 我 们 的 人。与 此同 时,愿 每 一 位 未 来 子 孙 皆 能 健 康 快 乐的 成 长。就 从 这 里 开 始, 让 我 门 珍 惜 大 自 然 的 一 切,即 土 地、阳 光、空 气、水 和 食 物,也 是 支 持 人 类 健 康 的 条 件,我 们 生 命 的根 本。

与 善 同 行,天 必 从 之。


________________

感 谢 以 下 亲 友 资 助 出 版 << 寻 找 健 康>> 第2 版 第1 刷 (2011 年)。让 我 们 以 虔 诚 的 心 祝 愿 宇 宙 的 一 切 众 生 健 康 快 乐。

RM 1,088.00: 譚秀卿
RM 1,000.00: 林日傳
RM 1,000.00: 吴木松、陳 賽珍夫婦
RM 800.00: 陳賽梅
RM 650.00: 陳記群、蔡亚妹夫婦
RM 600.00: 林玉真
RM 500.00: 张金水, 伍錫林、张彩玉夫婦
RM 300.00: 侯金来, 郑娇丽
RM 200.00: 薛献华, 林爱珠, 楊月英, Travex Institute of Tourism
RM 150.00: 张明素
RM 100.00: 陈有荣博 士, 杨秀英, Keriun Ong Yoke Chin, Kim Jung Pyung
RM 50: 許蘭
拿督斯里黄家泉国会议员 序

我 认 识 廷 辉 已 经25 年 了。 他 很 用 心 的 探 讨 华 人 新 村 的 课 题,后 来 就 出 版 了 几 本 有 关 马 来 西 亚 华 人 新 村 的 中 英 书 籍, 让 政 府 及 大 众 深 一 层 的 认 识 及 了 解 新 村 社 会 经 济 课 题。

现 在,他 再 以 认 真 及 负 责 任 的 态 度 去 研 究,进 而 为 社 会 大 众 提 供 了 医 学 主 流 还 未 普 及 的 健 康 资 讯。以 他 的 待 人 处 事 的 原 则,我 深 信 他 在 提 倡 健 康 的 研 究,已 经 下 了 很 大 的 苦 功,及 耗 费 了 他 很 多 的 心 血。

他 以 中 文、英 文 及 马 来 文 撰 写 了 三 本 健 康 的 书 籍, 是 位 难 得 的 社 会 工 作 者。 其 著作 Eating for Good Health (2010 年 第3 版) 和 Makanan Sihat Sebagai Ubat (2010 年 第3 刷) 都 获 得 良 好 的 反 应。

拥 有 两 千 多 年 历 史 的 中 国 医 学 经 典 黄 帝 内 经 就 有 提 到 “上 医 治 未 病,中 医 治 欲 病,下 医 治 已 病”。 即 是,最 好 的 医 疗 法 就 是 要 预 防 疾 病,其 次 就 是 医 疗 已 潜 在 的 疾 病,最 消 极 的 就 是 要 医 疗 已 成 症 的 疾 病 了。

人 类 物 质 文 明 的 高 度 发 展, 让 我 们 的 生 活 环 境 带 来 很 多 负 面 的 影 响。其 中 化 学 物 品 的 滥 用,已 污 染 了 我 们 的 居 住 环 境。空 气 和 水 源 的 污 染,影 响 人 类 食 物 的 品 质 和 生 存 的 环 境。

在 现 代 的 生 活 环 境,我 们 要 如 何 吃 得 好,吃 的 健 康, 然 后 如 何 有 效 的 将 身 体 内 的 毒 素 排 出 体 外,都 是 我 们 身 为 现 代 人 所 必 需 面 对 的。 同 时 大 家 必 须 对 健 康 饮 食 深 入 了 解, 并 且 很 清 楚 它 是 一 项 重 要 的 课 题。

廷 辉 身 体 力 行,以 积 极 的 态 度 研 究,及 寻 求 健 康 之 道 的 答 案,实 在 令 我 敬 佩。很 高 兴 看 到 < 寻 找 健 康> 第2 版 成 功 出 版。我 很 乐 意 的 介 绍 这 本 书 给 大 众, 以 勉 励 廷 辉 为 人 类 社 会 所 付 出 的 大 爱 和 慈 悲 心。

“上 医 治 未 病”, 我 希 望 廷 辉 再 接 再 历, 继 续 推 广 健 康 的 生 活 方 式。


许友彬 序

吃 素 的 好 处,我 老 早 就 听 说 过,也 相 信 吃 素 好 的 说 法。 大 约 于1990 年,我 在 八 打 灵 的 友 联 出 版 社 遇 见 谢 川 成 博 士,他 和 太 太 驻 颜 有 素,皮 肤 气 色 都 很 好,我 问 他 秘 方,他 说: “吃 素” 。 于 是 我 一 直 很 想 吃 素,但 是 摆 不 脱 肉 的 诱 惑,只 是 偶 尔 去 斋 菜 馆 吃 吃 斋 鹅, 聊 胜 于 无。

2001 年,我 去 国 大 医 院 “除 胆”,手 术 后 没 胃 口,只 想 吃 清 淡 的 食 物,不 知 不 觉 吃 了 一 个 星 期 的 素,过 后 惊 觉 自 己 居 然 也 有 吃 素 的 能 耐,就 继 续 这 个 好 习 惯 ,不 敢 吃 肉,怕 吃 了 肉 欲 罢 不 能,像 一 个 刚 戒 了 鸦 片 的 人 不 敢 再 闻 到 鸦 片。想 吃 肉 时,去 素 食 店 找 替 代 品,斋 鹅 和 斋 叉 烧 仍 然 是 最 爱。

吃 素 后,身 体 大 不 同,不 再 有 伤 风 感 冒, 肚 腩 自 动 消 失,下 午 不 会 打 瞌 睡,皮 肤 不 会 像 以 前 那 样 莫 名 地 痕 痒,脸 上 的 老 人 斑 也 逐 渐 淡 化。吃 素 吃 得 久,越 能 吃 素,吃 得 清 淡。 看 见 斋 鹅 这 种 煎 炸 的 食 物,已 经 不 想 吃。偶 尔 参 加 宴 会,吃 到 大 鱼 大 肉,也 不 觉 得 好 吃。每 每 吃 太 多 肉 后,会 感 到 病 恹 恹 的,像 被 人 下 毒 似 的。

吃 素 也 不 是 十 全 十 美,吃 了 两 三 年 素, 渐 渐 觉 得 精 神 不 好,容 易 疲 劳,写 作 时 力 不 从 心。我 告 诉 自 己,这 是 年 老 的 现 象,与 吃 素 无 关。有 一 日,遇 见 另 一 位 吃 素 的 朋 友,她 说 她 吃 素 引 起 营 养 不 良,和 我 有 相 同 征 兆,后 来 吃 一 点 点 肉,情 况 改 善了。我 听 她 的 话,吃 一 点 点 肉,果 然 精 神 和 体 力 好 多 了。

其 实,不 是 吃 素 引 起 营 养 不 良,是 我 们 吃 素 不 得 法。我 吃 素 是 乱 吃,只 选 择 自 己 喜 欢 吃 的,以 为 不 吃 肉 就 好 了,所 以 营 养 不 够 全 面。如 果 当 时 看 到 廷 辉 的《寻 找 健 康》, 就 不 会 出 状 况。

我 认 识 廷 辉, 已 经 30 年。在 1980 年 的 一 个 清 晨,天 未 亮,我 下 了 火 车,搭 乘 渡 轮 往 槟 城,有 一 个 文 质 彬 彬 的 青 年 来 问 我,怎 样 去 理 科 大 学, 一 谈 之 下,才 知 道 他 是 廷 辉。那 是 我 们 第 一 次 见 面,之 前 我 们 都 在《学 报》 写 文 章,我 俩 神 交 已 久。他 去 理 科 大 学,是 为 了 去 念 硕 士。

1980 年 代,廷 辉 在 马 大 修 读 博 士 时,我 们 曾 在 云 顶 《学 报》的 生 活 营 相 遇,那 时 我 在 沙 巴 教 书。 半 年 后,他 从 马 大 寄 一 份 表 格 给 我,鼓 励 我 回 大 学 读 书。我 会 申 请 回 马 大 念 硕 士, 也 全 因 廷 辉 寄 来 的 表 格。他 是 我 的 贵 人。

后 来 廷 辉 出 版 新 书,都 会 寄 给 我 看。我 一 直 以 为 他 只 是 一 个 “新 村 人”,想 不 到 他 也 是 一 个 “健 康 人”。我 看 他 的《寻 找 健 康》,像 在 读 一 个 老 朋 友 的 长 信,又 像 在 看 一 部 学 者 的 学 术 著 作。

他 的 《寻 找 健 康》写 得 诚 实 和 真 实。写 得 诚 实,因 为 他 不 夸 张,他 不 会 说 你 看 了 这 本 书 就 不 会 生 病,他 也 没 有 代 理 某 种 健 康 产 品 然 后 说 他 的 产 品 能 医 百 病;写 得 真 实,因 为 他 像 一 个 学 者 那 样 实 事 求 是,说 话 都 有 凭 有 据。

读 他 的 书,我 觉 得 惭 愧。如 果 说 廷 辉 为 自 己 的 健 康,在 饮 食 方 面 做 足 一 百 分,我 只 做 到 50 分,我 会 更 加 努 力 的。您 呢?您 也 要 加 油。
许友彬 (再版序)

2010国 庆 日,我 正 在 北 京 国 际 展 览 中 心,守 着 国 际 书 展 的 一 个 小 摊 子。正 在 这 个 时 侯,我 授 权 给 中 国 青 岛 出 版 社 出 版 的 六 部 小 说 刚 好 重 印,青 岛 出 版 社 把 几 套 样 书 送 到 北 京 国 际 展 览 中 心 给 我,我 顺 手 把 书 摆 在 架 子 上。中 国 有 几 家 出 版 社 的 同 行 来 我 们 的 摊 子 参 观,看 见 我 的 书 都 感 兴 趣。他 们 感 兴 趣 的 不 是 我 书 中 的 内 容,而 是 最 后 一 页 的 一 行 小 字 “2010年6 月 第 1 版;2010 年 7 月 第 2 次 印 刷”,他 们 说 的 几 乎 是 同 一 句 话:“ 能 够 重 印,就 不 会 亏 了。”

回 来 马 来 西 亚 后,有 一 天,我 去 五 金 店 买 几 块 木 板 来 遮 盖 鱼 池,五 金 店 的 老 板 娘 四 十 余 岁,问 我 有 没 有 廷 辉 的 消 息,我 说 有 啊,说 他 出 版 了 一 本 关 于 健 康 的 书。老 板 娘 感 叹 说:“二 十 多 年 了……” 她 和 廷 辉 失 去 联 络 已 经 二 十 多 年了,三 十 年 前,她 曾 经 是 廷 辉 的 读 者。

那 时 廷 辉 写 的 文 章 我 也 拜 读,还 记 得 他 写 过 教 学 生 如 何 读 好 马 来 文,他 说 很 多 学 生 对 马 来 文 有 一 种 心 理 障 碍。如 果 我 们 在 心 里 对 友 族 有 一 道 墙,那 么 要 学 友 族 的 语 言 也 会 受 到 这 道 墙 的 隔 阂。

这 个 老 板 娘 提 起 廷 辉,让 我 想 起 他。廷 辉 曾 经 出 现 在 我 们 的 一 个 典 礼,那 是 2010 年 五 月,我 们 在 绿 野 国 际 展 览 中 心 的 一 个 新 书 推 介 礼。推 介 礼 过 后,同 事 交 给 我 一 张 字 条,是 廷 辉 留 下 的,他 说 看 到 我 忙 着 为 读 者 签 名,不 想 打 扰 我,就 先 离 去。我 拿 着 纸 条 寻 找 他 的 影 子,却 没 看 见。

也 许 有 心 灵 感 应 这 回 事,老 板 娘 提 起 廷 辉 后,廷 辉 就 给 我 电 话,说 他 的 书 要 再 版 了。我 听 了 很 高 兴,心 中 涌 起 的 竟 是 那 句:“能 够 重 印,就 不 会 亏 了。”

在 马 来 西 亚 出 版 严 肃 或 者 文 学 的 书,亏 多 赚 少。能 够 不 亏,就 值 得 高 兴 了。如 果 出 版 书 都 不 亏 钱,才 会 有 更 好 的 书 面 市,让 读 者 有 更 多 选 择。能 吸 引 更 多 读 书 的 人,一 个 书 香 社 会 才 得 以 建 立。

我 的 书 重 印,廷 辉 的 书 再 版,同 样 都 是 很 好 的 事。不 过 我 的 书 和 廷 辉 的 书 不 一 样,我 的 书 只 能 当 作 消 遣,如 一 阵 风 吹 过;廷 辉 的 书 有 实 际 功 用,不 是 一 阵 风,而 是 一 座 建 筑 物,在 心 理 的 建 设。

上 个 月, 我 到 成 都 一 游,成 都 有 很 多 小 吃,是 美 食 天 堂。我 看 见 夫 妻 肺 片,看 见 肥 肠 粉,嘴 巴 蠢 蠢 欲 动,心 中 却 有 一 道 墙,叫 我 远 离 不 健 康 的 食 物。这 道 墙 的 建 设,廷 辉 有 功 劳。

以 前 廷 辉 写 文 章,教 你 如 何 拆 除 一 道 墙,和 友 族 进 行 沟 通。现 在 廷 辉 写 书,教 你 如 何 筑 起 一 道 墙,保 卫 你 的 健 康。但 愿 廷 辉 再 接 再 厉,给 我 们 写 更 多 好 书。


林艾霖 序
读 着 廷 辉 的 稿 件,不 禁 想 起 几 年 前 采 访 一 位 孩 子 抗 血 癌 成 功 的 父 亲,他 说:“正 确 的 饮 食 和 营 养 观 念 救 了 我 的 孩 子。”

他 曾 说 很 多 错 误 的 传 统 饮 食,是 使 细 胞 癌 化 的 主 谋 之 一,然 后 语 重 心 长 的 指 那 些 煎 炸 的 食 物,都 已 经 统 统 被 他 的 家 庭 拒 绝 了。两 年 之 后,孩 子 的细 胞 开 始 恢 复 正 常。可 见 饮 食 和 生 病 的 关 系 是 多 么 的 紧 密。

廷 辉 一 开 始 也 是 以 他 的 岳 父 患 上 前 列 腺 癌 后,他 开 始 深 思 生 命 的 另 一 面,那 时 他 的 专 业 精 神 使 他 投 入 健 康 饮 食 的 研 究,不 只 帮 他 的 岳 父 走 出 癌 的 阴 影,同 時 也 改 变 了 一 家 人 的 饮 食 习 惯,更 重 要 的 是,他 能 以 此 说 服 一 家 主厨──太 太 的 下 厨 观 念。

为 了 使 太 太 能 改 变 “蛋 白 质 來 自 动 物”的 观 念,他 不 只 以 身 试 法,更 网 罗 蔬 菜 含 蛋 白 质 的 科 学 资 料,一 一 的 列 举 出 來,他 更 不 吝 啬 的 在 书 中 和 我 们 分 享,因 此 在 这 篇 章,能 令 我 对 健 康 饮 食 有 正 确 的 认 识 外,更 能 从 中 调 配 口 感 很 好 的 食 物。

在 为 他 的 岳 父 调 理 好 饮 食 并 取 得 成 效 后,他 也 慢 慢 的 把 身 边 人 遇 到 的 病 症 浮 出 字 面:胃 涨气、胆 结 石、高 血 压、肾 病、糖 尿 病……这 些 都 是 我 们 都 熟 悉 的“文 明 病”,都 和 生 活 品 质,尤 其 离 不 开 一 日 三 餐,甚 至 是 現 代 人 贪 方 便 的 主 食 有 关。

他 一 一 的 分 析,一 一 的 举 例,以 亲 切 的 笔 调 描 述 病 情,當 中 有 一 些 是 家 人 的 故 事,读 起 來,彷 彿 像 是 我 们 家 人 一 样,然 後 笔 锋 一 转,回 到 他 专 业 的 知 识 领 域 里,有 感 情 有 理 智,这 是 非 常 难 得 的 融 合。

接 着 有 家 庭 的 人,都 会 紧 张 孩 子 發 烧 的 问 題,他 以 自 然 疗 法,配 合 飲 食 來 提 高 孩 子 的 免 疫 系 統,父 母 们 可 以 从 中參 考,并 学 習 如 何 使 孩 子 健 康 的 成 长。

很 多 女 人 都 会 问:“那 我 坐 月 时 怎 么 办?”廷 辉 在 太 太 坐 月 时,列 下 了 一 个 健 康 饮 食 坐 月 表, 他 不 只 很 详 细 的 举 列 出 來,并 把 整 个 过 程 写 下 來,所 以 女 人 可 以 很 放 心 的 吃 素 坐 月。

女 人 最 担 心 的 是 年 老 时 遇 到 骨 骼 疏 松 症,他 也 很 细 心 的 观 察 到,并 举 例 说 明 外,也 备 齐 资 料 使 人 一 目 了 然。

一 行 禅 师 曾 说,當 动 物 被 殺 时,它 的 恐 惧 和 嗔 恨 都 会 沉 积 在 肉 质 内,如 果 我 们 吃 它,同 时 也 把 这 些 一 起 吃 下 去。您 有 沒 有 想 过,您 会 莫 名 的 恐 惧 和 嗔 心 起 來 呢?您 有 沒 有 想 起 这 也 和 您 的 饮 食 有 关 呢?廷 辉 详 细 说 明,让 您 进 一 步 去 了 解。

当 我 们 天 天 在 为 找 吃 忙 碌 时,其 实 你 可 以 很 简 单,很 省 时,很 省 钱,更 重 要 的,为 很 多 生 灵 做 点 善 事,为 这 个 生 病 的 世 界 和 社 会,做 一 做 净 化 的 功 能,同 时 得 到 一 个 健 康 的 人 生,这 就 是 廷 辉 在 这 本 书 中,以 实 验 得 回 的 成 果 和 您 分 享。

一 书 在 手,您 的 人 生 可 能 改 写,何 不 试 一 试?


林艾霖 (再版序)

想 起 廷 辉 写 食 品 初 版 时 的 诚 意, 将 他 的 专 业 导 向 提 醒 人 们 对 食 物 的 吸 取, 这 次 他 再 接 再 厉 的 用 心,是 值 得 我 们 再 一 次 去 理 解, 对 人 对 己 都 有 好 处 的 食 物。

当 今 很 多 資 讯 都 对 健 康 提 出 很 多 看 法,也 有 不 少 伪 科 学 制 造 的 危 机 意 识,模 糊 了 人 们 的 視 线,甚 至 被 商 业 活 动 所 蒙 蔽, 这 对 那 些 苦 心 研 究,要 把 真 正 的 讯 息 传 达 出 去 的 人, 备 感 无 奈 和 吃 力,而 这 样 吃 力 不 讨 好 的 工 作,是 需 要 有 良 知 的 人 来 做 的。我 相 信,廷 辉 也 看 到 了 这 样 的 无 奈,卻 还 能 再 一 次 把 他 的 专 业 貢 献 出 來, 并 以 知 识 份 子 的 认 真,去 搜 证, 这 才 是 我 们 需 要 的 分 享。

一 本 好 书,是 能 在 人 芸 亦 芸 中,找 出 证据,以 厘 清 似 是 而 非 的 真 相。我 想,在 這 方 面,廷 辉 一 定 下 了 好 大 的 功 夫,我 希 望 他 帶 出 來 的 讯 息,能 帮 助 大 家 对 食 物 的 认 识,從 而 选 择 我 们 对 健 康 要 走 的 方 向。

当 今 很 多 人 都 对 有 机 食 物 产 生 一 知 半 解的 认 识,我 希 望 廷 辉 能 帶 给 大 家 一 个 思 考 的 空 间,以 改 善 自 己 的 飲 食 习 惯, 让 病 從 口 入 的 形 容 词,不 会 再 发 生 在 自 己 身 上。

我 很 感 谢 廷 辉 的 厚 爱,邀 请 我 再 一 次 为 这 本 书 写 序,在 此 預 祝 廷 辉 提 供 的 讯 息,能 传 到 你 的 手 中, 进 到 你 的 心 中。


您 的 希 望、 我 的 愿 景

21 世 纪 的 现 代 人 都 期 待 活 得 健 康, 不 必 依 赖 保 健 品、 营 养 辅 助 食 品 和 药 物 过 每 一 天。 然 而,这 个 希 望 似 乎遥 不 可 及, 几 乎 每 一 个 家 庭 都 面 对 一 两 位 成 员 出 现 大 大 或 小 小 的 健 康 问 题。 为 此, 诊 疗 所、 医 院、 专 科 医 院、 甚 至 许 多 组 织 皆 成 立 医 药 福 利 中 心, 让 更 多 有 需 要 的 人 士 受 惠。

大 家 都 清 楚 和 明 白, 个 人 的 饮 食 习 惯 和 生 活 方 式 将 影 响 个 人、 家 庭 和 地 球 的 健 康。 世 界 各 角 落 发 生 了 多 场 重 大 的 天 灾, 我 们 从 电 视 荧 幕 中 看 到 一 幕 又 一 幕 震 撼 人 心 的 天 灾。 这 些 天 灾 的 画 面 皆 能 引 起 世 人 短 暂 的 共 鸣, 然 而 人 类 自 身 的 觉 醒, 却 没 有 即 刻 的 行 动 和 不 懈 的 努 力, 为 此 天 灾 依 旧, 加 剧 资 源 争 夺 战, 粮 食 危 机......

只 有 真 正 没 了, 才 知 道 什 么 是 没 了。 希 望 您 与 我, 我 们 的 孩 子、 孙 子, 下 一 代, 再 下 一 代...... 都 不 会 面 对 一 无 所 有 的 困 境。

虽 然 如 此,很 多 人 却 不 愿 意 改 变 现 今 的 饮 食 习 惯。同 时 我 们 依 然 把 个 人 健 康 交 给 医 生 处 理,把 环 保 交 给 政 府 或 非 政 府 组 职。 个 人 无 须 负 任 何 的 责 任, 然 后 随 心 所 欲 的 生 活。

我 的 愿 景 便 是 不 要 让 不 正 确 的 饮 食 观 念,一 代 又 一 代 的 延 续 下 去。我 们 要 健 康,更 要 让 孩 子 们 有 一 个 正 确 的 饮 食 观 念 与 习 惯。因 为 孩 子 是 未 来 的 希 望,他 们 能 够 健 康 成 长,是 未 来 社 会、国 家、人 类、地 球 的 资 产。保 护 环 境 和 停 止 污 染 这 个 地 球, 唯 有 从 个 人 做 起。您 不 需 要 做 任 何 的 自 我 牺 牲,只 要 您 选 择 实 践 健 康 饮 食,回 归 自 然 和 简 朴 的 生 活,您 已 经 成 为 环 保 英 雄 了。

所 谓 观 念 是 一 切 的 主 导(Mind is foremost/chief)。 唯 有 改 变 传 统 的 观 念 及 实 际 的 行 动, 方 能 改 变 个 人 及 地 球 的 命 运。

谨 借 此 书 分 享 我 们 一 家 人,如 何 走 过 健 康 饮 食 和 自 然 疗 法 的 心 路 历 程 。健 康 是 生 命 的 泉 源, 有 了 健 康, 才 能 开 创 一 切。假 设 用 数 字 表 示, 健 康 就 是 [1],学 业、 事 业、生 活、财 富、艺 术….. 等 就 是 [1] 后 面 加 上 的[0]。如 果 说 徒 然 拥 有 许 多[0], 却 没 有[1],那 么 一 切 都 是 枉 然。
姜 淑 惠 (1999a)


健 康 是 一 生 的 投 资 和 学 习。 它 需 要 我 们 不 断 的 努 力 与 关 注, 健 康 并 非 仅 是 吃 一 些 补 品 或 购 买 一 些 健 康 器 材 即 可 获 得。 当 我 们 没 有 生 病 时,便 要 想 到 预 防,不 要 种 下 生 病 的 种 子, 一 旦 有 病 时,也 需 要 回 想 生 病 的 种 种 因 素,设 法 弥 补。
雷 久 南 (1999b)


第 一 章
健 康 饮食 的 缘 起

步 入 21 世 纪 的 今 日, 健 康 与 财 富 是 人 类 一 直 不 断 追 求 的 生 活 目 标。对 许 多 人 来 说, 健 康 与 财 富 都 很 重 要。在 他 们 的 心 目 中, 甚 至 难 以 区 分 两 者 之 间 主 次 的 地 位。今 日 的 社 会 崇 尚 物 质 第 一,金 钱 挂 帅,为 此 人 们 在 追 求 看 得 到, 摸 得 到 物 质 享 受 与 金 钱 之 时,往 往 忽 略 了 个 人 的 健 康。

年 轻 人 日 夜 不 停 的 工 作,背 负 着 沉 重 的 压 力,只 为 了 赚 取 更 多 的 金 钱,以 期 望 能 安 享 晚 年。在 这 过 程 当 中,身 体 的 不 适,便 完 全 将 自 己 的 健 康 交 给 医 生。退 休 之 时,紧 绷 的 心 情,方 能 松 懈 下 来,此 时 方 惊 觉 自 己 好 久,好 久...... 没 有 休 息 了,此 时 此 刻,许 多 的 疾 病 也 不 断 的 出 现。

简 而 言 之, 年 轻 人 以 健 康 来 换 取 金 钱, 当 慢 性 疾 病 缠 身 之 时, 又 以 金 钱 来 换 取 健 康。此 时,我 们 是 否 应 该 停 下 来,放 慢 生 活 的 步 伐,自 我 反 省,检 讨 和 反 思。

成 功 的 定 义
在 这 个 年 代, 人 人 皆 认 为, 一 个 人 拥 有 财 富, 权 力 和 地 位 便 象 征 个 人 是 一 名 成 功 人 士。 为 此, 许 多 人 都 期 盼 过 着 物 质 丰 富 的 日 子。 有 者 以 财 富 换 取 权 力 和 地 位, 亦 有 人 以 权 力 和 地 位 换 取 财 富。 大 家 都 朝 着 此 方 向 追 逐 自 己 人 生 的 梦 想。

人 们 都 很 在 乎 别 人 怎 么 评 价 他 们。

当 个 人 财 富 能 买 到 豪 华 的 房 屋, 却 买 不 到 温 馨 的 家 庭; 金 钱 能 买 到 宽 大 而 柔 软 的 床, 却 买 不 到 安 宁 的 睡 眠; 医 药 保 险 能 买 到 药 物 与 医 疗, 却 买 不 到 健 康 之 时,

您 是 否 感 觉 身 心 都 很 疲 累 了?

此 时 此 刻, 我 们 是 否 要 问 自 己, 这 一 生 为 何 而 来? 个 人 任 劳 任 怨 的 就 是 工 作 和 追 求 永 无 止 境 的 金 钱 吗?

别 人 认 为 你 应 该 如 何 生 活 其 实 并 不 重 要。 重 要 的 是, 这 真 的 是 你 想 要 如 此 的 生 活 吗? 自 己 是 否 有 勇 气 忠 于 自 己 想 要 过 的 生 活? 而 不 是 随 波 逐 流 或 者 别 人 认 为 你 应 该 过 如 此 的 生 活。

如 果 人 生 可 以 重 新 选 择, 健 康 是 否 是 你 的 首 选?

在 人 生 不 同 的 阶 段 或 年 代, 我 们 会 追 求 不 一 样 的 东 西。 有 时 追 求 财 富, 有 时 追 求 个 人 修 养, 有 时 追 求 世 界 和 平, 然 而 个 人 健 康 的 价 值 不 会 因 为 我 们 的 忽 视 而 降 低, 反 而 它 是 使 我 们 的 生 活 素 质 增 值 的 主 要 元 素。

医 药 保 健 的 崛 起
目 前, 世 界 医 疗 保 健 产 业 以 每 年 5% 的 速 度 增 长,已 成 为 全 球 经 济 的 主 要 增 长 点 之 一。医 疗 保 健 将 会 是 继 农 业、 工 业、资 讯 科 技 之 后,即 将 崛 起 的 新 经 济 浪 潮。

2005年 的 全 球 保 健 开 销 约 值 3 万 8千 亿 美 元, 其 中 的 70% 开 销 来 自 美 国、日 本、德 国、法 国 和 意 大 利 5 个 国 家,这 意 味 着 全 球 其 余 的 一 百 多 个 国 家 仍 隐 藏 着 庞 大 的 开 发 空 间。其 次,全 球 人 口 老 化 将 增 加 人 们 对 医 药 保 健 服 务 的 需 求,因 为 65岁 以 上 的 人 的 医 药 开 销 比 一 般 人 高 3 倍(南 洋 商 报,2007年 4 月19日。)

这 凸 显,国 家 愈 繁 荣 进 步,该 国 的 国 民 愈 依 赖 医 疗 保 健 来 维 持 个 人 的 健 康。

根 据 世 界 卫 生 组 织 的 调 查 显 示,先 进 国 如 美 国人 民 的 医 药 开 销,则 占 国 民 生 产 总 值 的13.9%、日 本 则 是8% 和 英 国 的 7.6% ( 南 洋 商 报, 2004 年12 月16 日)。

根 据 报 告,于2006 至2009 年,马 来 西 亚 人 民 的 医 药 开 销 占 国 民 生 产 总 值 的3.8 至 4.9%。 除 此 之 外, 人 均 的 医 药 开 销 也 从1997 年的RM381 增 加 到2008 年 的RM1,268 (Quek 2009)。医 药 开 销 逐 年 增 加, 将 是 国 家 及 人 民 的 负 担。

除 此 之 外,马 来 西 亚 人 民 的 保 险 索 赔 以 支 付 医 疗 费 用 也 从2006 年 的8 亿7760 万 令 吉 增 至2009 年 的14 亿5000 万 令 吉 (南 洋 商 报 2010 年11 月28 日)。

健 康 的 迷 思
回 溯 以 前,对 于 饮 食,我 持 着 爱 吃 什 么 就 吃 什 么,爱 喝 什 么 就 喝 什 么,因 为 我 相 信 什 么 东 西 都 吃,什 么 东 西 都 喝,才 能 取 得 营 养 的 平 衡 点。

每 一 天,我 几 乎 天 天 都 在 外 用 餐,距 离 住 家 附 近 的 快 餐 店、中 餐 饭 店、马 来 餐 馆、印 度 餐 馆,甚 至 街 边 各 民 族 小 食 档 的 食 物,都 是 我 的 主 食。这 种 省 时 又 省 力,方 便 又 多 选 择 的 吃 法,非 常 适 合 都 市 人 忙、盲、茫 的 生 活 方 式。

偶 而,我 也 会 购 买 朋 友 介 绍 或 推 荐 的 保 健 品 和 营 养 辅 助 品,以 便 补 充 平 时 很 难 从 日 常 饮 食 中,摄 取 到 足 够 与 均 衡 的 维 他 命 和 矿 物 质。

保 健 食 品 逢 勃 的 发 展, 如 各 种 维 他 命 药 丸, 矿 物 质, 营 养 辅 助 品, 草 药 及 健 康 食 品 充 斥 整 个 市 场。 围 绕 身 边 的 人, 几 乎 人 人 都 有 摄 取 至 少 一 样 保 健 品。 事 实 上, 它 对 人 体 的 效 果 一 直 倍 受 争 议, 很 多 似 是 而 非 的 说 法, 让 消 费 者 浑 淆 难 辨。 然 而 大 家 包 括 我 还 是 暂 且 相 信, 营 养 辅 助 品 是 以 调 养 体 质, 不 可 能 对 身 体 有 任 何 害 处, 与 此 同 时, 也 不 会 刻 意 深 一 层 研 究 它 对 自 己 的 健 康 是 否 有 实 际 的 帮 助 和 效 果。

工 作 之 余,我 也 定 时 运 动。加 上 周 末 之 时,亦 参 加 宗 教 活 动,给 心 灵 充 电。我 认 为 我 的 身 心 灵 自 然 会 得 到 健 康。

虽 然 如 此,4 至 5 个 月 我 还 是 会 感 冒 或 发 烧。 生 病 了,惟 有 看 医 生,医 生 诊 断 病 源, 对 症 下 药。医 生 还 特 别 吩 咐,抗 生 素 一 定 要 服 食 完 毕,不 然 再 次 生 病 之 时,此 抗 生 素 对 此 病 菌 就 毫 无 效 果。

回 到 家,必 须 按 时 定 量 吃 药。服 食 药 物 之 后,头 晕、眼 晴 非 常 疲 倦,伴 随 肩 膀 疼 痛, 惟 有 睡 觉。休 息 一 至 二 天,身 体 才 会 慢 慢 地 好 起 来,然 后 又 重 新 投 入 竞 争 激 烈 的 职 场, 但 这 并 不 表 示 我 真 的 健 康 了。

4至 5 个 月 过 去 了,我 又 会 重 复 以 上 的 情 况。 然 而,医 生 往 往 安 慰 我,这 是 非 常 正 常 的 现 象,无 须 焦 虑。都 市 的 人 都 是 如 此, 有 者 一 至 二 个 月 就 会 喉 咙 痛、伤 风 与 发 烧。 若 以 如 此 的 观 点 来 分 析,我 是 属 于 健 康 幸 福 的 人。那 一 段 日 子,我 对 健 康 的 确 迷 失 了 自 己,也 迷 失 了 保 健 的 方 向。

为 什 么 人 们 往 往 只 信 任 专 家 的 意 见, 而 不 用 自 己 的 眼 睛 去 观 察, 仔 细 聆 听 身 体 给 于 自 己 的 资 讯 呢?

也 许, 人 是 无 法 改 变 自 己 不 愿 面 对 的 实 事 或 承 认其 实 事。

我 曾 经 不 断 的 反 覆 问 自 己,我 们 如 何 在 污 染 的 环 境 里 才 能 获 得 真 正 的 健 康?每 一 天 补 充 营 养 辅 助 品? 生 病 看 医 生, 然 后 打 针 吃 药 就 没 事?如 果 这 是 真 的,那 么 为 什 么 医 院 和 诊 疗 所 越 来 越 多?生 病 的 人 也 越 来 越 多? 为 什 么 洗 肾 中 心 也 越 来 越 多?为 什 么 很 多 现 代 家 庭 都 为 家 人 的 健 康 问 题 烦 恼?为 什 么 每 天 的 报 章 都 会 刊 登 为 贫 穷 和 孤 苦 的 病 患 者 筹 款 的 新 闻?为 什 么 愈 来 愈 多 慢 性 疾 病 年 轻 化? 这 些 现 象 是 否 可 以 减 少?

我 们 需 要 问 的 是:为 什 么 病 菌 病 毒 越 来 越 凶?为 什 么 我 们 的 免 疫 系 统 愈 来 愈 弱?再 说,许 多 人 甚 至 小 孩 都 面 对 头 痛、 体 质 过 敏、皮 肤 痒、腰 酸 背 痛 的 小 毛 病。环 顾 四 周,有 谁 没 有 面 对 一 些 健 康 上 的 小 毛 病?

至 目 前,大 家 都 公 认 医 生 和 科 学 家 都 是 人 类 最 优 秀 的 人 才。理 所 当 然,许 多 人 都 相 信 医 生 所 说 的 每 一 句 话, 并 且 常 挂 在 心 头 与 嘴 边。为 此, 群 众 自 然 而 然, 将 自 己 最 宝 贵 的 健 康, 完 完 全 全 交 托 给 医 生 与 药 物,只 因 那 是 世 上 没 有 任 何 东 西 可 代 替 的。

因 此, 现 代 的 人 都 为 自 己 与 家 人 购 买 医 药 保 单,以 应 付 日 益 高 涨 的 医 药 和 医 疗 费。 除 此 之 外,还 需 为 家 庭 成 员 添 购 营 养 辅 助 品 和 保 健 品, 以 此 表 现 一 家 之 主 对 家 人 最 深 切 的 关 爱。

在 这 百 物 喊 涨 得 令 人 感 觉 透 不 过 气 的 今 日,医 药 费 和 购 买 保 健 品 的 开 支, 已 经 成 为 大 部 份 人 的 另 一 沉 重 负 担。我 们 除 了 接 受 之 外,难 道 没 有 其 他 的 选 择 吗?

社 会 不 断 的 进 步,愈 来 愈 多 人 意 识 到 健 康 的 重 要 性。如 果 现 实 的 社 会,将 生 病 的 源 头 有 意 或 无 意 隐 藏 起 来,将 来 人 类 和 社 会 将 需 付 出 更 大 的 成 本 与 代 价。

健 康 饮 食 的 因 缘
纵 然 当 时,我 对 现 今 的 饮 食 文 化 有 着 不 确 定 感。大 鱼 大 肉、精 致 可 口 的 美 食、 色、 香、味 俱 全 的 菜 肴,如 此 的 饮 食 文 化 是 否 正 确 ?是 否 疾 病 的 根 源?

尽 管 如 此,主 厨 的 妻 子,依 然 相 信 肉 类 乃 是 蛋 白 质 的 主 要 来 源,人 体 细 胞 需 要 摄 取 动 物 蛋 白 质,方 能 附 合 健 康 之 道。

其 次,自 古 以 来,一 直 延 续 至 今,大 家 皆 认 为 不 吃 肉 类,孩 子 就 无 法 健 康 成 长,年 轻 人 亦 没 有 活 力 进 行 任 何 的 工 作,而 年 长 者 更 需 它 滋 补 元 气,加 强 个 人 的 体 能。

正 规 教 育 亦 强 调 人 类 需 要 肉 类 的 蛋 白 质,方 能 成 为 成 长 的 细 胞 和 修 复 细 胞 的 组 织,个 人 才 会 健 康。个 人 若 没 有 摄 取 肉 类 蛋 白 质,即 被 别 人 冠 上 营 养 不 良 和 饮 食 不 均 衡。妻 子 以 此 坚 持 其 立 场 和 观 点。

再 其 次,如 果 猪 肉 、鸡 肉 不 可 以 吃, 又 要 戒 鱼 和 虾,甚 至 孩 子 最 喜 爱 的 蛋 也 需 放 下,妻 子 认 为 根 本 没 有 东 西 可 吃 了。餐 桌 上 没 有 色、香、味 的 菜 肴,家 人 的 生 活 肯 定 不 再 是 五 彩 缤 纷。家 人 对 每 日 的 三 餐,再 没 有 任 何 的 喜 悦 和 期 盼,美 味 可 口 的 菜 肴 仅 留 在 每 人 梦 中。

我 意 识 到 放 下 现 今 的 饮 食 习 惯,将 牵 动 家 人 的 情 绪 和 感 情,不 自 觉 地 令 大 家 承 受 太 多 的 心 理 负 担。另 一 方 面,妻 子 亦 不 忍 心 完 全 拒 绝 此 种 健 康 饮 食 观 念;纵 然 无 法 全 然 接 受,惟 有 以 少 肉 多 蔬 菜 为 宗 旨,彼 此 之 间 多 一 分 体 谅 与 包 容。

虽 然 如 此,只 要 身 边 的 人 包 括 家 人 都 吃 不 健 康 的 食 物,而 这 些 食 物 的 色 香 味 刺 激 感 官 时,许 多 人 都 不 记 得 什 么 是 健 康 食 物, 什 么 是 垃 圾 食 物?往 往 人 们 必 须 亲 身 体 验 不 健 康 的 饮 食,所 带 来 的 病 痛,自 食 其 果 之 后,才 能 下 决 心 全 面 彻 底 改 变 饮 食 习 惯。

1996 年,我 的 岳 父 被 医 生 证 实 患 上 前 列 腺 癌, 仅 有 三 年 的 寿 命。医 生 的 话 让 每 个 家 庭 成 员 的 内 心 充 满 恐 惧、 悲 伤 、无 助。此 负 面 的 情 绪,交 织 在 一 起,不 知 是 什 么 滋 味,仿 佛 掉 进 冰 窟,没 有 依 靠,没 有 温 暖。

此 时 此 刻,我 开 始 思 考 健 康 的 真 谛, 认 真 寻 找 疾 病 的 根 源。在 一 个 偶 然 的 机 缘 下, 我 阅 读 了 雷 久 南 博 士 的 < 癌 症 不 是 绝 症> 的 文 章,不 期 然 触 发 我 的 思 考。若 想 重 拾 健 康, 一 定 要 改 变 目 前 的 饮 食 习 惯,亦 是 惟 一 康 复 之 路。

每 个 人 对 事 物 的 看 法,自 然 会 因 为 年 龄 的 增 长、际 遇 、客 观 环 境 的 变 化 而 有 所 调 整。

表 1.1: 健 康 饮 食 的 方 程 式

20% 酸 性 食 物
80% 碱 性 食 物
资 料 来 源: Dr. William Howard Hay (1866 - 1940),
取 自 Lai (1995)。

我 和 家 人 决 定 从 昔 日 传 统 的 荤 食 改 为 健 康 饮 食。从 那 一 天 开 始,我 们 一 家 人 开 始 了 一 步 一 脚 印 的 茹 素 生 涯。 简 而 言 之, 我 们 是 根 据 William Howard Hay 医 生 (1866-1940) 所 提 倡 的 饮 食 方 式,即20% 酸 性 食 物 及80% 碱 性 食 物 (表 1.1 - 表1.3).

表 1.2: 碱 性 食 物
谷: 小 米 (millet)
菜: 蔬 菜、 海 菜、 芽 菜
豆 与 豆 制 类: 绿 豆、 豌 豆、 利 马 豆 (Lima bean), 黄 豆、 红 豆、 豆 腐、 发 芽 豆
水 果: 新 鲜 水 果 及 果 汁
配 料: 味 增 (miso)
资 料 来 源 : 姜 淑 惠 (1999b)
www.elementofharmony.net/food_list.

表 1.3: 酸 性 食 物
谷 类: 糙 米、 白 米、 麦、 小 麦、燕 麦、米 糠 (rice bran)、燕 麦 (oat bran)
肉 类: 肉、 鱼、海 鲜、 蛋
蔬 菜 及 坚 果类: 保 鲜 蔬 菜、 豆、 坚 果
水 果 类: 保 鲜 水 果 (Preserved fruits)
淀 粉 制品 类: 白 面 包、 白 面、 饼 干、 面 粉、 麦 粉
白 糖,化 学 糖 和 盐 类: 酱、 冰 淇 淋、 化 学 饮 品、 罐 头 水 果、 保 冻 水 果、 幼 糖
配 料: 洋 葱、 大 蒜、 姜、 动 物 油、 橄 榄 油、 胡 椒 粉
其 他 食 品: 油 腻 食 物、 发 酵 食 物、加 工 食 品、 酱 制 品、 牛 油、 奶 酪、 蜜 糖、 小 麦 胚 芽、 酸 乳 酪
饮 料: 巴 氏 杀 菌 牛 奶 (Pasteurized milk), 酒、 啤 酒、 化 学 饮 料、 咖 啡, 奶 茶、 牛 奶
资 料 来 源: 姜 淑 惠 (1999b)
www.elementofharmony.net/food_list.

健 康 饮 食 之 后
“廷 辉,你 瘦 了!是 不 是 有 病?有 没 有 看 医 生?” 这 是 我 开 始 实 践 健 康 饮 食 和 自 然 疗 法 之 时,经 常 听 到 亲 朋 戚 友 所 关 怀 的 问 候 语。

超 过 十 年 没 见 面 的 朋 友 ,一 般 上 都 很 惊 讶 ,我 为 何 消 瘦 了 许 多。当 有 些 人 知 道 我 仅 以 糙 米、蔬 菜 和 鲜 果 为 主 要 食 物 之 时,很 主 观 的 认 为 我 的 人 生 乐 趣 已 被 剥 夺 了。

民 以 食 为 天,世 间 的 山 珍 海 味,人 间 极 品 已 无 法 一 一 品 尝。许 多 人 认 为 清 淡 的 健 康 饮 食,犹 如 苦 行 僧,为 了 健 康,吃 得 那 么 辛 苦,有 违 人 生 的 意 义;人 生 为 快 乐 而 活,而 不 是 为 了 健 康 或 长 寿 而 活。这 是 见 仁 见 智 的 观 点。

持 素 之 后,我 越 吃 越 简 单,清 清 淡 淡。

我 深 信 健 康 无 病 的 日 子, 便 是 幸 福 快 乐 的 日 子。

基 于 工 作 关 系, 我 经 常 要 到 外 地 参 加 会 议、开 会 和 进 行 田 野 考 察,所 以 我 一 定 会 随 身 携 带 三 宝(大 豆 卵 磷 脂、小 麦 胚 芽 和 啤 酒 酵 母 )、燕 麦 和 有 机 饼 干。在 旅 途 中,便 吃 妻 子 为 我 准 备 的 蒸 蕃 薯、自 制 的 木 薯 糕、红 豆 或 绿 豆 汤 等。

假 若 当 地 设 有 素 食 馆,我 便 会 到 那 儿 用 餐。相 反 的,我 会 购 买 当 地 的 水 果 和 全 麦 面 包 充 饥。偶 而,无 法 选 购 适 合 自 己 的 水 果 和 面 包, 便 以 禁 食 一 餐 为 断 食,让 体 内 的 消 化 系 统 暂 时 休 息。这 是 随 心 的 断 食 法,简 单、实 用 又 有 效。

断 食 专 家 Ray Kent 指 出,断 食 除 了 对 身 体 进 行 环 保,亦 能 去 除 外 界 刺 激 我 们 的 语 言,减 低 对 食 物 的 渴 望,贪 欲 降 低 之 后,内 心 自 然 充 满 了 平 和 的 喜 悦 (有 福 同 享, 2003年)。

我 尽 量 避 免 参 加 聚 餐 与 宴 会,能 免 则 免。假 若 无 法 避 免 的 饭 局 和 宴 会,我 都 会 在 家 里 用 餐 之 后 才 赴 宴。饭 局 之 时,随 兴 吃 几 口 的 肉 边 菜。回 家 之 后,便 喝 一 杯 小 麦 草 汁,冲 淡 刚 摄 取 油 腻 和 加 工 调 味 的 食 物。不 然,晚 上 无 法 安 眠,因 为 必 须 起 床 二 至 三 次 喝 一 杯 清 水,之 后 又 再 忙 上 厕 所 小 解。多 年 以 来,从 来 没 有 遇 到 什 么 问 题 与 障 碍。

无 论 在 家 或 出 外,我 对 每 日 三 餐 的 原 则,并 没 有 硬 性 规 定 要 吃 什 么 或 不 吃 什 么, 只 要 是 天 然 的 食 物,避 免 经 过 加 工 的 制 造 均 可。我 对 饮 食 并 不 讲 究,也 不 想 花 太 多 时 间 与 心 思 在 饮 食 上,一 切 天 然 、简 单 及 清 淡 就 好。

健 康 饮 食 和 自 然 疗 法,并 非 一 般 人 想 像 的 那 么 高 深 专 门 的 学 问 ,只 要 我 们 肯 学 习,认 清 食 物 的 真 面 目,并 且 愿 意 放 下 肉、 鱼、奶、 蛋, 选 择 以 蔬 菜、水 果、五 谷 杂 粮 为 我 们 的 主 要 粮 食,一 定 能 排 除 体 内 的 毒 素, 改 善 体 弱 多 病 的 体 质,远 离 疾 病,恢 复 健 康。

其 实 健 康 饮 食 非 常 的 简 单。 不 简 单 的 是: 如 何 培 养 清 淡 健 康 饮 食 的 习 惯, 来 代 替 色 香 味 俱 全 的 佳 肴?

珍 惜 地 球 资 源
放 眼 世 界,尚 有 许 多 人 吃 不 饱 和 挨 饿 的 时 候,而 我 们 在 此 却 拥 有 这 么 多, 甚 至 为 了 吃 得 太 多 而 得 病,进 而 失 去 健 康 和 生 命。 大 家 是 否 对 地 球 另 一 端,那 群 死 于 贫 病,与 自 己 毫 无 关 系,然 而 却 同 是 地 球 的 人 类 那 么 的 冷 漠?

全 球 人 口 迅 速 膨 胀,即 从 1900 年 的 15 亿 人, 增 至 2000 年 的 60 亿 人。相 反 的, 全 球 食 物 的 供 应 却 无 法 同 步 的 倍 增。根 据 美 国 康 钠 尔 大 学 所 作 的 一 项 调 查 报 告显 示,至2050 年,全 球 人 口 预 测 高 达90亿 人。于 2005 年, 在 发 展 和 贫 困 落 后 的 国 家,约 有 近 8亿 5 千 万 人 面 对 营 养 不 足 的 问 题 (南 洋 商 报,<生 物 科 技 10年 丰 收 之 旅,2005年12月5日)。此 种 情 况 显 示, 人 口 的 增 加,粮 食 的 不 足, 贫 国 与 富 国 之 间 的 差 异, 将 进 一 步 的 威 胁 人 类 社 会 的 永 续 发 展。

其 实,人 类 浪 费 了 许 多 地 球 的 资 源,例 如 以 16 磅 的 五 谷 黄 豆 才 能 生 产 1 磅 的 牛 肉, 加 上 生 产1 磅 牛 肉 需 要 2,500 加 仑 水。相 对 的;生 产 1 磅 黄 豆 只 需 生 产1 磅 牛 肉 十 分 之 一 的 水。为 了 提 供 足 够 的 肉 类 以 应 付 日 益 增 加 的 需 求, 人 们 惟 有 开 伐 更 多 的 森 林, 以 进 行 动 物 养 殖 业 和 畜 牧 业, 进 而 导 致 全 球 的 森 林 面 积 逐 年 减 少 的 主 因 之 一。

根 据 联 合 国 粮 食 和 农 业 组 织 的 调 查 报 告, 全 世 界 的 森 林 面 积 于 10 年 之 间 (1990 至 2000) 减 少 了 125百 万 公 顷。换 言 之, 全 球 森 林 的 面 积 每 天 减 少342,465 公 顷 。

人 类 为 了 满 足 口 腹 之 欲,全 球 65亿人 口,就 豢 养 了 10亿 头 猪、13亿 只 母 牛、18亿 只 羊、154亿 只 鸡,而 上 述 家 禽 却 吃 掉 全 球 40% 的 谷 类,却 让 8亿 5 千 万 人 民 陷 入 饥 荒 (星 洲 日 报 2007年 3 月 4 日)。

为 了 大 量 生 产 农 作 物,就 必 须 大 量 使 用 化 学 肥 料 和 农 药,这 不 但 污 染 了 土 壤 与 水 源,同 时 也 消 耗 大 量 石 油。因 为 化 学 肥 料 和 农 药 大 部 份 是 石 油 副 产 品。同 时, 当 土 壤 遭 受 破 坏 之 后,不 能 自 然 复 原,导 至 肥 沃 的 土 壤 急 速 沙 漠 化。为 此,地 球 各 角 落 每 年 将 损 失 很 多 肥 沃 的 土 壤,直 接 影 响 农 作 物 的 产 量 和 品 质。在 此 种 情 况 之 下,农 作 生 物 科 技 扮 演 着 非 常 重 要 的 角 色。科 学 家 惟 有 研 制 更 多 更 强 的 化 学 肥、农 药,甚 至 以 基 因 改 造 的 品 种 来 种 植,以 生 产 更 多 食 物 和 确 保 食 物 在 未 传 送 至 市 场 和 消 费 者 之 前,不 受 损 坏。

森 林 的 面 积 逐 年 减 少, 畜 牧 业、农 业 和 工 业 逢 勃 的 发 展, 直 接 影 响 地 球 温 度 升 高、 水 源 污 染、缺 少 净 水 和 野 生 动 物 失 去 家 园。 地 球 温 度 升 高, 将 导 致 自 然 天 灾。除 此 之 外, 年 迈 者 及 患 病 者 的 死 亡 率 将 提 高, 同 时 增 加 家 庭 的 开 支, 例 如 医 药 费、电 费 和 水 费。水 源 污 染, 导 至 人 们 更 广 泛 的 使 用 净 水 器, 无 形 中 成 为 家 庭 的 另 一 项 开 支。当 野 生 动 物 失 去 家 园, 它 们 将 走 入 农 村, 破 坏 农 作 物, 进 而 危 害 人 群 安 全。

肉 食 与 气 候 变 迁 的 关 系:
根 据 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 于 2006 年 的 报 告“畜 牧 业 的 巨 大 荫 影” 指 出,畜 牧 生 产 是 导 致 全 球 暖 化 的 主 因,畜 牧 业 产 生 的 温 室 气 体 占 全 球 人 为 温 室 气 体 总 量 的18%。 动 物 排 泄 物 及畜 牧 饲 料 作 物, 造 成 水 源 污 染, 供 应 肉 食 餐 所 需 的 土 地, 是 蔬 食 餐 的 10 到20 倍 之 多, 全 世 界 几 乎 有 一 半 的 谷 物 和 大 豆 生 产, 都 用 于畜 牧 业。
(星 洲 日 报 2010 年1 月1 日 及2 日)


如 此 恶 性 的 循 环,大 家 仍 不 自 觉, 我 们 正 在 摧 毁 自 己 的 未 来,摧 毁 我 们 惟 一 的 地 球 和 家 园。为 此, 多 一 位 健 康 饮 食 者,就 多 保 护 一 英 亩 的 森 林, 进 而 减 少 严 重 天 灾 的 发 生,节 省 地 球 资 源 和 缓 慢 温 室 效 应 的 终 极 方 法。与 此 同 时,它 对 整 个 地 球 和 环 境 产 生 正 面 的 影 响。

爱 护 地 球,人 人 有 责
这 个 世 界 的 未 来 依 赖 着 我 们 的 日 常 生 活 方 式 和 饮 食 习 惯。您 可 以 拯 救 地 球,也 可 以 毁 灭 地 球,当 您 选 择 肉 食 的 时 侯,地 球 将 消 耗 更 多 的 资 源。相 反 的,当 您 选 择 健 康 饮 食 之 时,您 除 了 是 环 保 英 雄,同 时 您 得 到 健 康 也 保 护 了 无 数 的 生 命。

假 若 每 个 人 以 健 康 饮 食 为 主 食,那 么 人 人 以 蔬 果 为 主 要 粮 食 之 后, 自 然 终 止 杀 业,没 有 杀 业, 自 然 减 少 许 多 无 名 的 病 菌。再 者健 康 饮 食之 后, 不 浪 费 食 粮 和 资 源, 减 少 动 物 养 殖 业,世 界 饥 荒, 自 然 消 弭。大 家 大 概 都 不 知 道,当 您 从 肉 食 者 改 变 为 健 康 饮 食 者,对 于 使 这 个 梦 想 成 为 事 实 会 产 生 多 么 大 的 助 力 呵!

只 要 您 感 到 整 个 地 球 的 情 势 和 我 们 的 生 命 息 息 相 关,我 相 信 您 们 也 愿 意 加 入 我 们 的 行 列,即 良 心 列 车,进 而 尊 重 和 保 护 我 们 生 存 的 环 境。为 此,您 现 在 吃 的 是 些 什 么?将 会 影 响 这 个 世 界 的 未 来……

纵 然 如 此, 现 实 社 会 中, 我 们 会 发 现 有 人 为 了 环 保, 坚 持 吃 素, 可 是 家 里 的 冷 气 却24 小 时 都 开 着。 也 有 人 为 了 减 少 二 氧 化 碳 的 排 放, 家 里 不 安 装 冷 气, 可 是 每 月 买 下 的 鞋 子 和 衣 服, 其 数 量 可 以 从2011 年 穿 至 2013 年。 除 此 之 外, 也 有 人 长 期 吃 素, 只 买 必 需 品, 不 开 冷 气, 可 是 身 为 屋 业 发 展 商, 每 年 总 要 铲 平 一 座 又 一 座 雨 林 发 展 其 宏 图 大 计。

大 家 对 环 保 的 理 念 是, 只 要 不 损 害 自 己 利 益, 大 家 都 愿 意 环 保。为 此, 在 现 阶 段, 环 保 只 能 停 留 在 喊 口 号, 办 活 动, 许 多 人 并 没 有 计 划 或 认 真 实 行 简 单 绿 的 生 活 来 代 替 现 今 的 生 活 方 式。

所 以 温 室 效 应 永 远 无 法 解 决, 那 就 让 环 境 决 定 人 类 的 命 运? 抑 或 人 类 开 始 行 动 改 变 自 己 的 命 运?

梦 想、理 想、现 实
有 些 朋 友 投 以 怀 疑 的 眼 光 和 不 信 任 的 态 度,看 待 我 的 饮 食 观 和 随 缘 的 讲 座 会。 为 何 研 究 社 会 人 类 学 的 我,亦 会 加 入 健 康 饮 食 的 行 列 和 推 崇 自 然 疗 法?我 的 梦 想 是 不 要 让 不 正 确 的 饮 食 观 念,一 代 又 一 代 的 延 续 下 去。我 们 要 健 康,更 要 让 孩 子 们 有 一 个 正 确 的 饮 食 观 念 与 习 惯。因 为 孩 子 是 未 来 的 希 望,他 们 能 够 健 康 成 长,是 未 来 社 会、国 家、 人 类、地 球 的 资 产。

大 家 都 意 识 到, 没 有 任 何 人 可 以 阻 挡 全 球 化 激 烈 竞 争 到 来 的 大 趋 势。身 处 激 烈 竞 争 的 现 代 社 会,大 家 都 需 要 承 受 无 穷 无 尽 的 压 力。许 多 人 长 期 生 活 在 精 神 紧 绷,压 抑 情 绪 及 精 疲 力 歇 之 中,若 个 人 无 法 走 出 此 负 面 情 绪,无 法 自 拔、无 力 诉 说、无 从 祈 求,很 容 易 便 患 上 忧 郁 症 和 焦 虑 症,最 终 酿 成 家 庭 悲 剧。

其 次,人 们 面 对 家 庭 与 职 场 的 压 力 之 时,往 往 做 出 各 种 有 意 无 意 间 破 坏 彼 此 之 间 的 言 行 举 动,又 或 者 一 味 的 批 评 与 责 难。这 是 否 真 的 是 解 决 问 题 的 良 策?

假 若,国 民 没 有 健 康 的 体 魄,如 何 面 对 充 满 竞 争 的 年 代?又 如 何 提 高 自 身 的 生 产 力?

我 坚 信,个 人 的 身 体 健 康,将 提 升 心 灵 的 健 康,进 而 减 少 许 多 家 庭 悲 剧 的 发 生 和 社 会 问 题。人 心 平 和,即 夫 妻、朋 友、同 事、上 司 与 下 属 之 间,皆 能 为 大 局 着 想,进 而 缔 造 一 个 互 爱、互 信、互 敬、互 助 的 和 谐 社 会。

纵 然,我 深 切 的 明 白,这 是 一 条 漫 长 的 道 路,但 却 又 不 是 长 短 快 慢 所 能 达 至。毕 竟,主 观 的 希 望 与 客 观 的 现 实,其 距 离 是 那 么 的 大 且 深。我 将 此 理 想 付 之 与 实 践,藉 此 书 让 更 多 人 明 白,健 康 是 一 种 选 择。这 是 我 个 人 所 能 做 的。

虽 然 说,健 康 是 个 人 的 选 择,为 什 么 尚 有 许 多 人 还 健 康 之 时,选 择 了 不 健 康 的 饮 食 和 生 活 习 惯?

往 往 年 轻 人 感 觉 不 到 健 康 的 可 贵,因 为 他 们 的 生 命 还 很 漫 长,生 活 太 精 彩 了。年 轻 就 是 本 钱,以 至 从 来 没 有 时 间, 认 真 地 反 省,检 讨 自 身 的 健 康。

于 是 乎,大 家 都 心 甘 情 愿 花 费 时 间 与 精 力 经 营 财 富,累 积 财 富,然 而 对 自 己 的 健 康 却 不 肯 进 一 步 了 解。他 们 认 为 这 是 医 生 与 营 养 师 的 职 责。个 人 只 是 专 注 赚 钱,然 后 以 吃 喝 游 乐 为 人 生 至 高 的 享 受。

如 此 的 健 康 观 念,一 直 延 续 至 今,并 且 世 代 相 传。这 重 点 在 于:个 人 本 身 没 有 办 法 照 顾 自 己 的 健 康,所 以 只 好 将 自 己 的 健 康 交 给 了 医 生 和 药 物。

病 是 痛 的,药 是 苦 的。人 往 往 是 在 失 去 健 康,真 正 受 过 病 痛 的 煎 熬,花 费 庞 大 的 医 疗 费 之 后,才 更 能 体 悟、醒 觉 和 深 切 的 体 会 拥 有 健 康 的 幸 福。即 使 个 人 拥 有 亿 万 财 富,都 不 具 任 何 意 义。

我 将 此 知 识 付 之 与 实 践,实 践 才 有 力 量。

如 果 个 人 阅 读 了 无 数 的 营 养 书 籍,聆 听 无 数 次 的 健 康 讲 座, 参 加 无 数 的 健 康 或 排 毒 生 活 营, 然 而 只 停 留 在 观 望 的 态 度,从 不 开 始 认 真 实 践 健 康 饮 食,那 么,个 人 将 无 法 亲 身 体 验 真 正 的 健 康。假 若 人 人 从 自 己 开 始 实 践 健 康 饮 食, 大 家 从 根 基 做 起,草 根 壮 大,方 可 燃 起 大 众 对 健 康 拥 有 新 的 诠 释 和 新 的 观 念。
为 了 提 高 人 们 对 健 康 的 醒 觉, 个 人 也 出 版 了 以 下 书 籍。
1. Eating for Good Health (第3 版,2010 年)
2. Makanan Sihat Sebagai Ubat (第3 刷,2010 年)
3. 寻 找 健 康 (第2 版,2011 年)

此 外, 个 人 也 设 立 了健 康 部 落 格, 以 方 便 大 众 获 取 另 类 的 健 康 资 讯。
http://drlimhinfui.blogspot.com

我 只 是 一 个 平 凡 的 人,虽 然 拥 有 社 会 科 学 的 博 士 学 位,并 没 有 医 学 和 营 养 学 专 业 的 学 术 背 景,谨 借 此 书 分 享 我 们 一 家 人, 如 何 走 过 健 康 饮 食 和 自 然 疗 法 的 心 路 历 程 。

当 人 们 非 常 坚 持 着 某 种 看 法 的 时 候, 以 至 于 看 不 到 其 他 的 可 能, 甚 于 真 正 的 事 实, 为 此 我 开 始 行 动 推 广 健 康 饮 食。 我 从 来 不 强 求 或 强 迫 别 人 改 变 自 己 的 想 法 与 观 念。我 希 望 让 大 家 能 以 另 一 个 角 度 看 到、感 觉 到 健 康 饮 食 此 行 动 的 效 果 及 对 整 个 生 态 环 境 真 实 的 影 响。

与 此 同 时,我 亦 不 断 学 习 新 的 资 讯。我 并 没 有 刻 意 学 习 了 专 业 知 识 后,才 去 从 事 有 关 领 域 的 工 作。我 是 比 较 属 于 学 习 型 的,学 习 世 间 的 学 问,诚 心 与 人 结 缘, 把 自 己 所 学 的 知 识,加 上 自 己 与 家 人 的 经 验 和 大 家 分 享, 如 此 而 已。

我 简 化 物 质 的 生 活,所 以 多 出 一 些 时 间 学 习 与 投 入 人 生 有 意 义 的 工 作,生 活 非 常 充 实。即 使 任 何 时 刻,走 到 人 生 最 后 的 一 天,我 没 有 任 何 的 遗 憾,因 为 我 的 生 命 没 有 留 白。每 当 获 知 多 一 位 健 康 饮 食 者,或 做 了 一 件 好 事,我 就 再 次 感 受 自 我 价 值 之 实 践, 这 样 的 成 就 与 满 足 感 为 我 的 生 命 酝 酿 不 少 快 乐,进 而 取 得 心 灵 的 健 美。

生 命 的 价 值,不 在 于 你 取 得 多 少,而 在 于 你 付 出 了 多 少。健 康 饮 食 ,让 我 们 一 家 人 浴 火 重 生 ,一 家 大 小 减 少 看 医 生 和 依 赖 药 物 的 次 数 (表 1.4), 同 时 净 化 我 们 的 身 心 ,放 下 内 在 的 执 著 与 埋 怨 ,让 大 爱 悄 悄 地 在 心 灵 深 处 萌 芽。

我 深 信 身 体 健 康 与 心 理 的 健 康 是 息 息 相 关 的。因 此,我 期 盼 更 多 的 人 愿 意 加 入 健 康 饮 食 的 行 列,以 健 康 饮 食 提 高 个 人 免 疫 系 统。 个 人身 体 的 健 康,进 而 净 化 人 心,缔 造 温 馨 的 家 庭 及 祥 和 的 社 会。 同 时, 它 将 减 少 家 庭 和 国 家 不 必 要 的 经 济 开 支,为 家 庭 和 国 家 节 省 庞 大 的 医 疗 开 销。

我 衷 心 的 希 望 ,大 家 不 妨 尝 试 采 取 适 当 的 步 骤, 实 行 健 康 饮 食,以 此 逐 步 改 善 个 人 和 家 人 的 健 康 。也 许 您 不 能 立 刻 完 全 改 变 现 今 的 饮 食 习 惯,但 至 少 开 始 以 少 肉 多 蔬 果 为 一 个 起 点,让 我 们 每 个 人 都 能 不 必 依 靠 现 代 药 物 或 减 少 依 赖 药 物 渡 过 每 一 天。

大 多 数 人 都 想 改 变 这 个 世 界, 但 却 罕 有 人 想 改 变 自 己。 但 愿 您 阅 毕 此 书, 拥 有 一 股 力 量, 让 自 己 在 人 生 道 路 上, 成 为 绿 色 大 队 尖 兵。

表 1.4: 作 者 核 心 家 庭 看 医 生 的 次 数 2004-2011
作 者(1954 年出 生): 没 有
妻 子(1964年出 生): 每 年1 次
女 儿 (1995年出 生): 没 有
儿 子(2001年出 生): 没 有

拥 有 健 康,才 能 拥 有 财 富。健 康 才 是 宝 藏,永 远 是 物 质 无 法 相 比 的。活 著 不 是 为 了 追 求 无 限 的 财 富,而 是 要 丰 富 自 己,丰 富 生 活。因 此,我 知 道 我 是 往 一 个 更 美 好 的 方 向 走 去。我 相 信 天 地 人 性 的 真、善、美,就 像 相 信 明 天 纵 使 是 雨 天 也 有 太 阳 在 云 里。


对 个 人 的 家 庭 而 言,健 康 即 是 财 富。 身 体 的 健 康 方 能 提 升 心 灵 的 健 康, 进 而 无 私 的 助 人, 与 此 同 时 促 进 人 与 人 之 间 的 和 谐 和 健 康 的 环 境。

…在 我 的 病 人 中,许 多 患 癌 者 只 依 靠 改 变 饮 食 而 使 肿 瘤 消 失
(…among my patients there have been many cases of fibroid tumors elsewhere in the body which have been banished merely by changes in the diet”)
(Dr. Henry Bieler, 1965)

“…my health is my responsibility;…foods and nutrition are the primary options for self-help in health.”
(Udo Erasmus, 1993)

“Don’t expect the FDA, your doctor, or anyone else to take full responsibility for your health. The most important person in protecting your health …is you.” (Ray Strand, 2003)

第 二 章

实 践 的 力 量

当 一 个 人 被 医 生 诊 断 罹 患 癌 症 之 际, 其 心 里 充 满 了 恐 惧 之 外,心 中 肯 定 有2 个 大 愿 望,即 根 治 癌 症 和 延 长 寿 命。

岳 父 患 上 前 列 腺 癌
1996 年5 月,我 的 岳 父 宋 广 全 被 证 实 患 上 前 列 腺 癌,他 仅 有 62 岁。大 家 在 好 无 心 理 准 备 的 情 况 下,接 受 了 此 恶 讯。我 的 岳 父 开 始 害 怕,害 怕 自 己 无 法 战 胜 癌 细 胞,因 而 死 去。家 人 看 见 了,内 心 倍 感 辛 酸 无 比。

他 是 当 地 被 公 认 为 一 名 鞠 躬 尽 瘁 的 小 学 教 员。同 时,他 也 活 跃 当 地 的 各 华 裔 社 团 及 参 与 政 党 活 动 。其 宗 旨 是 为 当 地 村 民 服 务,如 此 劳 心 劳 力 的 付 出,其 结 果 竟 是 令 人 不 解 与 沮 丧。俗 语 说:善 有 善 报,好 心 的 人, 一 定 有 好 的 果 报。如 此 好 人,为 什 么 会 得 到 “ 绝 症” 呢?为 什 么 是 我?此 问 题 一 直 在 他 脑 海 里 盘 旋,除 了 心 躁 不 安、恐 惧 与 哀 伤,在 内 心 深 处,只 好 暗 自 饮 泣。

人 是 由60 兆 细 胞 所 组 成, 而 人 的 体 内 每 天 会 有10 万 个 新 生 细 胞, 所 以 癌 细 胞 是 与 生 俱 来, 和 其 他 细 胞 共 处 于 人 体 内, 组 成 血 肉 的 部 分 之 一。 如 果 说 罗 马 不 是 一 天 所 造 成 的, 同 样 的, 癌 症 也 是 有 其 酝 酿 期。 癌 细 胞 的 形 成, 至 少 需 要39 天, 若 要 长 成4 个 阶 段 的 癌 症, 威 胁 人 们 的 健 康 与 生 命, 最 少 需 要3 年 酝 酿, 长 则8 年 至13 年!

他 退 休 离 开 教 育 界 之 后,于1993 年 他 担 任 吡 叻 州 太 平 某 会 馆 的 半 义 务 书 记。于 1995 年 8 月,他 开 始 发 现 在 午 夜 时 分,小 便 的 次 数 日 渐 增 加,从 一 次 到 三、四 次。同 年 年 终,我 的 岳 母 谭 秀 卿 搬 来 吉 隆 坡 与 我 们 一 起 居 住,并 且 帮 忙 照 顾 六 个 月 的 外 孙 女 心 静,他 便 一 个 人 独 自 留 在 太 平 居 住 和 生 活。

那 时 候,他 已 经 开 始 感 觉 到 无 论 白 天 或 夜 晚,小 便 成 为 他 个 人 生 活 中 的 一 个 大 难 题。会 馆 的 乡 亲 都 认 为 那 是 平 常 之 事,年 纪 大 了,迈 入60 大 关,肯 定 会 有 夜 尿 多 和 频 尿 的 小 毛 病。有 些 朋 友 还 举 例 说 明 ,某 某 人 面 对 小 便 困 难 的 问 题,已 经 有 七、八 年 之 久一 样 没 事,照 常 生 活。又 某 某 人,仅50 岁 左 右, 不 但 有 高 血 压、糖 尿 病 和 心 脏 病, 除 了 打 针 吃 药 之 外,还 不 是 一 样 的 如 常 生 活。反 观,我 的 岳 父 只 是 面 对 “ 老 人 频 尿” 的 小 毛 病,不 足 挂 齿。


病 情 恶 化
1996 年 2月 开 始, 会 馆 的 工 作 因 农 历 新 年 的 即 将 到 来 而 显 得 繁 重。三月 份 ,他 忙 着会 馆 的 常 年 大 会 ,接 着 是 四 月 份 的 春 祭,五 月 份 的 颁 发 子 女 奖 学 金。六 月 份 的... 七 月 份 的......。如 此 的 生 活,工 作 与 人 事 纠 纷 都 是 难 以 避 免 的。他 个 人 本 身 需 要 面 对 无 限 的 压 力,在 承 受 压 力 的 时 候,又 无 法 得 到 适 当 的 纾 解,进 而 使 “ 癌 病” 成 形。

每 位 见 到 他 的 朋 友 都 对 他 说 : “你 为 何 越 来 越 瘦,精 神 也 不 太 好,脸 色 好 差 呀!”

面 对 朋 友 的 关 心,他 是 感 激 不 尽 。个 人 独 居,他 负 面 的 情 绪 都 被 压 制, 日 积 月 累, 愈 压 愈 深,偶 而 小 小 一 件 事 也 会 触 发 莫 名 其 妙 的 情 感发 泄,引 起 大 怒 或 哀 伤。生 活 在 充 满 高 度 压 力 的 环 境,即 工 作 环 境 需 要 面 对 永 无 止 境 的 工 作 量 和 人 际 关 系 的 是 与 非,回 到 家 里 又 无 人 倾 诉,这 些 都 直 接 降 低 自 身 免 疫 系 统 的 能 力。

除 了 摄 取 不 健 康 的 饮 食 和 环 境 污 染外, 人 会 得 癌 症, 是 因 为 生 活 和 工 作 压 力 以 及 负 面 的 情 绪, 导 致 个 人 免 疫 系 统 能 力 降 低, 另 一 方 面,正 常 细 胞 却 失 去 其 功 能 无 法 正 常 操 作 而 开 始 癌 化。

压 抑 情 绪 有 害 健 康,但 没 有 节 制 的 抒 发 愤 怒 同 样 于 事 无 补。 当 一 个 人 愤 怒 或 生 气 时, 生 理 反 应 十 分 剧 烈, 分 泌 物 还 具 有 毒 性, 因 此 一 个 人 拥 有 太 多 负 面 的 情 绪, 人 很 难 健 康,更 难 长 寿。 这 些 心 理 和 生 理 寻 常 因 素 如 果 相 互 影 响, 会 带 来 恶 性 循 环,诱 发 疾 病。

乡 团 或 会 馆 的 工 作 往 往 都 是 “一 脚 踢 的”。他 除 了 需 要 处 理 大 大 小 小 的 事 务,出 席 乡 亲 的 喜 丧 事 之 外,还 需 代 表 会 馆 参 与 其 他 地 方 团 体 的 宴 会。一 般 上,华 族 比 较 注 重 吃, 所 谓:民 以 食 为 天 。因 此 无 论 参 加 喜 宴 或 丧 事 的 时 候,总 免 不 了 享 受 盘 中 各 种 美 味 可 口 的 食 物,如 一 般 的 炸 鸡、叉 烧、烧 肉、“ 沙 爹” (马 来 人 的 烤 肉)、大 虾、肉 骨 茶、大 蟹 的 菜 肴 都 吃 得 津 津 有 味。与 此 同 时,也 埋 下 疾 病 的 祸 根。

他 内 心 深 处 非 常 明 白,自 己 突 然 消 瘦、食 欲 不 佳、脸 色 苍 白。有 时 候 竟 软 弱 得 无 力 一 口 气,步 行 至 附 近 的 商 店 或 银 行。同 时,又 需 面 对 频 尿 和 小 便 越 来 越 困 难 的 问 题。 每 一 次 小 便 都 是 经 过 千 辛 万 苦 方 能 挤 出 几 滴 尿,过 了 不 久,又 想 上 厕 所,而 且 晚 上 如 厕 的 次 数 更 加 频 密 ,几 乎 是 每 一、二 小 时 就 要 上 厕 所,一 呆 就 是10 至15 分 钟,小 便 之 后,仍 觉 膀 胱 尿 胀,直 接 影 响 每 晚 的 睡 眠 素 质,间 接 影 响 第2 天 的 精 神 状 况。这 种 种 苦 况,实 在 不 为 外 人 所 道 啊。

在 岳 母 的 坚 持 下,他 去 了 普 通 诊 疗 所 就 诊。医 生 告 诉 他 这 是 前 列 腺 问 题,每 位 50 岁 以 上 的 男 性,超 过 半 数 会 受 前 列 腺 病 困 扰,然 后 只 是 取 得 一 些 普 通 的 药 物 服 用。他 误 以 为 这 些 令 人 烦 恼 的 排 尿 问 题,只 是 逐 渐 衰 老 的 自 然 现 象。

在 这 段 期 间,他 每 一 天 都 需 忍 受,开 始 小 便 时 感 到 阻 塞 和 刺 痛,尿 流 断 断 续 续 缓 弱 无 力,小 便 后 滴 流 及 膀 胱 依 然 尿 胀。频 尿 次 数,夜 间 尤 然。基 于 忙 碌 的 工 作,加 上 许 许 多 多 的 应 酬 和 宴 会,他 继 续 忍 受 此 痛 苦 长 达6 个 月。同 时,也 吃 了 些 中 医 的 成 药 和 保 健 品,希 望 能 改 善 夜 间 频 尿 和 排 尿 刺 痛 的 感 觉。

1996 年 的 华 人 农 历 新 年 ,岳 母 回 乡 与 他 欢 渡 农 历 新 年 时,方 了 解 他 不 但 面 对 难 以 排 尿 的 问 题,往 往 无 法 控 制 自 己 的 情 绪。 负 面 的 情 绪 或 气 愤,除 了 伤 害 自 己,也 影 响 了 家 庭 中 的 每 一 位 成 员。

此 时 此 刻,我 的 岳 母 坚 持 并 鼓 励 他 到 怡 保 私 人 医 院 让 专 科 医 生 诊 断。当 时,虽 然 他 面 对 家 人 的 关 怀 和 鼓 励,仍 是 放 不 下 现 有 的 生 活 方 式 和 将 一 切 担 子 放 下,加 上 万 一 医 生 捎 来 恶 讯,如 此 矛 盾 复 杂 的 心 绪,一 直 拖 延 至 五 月 份 的 会 馆 颁 发 子 女 奖 学 金 活 动 之 后,他 才 决 定 请 假,乘 火 车 由 太 平 到 吉 隆 坡 接 受 专 科 医 生 的 检 查。也 许,家 人 重 复 又 重 复 的 叮 咛 他,任 何 疾 病 只 要 早 期 诊 断,早 期 获 得 治 疗,一 定 可 以 完 全 康 复。反 之,延 迟 诊 断 和 治 疗,痊 愈 的 机 会 更 加 渺 茫。

其 实, 大 多 数 的 人 都 不 愿 意 面 对 残 酷 的 实 事 或 承 认 其 真 相。

从 太 平 乘 搭 火 车 至 吉 隆 坡 的 五 个 小 时 路 途 中,他 一 共 上 了4 次 洗 手 间。一 旦 个 人 独 处 且 有 时 间 和 空 间 让 自 己 的 心 绪 安 静 下 来, 潜 意 识 里 必 会 检 讨 自 己 为 何 生 病:是 不 是 身 心 过 劳?饮 食 不 节 制?心 灵 受 到 某 种 打 击?缺 乏 运 动? 过 去 他 完 全 没 有 面 对 疾 病 的 经 验 与 准 备,如 果 真 的 被 医 生 判 了 “ 死 刑”, 那 我 该 怎 么 办 呢?尽 管 如 此,许 多 的 为 什 么 和 解 不 开 的 心 结,惟 有 等 待 医 生 的 诊 断,才 知 道 其 结 果。

专 科 医 生 的 检 验 和 手 术
到 达 泌 尿 专 科 医 生 诊 疗 所 ,医 生 戴 上 涂 有 润 滑 的 手 套,先 检 查 了 他 的 前 列 腺 , 然 后 将 食 指 伸 入 他 的 直 肠 ( 肛 门),触 摸 到 位 于 直 肠 上 的 前 列 腺, 感 觉 该 处 坚 硬 , 便 马 上 为 他 抽 血,化 验 其 血 中 的 前 列 腺 癌 特 异 性 抗 原 值 (Prostatic Specific Antigen, 简 称 PSA)。医 生 的 检 验 过 程,开 始 令到 他 及 家 人 措 手 不 及 、懊 恼 与 痛 苦。虽 然,明 日 方 知 晓 化 验 结 果,然 而 医 生 已 明 显 暗 示 是 前 列 腺 癌。大 家 心 里 都 非 常 焦 虑,不 过 仍 然 盼 望 奇 迹 出 现, 只 是 良 性 前 列 腺 增 长 过 盛。

第 二 天, 专 科 医 生 向 他 及 家 人 宣 告, 很 不 幸,验 血 结 果 真 如 他 所 预 言— 前 列 腺 癌。他 的 PSA 指 数 高 达 613.8 mg/L , 比 一 般 正 常 人 的4mg/L 高 出 一 百 多 倍 。当 大 家 听 到 癌 症 之 时,无 不 “ 闻 癌 色 变”。医 生 劝 告 家 人 必 须 马 上 安 排 他 住 院,进 行 切 割 硬 肿 块 的 手 术。 虽 然 医 生 没 有 直 接 向 病 患 者 说 明 一 切,然 而 他 从 家 人 及 医 生 凝 重 的 神 色 中 察 觉 情 况 的 不 妙。

未 动 手 术 的 前 一 晚,我 的 岳 母 与 家 人 商 量 后,决 定 让 他 知 道 一 切 真 相。虽 说,人 生 必 须 经 过 生、老、病、死 的 阶 段,而 人 生 最 大 的 痛 苦,莫 过 于 生 病 和 死 别。

在 医 院 里,我 的 岳 母 单 独 与 他 倾 谈 了 一 晚。其 中 有 令 人 心 酸 的 告 白、悔 恨、惋 惜, 甚 至 落 泪 痛 哭。这 是 坦 诚 与 爱 的 交 流。 让 他 知 道 实 情 后,往 后 治 疗 的 决 定,大 家 共 同 面 对 事 实,并 且 采 用 对 他 最 有 利 的 方 式 帮 助 他、支 持 他。

在 这 之 前,他 经 常 听 闻 和 看 到 癌 症 末 期 病 患 者,治 疗 过 程 中 所 受 的 痛 苦,甚 至 有 人 痛 至 放 弃 求 生 的 意 志。心 想,往 后 我 也 是 同 样 要 走 这 条 路,无 尽 苦 难 的 路 很 长 很 长......

人 走 投 无 路,山 穷 水 尽 之 时,家 人 只 有 虔 诚 向 佛 祖 跪 下,以 求 苍 天 动 容。现 代 的 医 疗 日 新 月 异,可 以 采 用 现 代 高 科 技 相 结 合 疗 法。然 而, 大 家 都 明 白 所 有 的 治 疗 不 过 是 在 拖 延 生 命 而 已, 无 法 痊 愈,大 家 怎 能 接 受 这 样 残 酷 的 现 实?

这 个 消 息 真 如 晴 天 霹 雳,他 根 本 无 法 接 受,自 忖 平 日 都 有 运 动,不 烟 不 酒,个 性 淡 泊,知 足 长 乐,尽 心 尽 力 的 工 作,家 庭 幸 福 美 满。他 非 常 自 信 自 己 的 健 康 状 况,不 相 信 癌 症 会 找 上 自 己。然 而,除 了 接 受 现 实 之 外,根 本 没 有 其 他 的 选 择。

现 今,他 回 想 当 晚 的 情 况 说 :当 时 知 道 自 己 患 上 癌 症,我 被 吓 呆 了,脑 袋 一 片 空 白,也 感 到 人 生 没 有 希 望,像 世 界 末 日 即 将 到 来 一 样 ,仿 佛 被 医 生 宣 判 “死 刑”。 其 实, 不 是 癌 症 病 人, 根 本 无 法 明 白 那 种 诅 丧 与 绝 望 的 滋 味, 真 正 的 感 受 只 有 自 己 知 道。

手 术 之 后, 医 生 对 他 说,现 今 已 切 除 硬 肿 块,这 并 不 等 于 已 经 根 治 癌 病,其 癌 细 胞 已 经 扩 散 至 其 他 身 体 部 份 。因 此 ,他 必 须 开 始 吃 西 药 以 抑 制 病 情,不 再 让 癌 细 胞 扩 散 或 病 情 继 续 恶 化 下 去;千 万 别 梦 想 痊 愈,此 病 症 根 本 不 可 能 痊 愈。况 且,吃 西 药 只 可 以 延 长 病 患 者 三 年 的 寿 命,而 每 月 购 买 药 物 的 费 用 是 RM 400 (1996 年)。于2010年,此 药 物 每 月 的 费 用 是 RM1,300。

生 命 有 限。医 生 劝 我 们 尽 量 让 我 的 岳 父 吃 喝 游 乐,尽 情 享 受 人 生。当 生 命 走 到 尽 头 之 时,亦 无 怨 无 悔。

步 出 专 科 医 生 的 诊 疗 所,艳 阳 高 照, 然 而 我 们 的 心 都 很 寒 冷。人 在 一 生 中 会 碰 上 很 多 不 如 意 的 事 情,但 是 真 正 致 命 的,或 是 非 常 不 容 易 治 疗 的 应 是 癌 症。

寻 找 生 路
我 的 岳 父 感 到 茫 茫 然,不 知 所 措,家 人 也 一 样 的 失 落 焦 虑。仅 有 三 年 的 寿 命,对 于 此,难 道 只 有 束 手 无 策,坐 以 待 毙 吗?

此 时,有 人 建 议 除 了 吃 西 药,也 要 配 合 吃 中 药。从 中 西 医 结 合,互 补 和 协 调 彼 此 之 间 的 不 足,期 待 奇 迹 出 现,或 者 可 延 长 病 患 者 的 寿 命。在 延 长 寿 命 数 年 后,很 可 能 碰 到 新 疗 法 或 新 的 抗 癌 药 物,因 而 有 机 会获 得 更 高 的 治 疗 率。

一 场 与 死 神 搏 斗 的 战 争 就 要 开 始 了。

此 时 此 刻,我 的 朋 友 送 来 琉 璃 光 养 生 世 界 中 心 创 办 人 雷 久 南 博 士 所 写 的 一 本 小 册 子。她 对 癌 症 有 另 类 看 法, 书 中 其 中 一 段 写 着 :
我 在 研 究 中 证 实,如 果 将 癌 细 胞 养 在 含 高 钾 的 媒 介 体 中,它 们 能 还 原 成 为 正 常 细 胞,癌 细 胞 是 可 以 还 原 的。这 是 因 为 要 维 持 细 胞 的 正 常 功 能 是 要 摄 取 钾, 排 斥 钠,正 常 细 胞 里 的 含 钾 量 是 钠 的10 倍 左 右,而 大 部 份 的 蔬 菜、水 果、谷 类、芽 菜 等 都 有 丰 富 的 含 钾 量。这 便 是 为 什 么 天 然 的 食 疗 法 能 康 复 癌 症 的 主 要 因 素 了。 资 料 来 源:雷 久 南 (1995)
我 完 全 接 受 和 相 信 癌 症 不 是 一 个 局 部 的 硬 块 而 已,只 有 身、 心、灵 整 体 的 调 整, 升 华 才 能 彻 底 预 防 和 根 治。我 开 始 以 研 究 的 方 法 收 集 更 多 有 关 健 康 饮 食 和 自 然 疗 法 的 资 料。同 时,认 识 食 物 中 的 钾 与 钠。

人 类 究 竟 是 肉 食、 草 食 还 是 杂 食 动 物 的 议 题 争 论 已 久。 人 类 看 到 一 粒 熟 透 的 芒 果, 让 人 有 采 来 吃 的 欲 望; 相 反, 人 类 闻 到 生 肉 的 味 道, 不 会 感 到 饥 饿, 也 不 会 流 口 水, 并 且 不 会 吮 吸 着 温 热 的 鲜 血 而 感 到 愉 快。 然 而 肉 食 动 物 却 有 此 反 应。 其 实 人 类 进 食 的 肉 类 都 是 煮 熟 了, 并 且 加 入 许 多 香 料 和 调 味 料, 尽 量 减 少 肉 类 的 腥 味。 为 此, 烹 调 的 肉 类 的 煮 法 多 数 以 烧、 烤、 煎、 烘、 炸, 同 时 必 须 搭 配 强 烈 味 道 的 香 料, 那 么 烹 调 出 来 的 食 物 才 能 捕 抓 人 类 的 味 蕾。 人 类 吃 着 一 道 接 一 道 端 上 桌 面 的 肉 类 时, 是 香 料 的 色 香 味, 还 是 那 块 肉 的 味 道 吸 引 了 人 类 的 味 蕾?

实 践 健 康 饮 食
传 统 的 肉 食 文 化,实 际 上 是 违 反 人 体 自 然 性 的 消 化 系 统,因 而 百 病 丛 生。如 果 一 个 人 的 体 内 累 积 太 多 的 毒 素,又 无 法 将 体 内 的 毒 素 排 出,个 人 就 会 罹 患 癌 症 和 其 他 疾 病。其 实 癌 细 胞 的 形 成 并 非 是 一 朝 一 夕 之 事,而 是 细 水 长 流,水 滴 石 穿 般 地 催 化 过 程。

所 以 当 有 人 说: “某 某 人 向 来 好 端 端 的,怎 么 会 突 然 被 诊 断 出 患 癌?”这 绝 不 是 突 然 间 的 事,癌 细 胞 如 同 婴 孩 一 样,有 其 成 长 的 年 度。患 癌 者 若 能 够 选 择 以 健 康 饮 食,没 有 加 工 污 染 的 食 物,才 能 将 体 内 的 毒 素 排 出,致 癌 物 才 不 会 积 留 在 你 的 体 内,免 疫 功 能 自 然 会 加 强。

健 康 饮 食 可 以 让 我 们 的 身 体 得 到 很 好 的 治 愈 能 力。这 点,西 方 药 物 就 无 法 做 到,但 食 物 就 有 这 种 功 能。

我 不 断 地 灌 输 健 康 饮 食 的 理 论、依 据 和 无 数 成 功 的 案 例,以 增 强 家 人 的 信 心。终 于,我 说 服 了 家 人 彻 底 改 变 现 今 的 饮 食 习 惯。 我 内 心 深 处 非 常 明 白,家 人 改 变 传 统 的 饮 食 习 惯,是 源 于 无 奈 地 接 受 患 癌 的 事 实, 而 不 得 已 的 折 衷 办 法。

至 此 阶 段,家 人 其 实 并 没 有 真 正 的 理 解 今 日 生 病 的 果,是 因 为 过 去 饮 食 习 惯 和 生 活 方 式 的 不 当。家 人 只 是 准 备 短 期 的 改 变, 并 不 打 算 长 期 如 此 吃。纵 然 如 此,我 还 是 满 怀 欢 喜,毕 竟 那 是 一 个 很 好 的 起 点。

我 个 人 认 为,一 件 事 是 对 的,我 即 付 诸 实 际 行 动,否 则 就 完 全 没 有 意 义 了。

动 手 术 一 个 星 期 后,我 们 将 决 定 告 诉 医 生,暂 时 不 吃 西 药。手 术 之 后 的2 个 月,再 做 抽 血 检 查,那 个 时 候 我 们 才 做 决 定。毕 竟,每 个 月 需 花 费RM400 (1996 年) 购 买 药 物,对 一 个 小 康 之 家 来 说 是 沉 重 的 负 担。医 生 亦 明 白 我 们 面 对 经 济 拮 据 的 苦 境,只 是 劝 告 我 们 千 万 别 拖 延 太 久,癌 细 胞 已 经 开 始 扩 散 了, 再 等 下 去,恐 怕 无 法 活 至 三 年。若 病 情 恶 化,再 入 院 治 疗,那 个 时 候,只 好 尽 人 事,听 天 命 了。

从 此,我 们 一 家 人 走 上 一 条 与 命 运 抗 争 的 路,一 条 充 满 希 望 但 不 平 坦 的 路,一 条 没 有 人 认 可 的 路。与 此 同 时,也 得 不 到 任 何 人 的 祝 福。

我 们 并 没 有 告 诉 医 生 真 正 的 原 因,以 防 节 外 生 枝。我 们 尝 试 以 健 康 饮 食 将 体 内 积 存 的 废 物 和 毒 素 排 出 体 外。我 的 岳 父 决 定 辞 去 会 馆 的 秘 书 职,然 后 与 我 们 同 住, 实 践 身 心 灵 整 体 健 康。 从 那 一 天 开 始,我 们 的 食 物 做 了 全 盘 的 改 变。 我,妻 子,女 儿 和 岳 母 陪 他 一 起 吃 素。为 了 以 实 际 行 动 支 持 他 ,全 家 实 行 健 康 饮 食。每 日 的 三 餐 ,我 们 依 照 着 正 食 饮 食 法 (Macrobiotics) 来 进 行 (表2.1)。

表 2.1: 正 食 饮 食 法 (Macrobiotics)
糙 米 40-60%
蔬 菜 20-30%
豆 类 和 海 菜 5-10%
味 噌 汤5-10%资料来源:Kushi (1993),Kushi & Jack (2003)

改 变 饮 食 第1 天 的 午 餐,餐 桌 上 摆 放 着 全 是 青 绿 色 的 菜 肴,没 有 油 也 没 有 盐。大 家 吃 得 非 常 辛 苦。我 的 岳 父 甚 至 说,那 是 牛 吃 的 草,而 不 是 人 吃 的 菜 肴。接 下 来 几 天, 我 的 岳 父 几 度 诉 说 清 淡 的 饭 菜 实 在 难 咽 下 口,每 吃一 口 如 同 嚼 蜡 般 。

向 来,大 鱼 大 肉 又 重 口 味,所 吃 的 都 是 精 致 和 加 工 的 食 物,这 一 条 路 的 确 不 容 易 走。

鼓 励 与 爱 是 前 进 的 动 力。

大 家 开 始 感 觉 在 一 起 吃 饭 是 家 庭 中 的 美 好 时 刻。我 的 毅 力 源 自 我 对 健 康 饮 食 的 信 心,家 庭 成 员 互 相 鼓 励,互 相 扶 持。我 更 加 义 不 容 辞,不 断 地 强 调 健 康 饮 食 的 好 处 与 实 践 的 重 要 性。每 一天 的 晚 餐 时 刻,我 们 都 互 相 勉 励,尝 试 吃 出 食 物 原 有 的 甜 美 滋 味,大 家 开 开 心 心 的 在 一 起 吃 晚 餐,然 后 满 怀 欢 喜 的 离 开 餐 桌。

那 时 侯,我 们 面 对 最 大 的 难 题,是 一 般 人 都 以 为 不 吃 肉 就 无 法 摄 取 足 够 的 营 养,尤 其 是 小 孩 和 病 患 者。而 我 个 人 也 觉 得,最 难 改 变 的 是 我 们 根 深 蒂 固 的 传 统 观 念,为 了 让 信 念 与 实 际 生 活 一 致,我 们 着 实 低 调 处 理 此 次 以 健 康 饮 食 让 癌 细 胞 回 归 正 常。即 没 有 告 之 至 亲 的 亲 朋 戚 友,因 为 我 们 都 一 致 认 为 没 有 必 要 与 人 争 辩,况 且 亦 没 有 时 间 与 精 力 应 付 他 们。

1996 年,在 马 来 西 亚,关 于 健 康 饮 食 的 资 讯 并 不 多。当 时 想 买 有 机 蔬 菜 也 不 容 易, 我 们 每 一 天 所 吃 的 蔬 菜 也 是 从 一 般 的 菜 市 场 购 买。烹 饪 的 方 法 非 常 简 单,以 热 水 烫 过 即 可,没 有 任 何 的调 味 品,只 因 为 我 们 尚 不 知 道 可 以 用 海 盐 和 味 噌 来 调 味。

在 这 过 程 中,我 积 极 寻 找 更 多 有 关 健 康 饮 食 的 资 讯,让 每 一 餐 多 元 化。同 时,我 们 也 醒 觉 每 一 餐 必 须 有 一 些 生 食 的 蔬 菜。所 以,能 够 生 吃 的 蔬 菜 如 黄 瓜、生 菜, 番 茄 、长 豆,我 们 都 生 吃。由 于 菜 市 场 的 好 多 蔬 菜 瓜 果 都 含 有 农 药 毒 素,我 们 便 在 后 院 有 限 的 土 地 自 己 裁 种 蔬 菜。这 些 蔬 菜 就 是 我 们 每 天 生 吃 即 新 鲜 又 安 全 的 蔬 菜,因 为 血 红 素 的 结 构 很 象 叶 绿 素,所 以 吃 叶 绿 素 就 象 输 血。因 此 家 人 都 心 甘 情 愿 的 生 吃 新 鲜 有 机 蔬 菜。

不 知 从 什 么 时 候 开 始,吃 饭 不 再 是 一 门 苦 差。

神 奇 的 健 康 饮 食
手 术 二 个 月 后 ,我 的 岳 父 前 往 专 科 医 生 的 诊 疗 所 验 血 做 检 查 。三 天 后,专 科 医 生 告 诉 他 PSA 值 已 降 到 18.9 mg/L。这 对 患 癌 者 来 说,是 天 大 的 好 消 息 ,也 印 证 了 健 康 饮 食 的 确 可 以 克 服 癌 细 胞,证 明 这 个 不 凡 的 事 实。

表2.2:选 择 健 康 的 食 物
不 健 康 的 食 物: 白 米、香 米, 白 面 包, 白 糖, 白 盐, 味 精, 普 通 酱 油, 普 通 油
健 康 的 食 物: 糙 米、五 谷 米, 全 麦 面 包, 谷 类 糖 (Grain-based sweeteners), 海 盐, 味 噌 (MISO), 有 机 酱 油, 沙 拉 或 生 吃 的 菜 用 橄 榄 油、 热 菜 用 核 桃 油 (walnut oil) 或 麻 油

当 天 开 始,家 人 对 这 一 套 新 的 饮 食 观 念,不 再 存 有 任 何 疑 惑,真 正 理 解 到 今 日 生 病 的 果,是 因 为 过 去 饮 食 与 生 活 方 式 的 不 当。我 不 断 的 探 索 及 研 究,同 时 了 解 选 择 健 康 的 食 物 是 非 常 重 要 的 (表2.2)。

从 此 以 后,我 们 知 道 味 噌 是 很 好 的 调 味 品,自 然 而 然 餐 桌 上 的 菜 肴 也 随 着 美 味 可 口。一 碗 糙 米 饭, 少 许 油、 蒜、 姜 丝、 海 盐 和 蔬 菜 以 快 炒 的 方 式 烹 调,加 上 一 碗 美 味 的 味 噌 汤。现 今 的 吃 法 比 以 前 的 吃 法 多 元 化 美 味 可 口,且 亦 没 有 那 么 单 调 无 味。

酵 素 (Enzyme) 是 一 种 神 奇 的 加 速 生 物 化 学 反 应 的 蛋 白 质, 即 摧 化 剂,生 命 体 的 作 用 全 赖 酵 素。细 胞 无 酵 素,则 无 法 存 活。如 果 细 胞 是 工 厂,酵 素 就 是 机 器 或 工 程 师, 有 的 担 任 分 解 蛋 白 质 和 脂 肪、有 的 担 任 燃 烧、有 的 担 任 修 补 工 作。
酵 素 量 越 大,个 人 免 疫 力 愈 强, 人 就 愈 健 康。酵 素 含 量 高 的 食 物 包 括 有 机 蔬 菜 水 果、回 春 水、 新 鲜 的 小 麦 草 汁、香 蕉、芒 果、青 木 瓜、黄 梨 和 自 发 芽 菜。

其 实,味 噌 是 从 中 国 经 过 朝 鲜 传 入 日 本 的,并 在 日 本 发 扬 光 大。自 古 以 来,味 噌 是 日 本 人 餐 桌 上 不 可 缺 少 的 食 品,它 可 取 代 不 健 康 的 味 精 (Mono Sodium Glutamate 或 MSG)。味 噌 是 大 豆 、大 麦 和 糙 米 发 酵 制 成。 它 拥 有丰 富 的 蛋 白 质、维 他 命B12 和 酵 素。表2.3:酵 素 的 主 要 功 能
帮 助 消 化, 清 除 患 处 或 血 管 中 所 累 积 的 废 物, 让 血 液 呈 弱 碱 性 、去 除 体 内 酸 性 代 谢 物、 保 持 肠 内 细 菌 均 衡, 让 白 血 球 维 持 良 好 功 能、 促 进 杀 菌 作 用, 分 解 血 液 中 的 毒 素、 胆 固 醇 和 血 脂 肪, 促 进 细 胞 的 新 成 代 谢.


传 统 饮 食 观 和 新 饮 食 观 往 往 是 对 立 的。 健 康 饮 食 会 不 会 摄 取 不 足 够 的 蛋 白 质,营 养 不 均 衡?我 时 常 对 他 们 说, 进 入21 世 纪 的 时 代,如 果 还 是 吃 肉,这 是 以 毒 物 来 毒 害 自 己,并 承 接 最 后 的 毒 素。

许 多 人 无 法 接 受 健 康 饮 食,也 不 愿 意 改 变 现 有 的 饮 食 习 惯,所 以 身 边 的 亲 朋 好 友 皆 抱 着 半 信 半 疑 的 态 度 看 待 我 们 的 饮 食 习 惯。

表 2.4:钾 多 钠 少 的 食 物(蔬 果 类)
蔬 菜 类: 芦 荀 (asparagus), 包 菜 (cabbage), 罗 卜 (carrots), 包 菜 花 (cauliflower), 芹 菜 (celery), 黄 瓜(cucumber), 蘑 菇 (mushrooms), 马 铃 薯 (potato), 南 瓜 (pumpkin), 菠 菜 (spinach), 蕃 薯(sweet potato), 蕃 茄 (tomato)
水 果 类: 苹 果(apple), 杏 (apricot), 香 蕉 (banana), 枣 (dates), 桃 (peach), 山 莓 (raspberry), 葡 萄 (grapes), 番 石 榴 (guavas), 柠 檬 (lemon),橙 (orange), 木 瓜 (papaya)
资 料 来 源: U.S.D.A. Handbook. (取 自 Lai 1993)


表 2.5:钾 多 钠 少 的 食 物(谷、坚果 、豆 类)
谷 类(Grains, bread & pasta): 麦 芽 (wheat germ), 裸 麦 (rye,whole grain), 大 麦 (barley), 麦 (oatmeal), 糙米 (brown rice), 黑麦裸(Whole grain rye)
坚果、 种 子 类Nuts & Seeds (Shelled): 杏 仁 (almond), 巴 西 坚 果 (Brazil nut), 腰 果 (cashew), 芝 麻 (sesame), 向 日 葵 种 子
(sun flower seed), 核 桃 (walnut)
豆 类 (Beans): 小 扁 豆 (lentils), 绿 豆 (mung bean), 豌 豆 (peas, whole), 红 豆 (red beans), 大 豆 (Soybeans), 大 豆 粉 (Soybean powder)
资 料 来 源: U.S.D.A. Handbook. (取 自 Lai 1993)

表 2.6 钠 多 钾 少 的 食 物
肉 、蛋、 奶: 咸 猪 肉 (bacon), 火 腿 肉(ham), 龙 虾(lobster), 罐 头 金 枪 鱼(canned tuna), 蛋, 牛 油 (butter)
罐 头 食 品: 罐 头 芦 笋 (canned asparagus), 罐 头 碗 豆 (canned peas), 鱼 子 酱 (cavier)
饼、蛋 糕 类: 曲 奇 饼 (Assorted biscuits), 苹 果 肉 饼 (apple pie), 乳 酪 (cheese), 蛋 糕, 饼 干, 白 面 包, 炸 面 圈(donuts), 糖 果 (candy)
资 料 来 源: U.S.D.A. Handbook. (取 自 Lai 1993)

1996 年 10 月,又 是 定 时 验 血 的 时 候。 这 一 次,他 的 PSA 值 已 降 到10.63 mg/L。如 此 的 成 绩 ,也 并 非 单 靠 改 变 饮 食 而 已。我 的 岳 父 每 天 勤 练 以 前 所 学 的 太 极 十 八 式。每 一 天 清 晨 和 傍 晚 都 练 习 太 极 拳,每 次 大 约 半 小 时。他 解 释 说: “气 功 也 是 治 疗 和 让 癌 细 胞 还 原 重 要 的一 环。气 功 有 治 疗 疾 病 的 功 效, 其 主 要 功 能 是 使 气 血 疏 通。因 为 身 体 放 松 、心 绪 宁 静、肢 体 运 动, 再 配 合 呼 吸 便 可 达 到 目 的。”

踏 上 健 康 饮 食 之 路,我 们 对 食 物 有 了 深 一 层 的 认 识,尤 其 是 食 物 中 的 钾 和 纳 。人 的 身 体 细 胞 如 果 要 维 持 正 常 功 能 ,必 须 摄 取 钾 比 钠 高 的 食 物 (表 2.4 和 表 2.5), 少 摄 取 钠 比 钾 高 的 食 物 (表 2.6)。钾 的 摄 取 可 预 防 及 治 疗 癌 症。如 果 一 个 人 的 饮 食 习 惯, 长 期 都 是 处 于 钠 高 于 钾,肯 定 会 诱 发 许 多 疾 病,甚 至 患 上 癌 症。

现 今 的 食 物, 一 般 都 是 经 过 加 工,在 加 工 的 过 程 中,免 不 了 都 会 加 盐、糖、防 腐 剂、染 色 素 等,而 食 物 中 的 矿 物 质 都 因 此 而 流 失 了。在 食 用 加 工 的 食 物 时,我 们 自 然 而 然 就 摄 取 许 多 化 学 物。

1997 年 2 月 3 日,我 的 岳 父 接 受 第 四 次 的 抽 血 化 验,这 一 次 报 告 显 示 其 PSA 值 是3.3 mg/L。这 个 指 数 证 明 他 的 PSA 已 回 归 正 常, 他 的 癌 细 胞 已 受 到 控 制。医 生 非 常 惊 讶 于 他 的 血 液 报 告 成 绩,因 为 自 从 手 术 过 后, 他 没 有 吃 任 何 西 药 和 中 药。在 完 全 不 依 赖 任 何 药 物 的 情 况 之 下,逐 渐 康 复,重 拾 健 康。对 一 名 受 西 方 医 学 训 练 的 专 科 医 生,毕 竟 是 不 可 思 议 之 事。事 实 上,这 并 非 梦 想, 只 要 个 人 深 切 的 了 解 “健 康 的 食 物 就 是 良 药” 的 道 理, 每 个 人 都 可 拥 有 健 康 的 身 体。

我 们 也 坦 白 向 专 科 医 生 表 示, 采 用 健 康 饮 食 法 才 取 得 如 此 的 成 绩 。医 生 知 道 病 人 能 够 以 另 外 一 种 方 法 控 制 癌 细 胞 和 蔓 延 至 其 他 部 分,从 此 不 再 建 议 吃 西 药 来 控 制 癌 细 胞 之 事。

1997 年 5 月 13 日 和 8 月 12 日,我 的 岳 父 再 次 回 医 院 接 受 血 液 检 查,报 告 出 来 显 示血 中 的 PSA 值 同 样 是3.1 mg/L,这 证 明 他 已 成 功 的 控 制 癌 细 胞。对 于 这 一 切,他 感 慨 万 千 的 说 出 以 下 的 感 言。

“我 的 生 命 是 依 靠 太 太,女 儿 及 女 婿 才 拾 回 来 的。没 有 他 们 真 心 诚 意 的 精 神 兼 行 动 支 持, 与 我 一 起 改 变 传 统 的 饮 食 习 惯,我 想 ……
大 家 一 起 抗 癌 加 强 我 的 斗 志 和 信 心 。他 们 那 么 的 重 视 亲 情 和 爱 惜 生 命,让 我 感 动 不 已,因 此 我 一 定 要 下 决 心 彻 底 的 改 变 饮 食。总 算 没 有 辜 负 他 们 的 一 片 苦 心。”

或 许 您 好 奇 的 想 知 道,究 竟 3 年 后 (即 1999 年 6 月) 他 的 健 康 情 况 如 何?他 是 否 如 医 生 所 说 的 仅 有 3 年 的 寿 命?正 如 一 些 以 自 然 疗 法 挽 回 生 命 的 人一 样,医 生 的 预 言 失 灵 了。在 没 有 吃 任 何 药 物 来 控 制 癌 细 胞 的 情 况 下,他 多 活 了10 年!

饮 食 是 习 惯 性。 只 要 个 人 愿 意 放 下 不 健 康 的 饮 食 并 接 受 健 康 的 饮 食, 人 人 皆 有 机 会 寻 回 所 失 去 的 健 康。


郭 林 气 功
2002 年9 月,太 太 与 我 将 岳 父 和 岳 母 载 至甲 洞 郭 林 气 功 站,并 与 其 他 癌 友 一 起 练 习 吸 吸 呼 和 左 摆 摆、 右 摆 摆 的 郭 林 气 功。癌 症 病 人 最 需 要 氧 气,而 郭 林 气 功 的 呼 吸 方 法 是 两 吸 一 呼,一 步 两 吸, 一 步 一 呼, 一 般 由 左 脚 开 始。此 种 气 功 的 确 对 癌 下 对 了 药。

当 人 体 组 织 细 胞 中 的 氧 含 量 在48 小 时 低 于 正 常 值 的65% 时, 缺 氧 的 组 织 细 胞 就 容 易 癌 化。 癌 细 胞 不 能 在 高 氧 的 环 境 生 存。
(1931 年 诺 贝 尔 医 学 得 奖 者Dr. Otto Heinrich Warburg, “The root cause of cancer”, www.checkoutkagen.com/files/Dr_Otto_Warburg.pdf


对 我 的 岳 父 而 言,学 习 郭 林 气 功 有 许 多 好 处。他 每 天 早 上 勤 于 练 功,加 上 认 识 许 多 同 病 相 怜 的 朋 友,互 诉 心 声,彼 此 交 流。 此 时 此 地,大 家 都 感 觉 人 间 尚 有 温 情,明 天 会 更 好。同 时 呼 吁 害 羞 的 癌 友 抛 开 心 结,把 自 己 患 癌 的 故 事 与 情 况 告 知 亲 朋 好 友,千 万 别 因 为 害 怕 别 人 瞧 不 起,而 把 自 己 封 闭 起 来,因 而 引 起 许 多 负 面 的 情 绪、悲 伤、消 极、 埋 怨、害 怕、疑 神 疑 鬼、无 助 等。

癌 友 必 须 走 出 自 己 的 世 界,别 活 在 癌 症 梦 魇 里。

参 与 郭 林 气 功 的 行 列 后,我 的 岳 父 一 点 也 不 孤 单。虽 然 一 些 与 他 同 一 时 期 加 入 郭 林 气 功 队 伍 的 战 友,因 病 情 严 重 而 离 世, 但 仍 有 许 多 战 友 结 伴 上 路,大 家 一 路 扶 持,一 齐 打 气,生 命 不 自 觉 开 创 了 一 个 新 局 面。对 于 这 一 点,他 感 恩 万 分。

“参 加 郭 林 气 功 之 后,我 不 再 像 井 底 蛙 般 生 活 在 自 己 的 小 世 界, 也 不 再 胡 思 乱 想、 疑 神 疑 鬼,不 知 何 时 死 神 会 把 我 带 走。练 完 郭 林 气 功 之后 ,癌 友 们 促 膝 交 换 意 见,互 相 勉 励,互 相 照 顾, 增 强 彼 此 信 心。它 充 实 了 我 及 太 太 的 生 活,让 我 们 的 生 命 更 精 彩。

他 们 让 我 们 对 草 药 治 疗 拥 有 更 深 一 层 的 认 识 与 了 解、从 如 何 寻 找 有 关 草 药,如 何 裁 种,如 何 煮 或 熬 及 饮 用,都 一 一 详 细 告 之。对 有 缘 的 癌 友,我 们 也 给 于 适 当 的 辅 导,鼓 励 他 们 认 识 食 物 的 真 面 目,再 以 健 康 的 食 物 将 体 内 的 毒 素 排 出,提 高 自 身 的 免 疫 力。

癌 友 们 的 治 癌 经 验 让 我 更 了 解 大 家 的 心 情 。如 有 一 位 癌 友 开 始 接 受 电 疗 或 化 疗 时,其 他 癌 友 都 会 为 他 或 她 打 气 和 祈 祷,并 鼓 励 他 无 论 如 何 痛 苦,难 以 忍 受,一 定 要 坚 强 的 坚 持 到 底,千 万 不 可 轻 言 放 弃 求 生 的 意 志 力。化 疗 或 电 疗 之 后,除 了 拜 访,也 特 别 叮 咛 他 或 她 不 可 疏 于 练 功,一 定 要 常 常 练 功 才 能 快 速 复 原。

从 2002 至 2007 年 ,我 们 看 到 被 医 生 宣 判 死 刑 的 癌 友 因 食 用 草 药 及 日 日 勤 于 练 功 而 依 然 活 着。我 们 也 看 到 一 些 癌 友 因 癌 细 胞 已 扩 散 到 身 体 其 他 部 位,再 次 接 受 化 疗,由 于 身 体 过 于 衰 弱 而 无 法 支 持 下 去,而 离 开 我 们。

我 庆 幸 自 己 没 有 经 历 电 疗 和 化 疗 过 程,它 所 带 来 的 痛 苦 及 副 作 用 如 呕 吐、难 以 进 食、发 烧、贫 血、 脱 发、掉 牙、腹 泻、疼 痛、抽 筋、没 有 胃 口、觉 得 恶 心、便 秘、疲 劳、 骨 髓 不 能 正 常 的 制 造 帮 助 人 体 抵 抗 感 染 的 白 血 球、口 中 及 喉 咙 生 疮 等 等 问 题。

在 癌 友 中,我 是 属 于 异 数。有 些 人 对 我 没 有 服 用 任 何 西 药, 而 能 活 了 11年 存 有 疑 惑。

对 个 人 而 言,在 现 实 生 活 中,很 自 然 的 会 面 对 不 同 饮 食 观 念 的 人。 相 信 健 康 饮 食 的 人,对 素 食、生 食、断 食 加 上 郭 林 气 功, 能 重 拾 健 康 坚 信 不 疑,进 而 净 化 心 灵, 过 着 简 单 朴 实 的 生 活。对 于 相 信 传 统 饮 食 的 人,健 康 饮 食 是 子 虚 乌 有,没 有 肉、奶、蛋 的 饮 食,根 本 无 法 摄 取 足 够 的 营 养,连 基 本 抗 癌 的 体 力 都 没 有,如 何 重 拾 健 康?

我 并 不 想 与 任 何 人 争 辩 或 说 服 任 何 人,以 免 伤 了 彼 此 之 间 的 感 情 及 和 气。我 只 是 想 与 大 家 分 享 我 与 癌 症 一 起 走 过 的 日 子。事 实 如 此, 健 康 饮 食 配 上 郭 林 气 功,让 我 如 今 自 在 的 生 活 着。”

于2004 年 6 月19 日, 我 的 岳 父 参 加 了 马 来 西 亚 郭 林 气 功 研 究 会 主 办 的 第 一 届 [ 抗 癌 勇 士 庆 功 会] 。2005年 10月 20日,他 又 参 加 了马 来 西 亚 郭 林 气 功 研 究 会 主 办 的 “庆 生 会”。于 2007年 1 月 1 日,他 参 加 了 甲 洞 区 郭 林 气 功 研 究 分 会 的 新 年 联 欢 会。


第 三 章

生 命 中 的 告 别

2007 年初,我 岳 父 向 前 弯 身 刷 牙 和 洗 脸 之 时, 腰 间 开 始 有 点 隐 隐 作 痛, 后 来 延 至 右 脚 开 始 感 觉 麻 痹。 疼 痛, 拉 紧, 甚 至 无 力。走 路 之 时,需 要 依 靠 拐 杖 支 撑 才 能 步 行。 再 之 后, 依 靠 拐 杖 走 路 之 时, 也 有 疼 痛 的 感 觉。

经 过 骨 科 专 科 医 生 的 检 验 和 扫 描, 证 实 癌 细 胞 已 经 扩 散 到 盆 骨 和 脊 椎 骨,造 成 脊 椎 腔 狭 窄 症, 从 而 挤 压 着 腰 椎 部 份 的 神 经 根。 为 此, 专 科 医 生 将腰 椎 部 位 把 狭 窄 的 脊 椎 腔 开 阔, 以 便 解 决 腰 椎 神 经 根 被 挤 压 的 问 题 包 括 切 除 骨 刺, 切 除 凸 出 的椎 间 板, 同 时 还 需 要 在 腰 椎 部 位 锁 上 螺 丝 钉 和 金 属 支 以 稳 定 腰 椎。 每 一 节脊 椎 骨, 在 活 动 的 时 候, 不 管 是 在 转 动, 向 前 或 向 后 弯 曲 的 动 作, 都 是 依 靠 椎 间 板 来 减 少 椎 骨 磨 察, 也 减 少 椎 骨 的 冲 击 力。 当 癌 细 胞 扩 散 至 椎 骨, 造 成 椎 间 板 凸 出, 所 以 我 的 岳 父 会 感 觉 疼 痛、麻 痹, 偶 而 有 拉 紧 的 现 象, 或 下 肢 无 力。


专 科 医 生 只 将 真 实 情 况 告 知 我 的 妻 子, 她 也 明 白 必 须 学 习 如 何 面 对 这 一 段 人 生 的 逆 境。 我 的 岳 父 与 岳 母 只 知 道 那 是 骨 刺 所 造 成 的。

专 科 医 生 清 楚 解 释 手 术 之 后, 随 时 都 可 能 再 出 现 另 一 节 脊 椎 骨 椎 狭 窄 而 挤 压 着 腰 椎 的 神 经 根, 可 能 是 上 一 节, 也 可 能 是 下 一 节, 现 今 只 是 暂 时 尽 快 减 轻 病 人 的 疼 痛, 让 病 人 有 更 好 的 生 活 素 质。 其 实, 根 源 还 是 要 如 何 控 制 癌 细 胞 的 扩 散。 他 是 属 于 末 期 了, 不 可 能 再 动 手 术, 也 不 可 能 电 疗, 也 许 可 以 选 择 化 疗 吧!

手 术 的 风 险, 包 括 手 术 时 伤 及 神 经 根 和 细 菌 感 染。无 论 如 何,专 科 医 生 还 是 为 他 动 了 手 术, 然 后 再 植 入 螺 丝, 此 次 的 手 术 和 住 医 费 共 花 费 了 马 币 两 万 两 千。

我 的 岳 父 被 推 进 手 术 室 的 那 一 刻, 一 家 人 都 为 他 祈 祷。 我 们 焦 虑 的 等 待 他 安 然 的 被 推 出 手 术 室。 毕 竟73 岁 的 癌 末 病 人 动 此 手 术, 存 有 一 定 的 风 险。

手 术 非 常 成 功, 大 家 雀 跃 万 分, 除 了 感 激 外 科 医 生 之 外, 也 向 麻 醉 师 道 谢。

为 了 尊 重 我 的 岳 父 和 保 护 他 的 感 受, 家 人 没 有 把 真 实 情 况 告 诉 他 和 其 他 人, 只 限 于 至 亲 而 已。 那 可 是 一 种 说 不 出 的 无 奈, 加 一 点 恐 俱 的 痛 啊! 其 实 太 多 人 知 道 真 相, 对 此 事 情 也 没 有 任 何 帮 助, 只 会 让 关 心 的 亲 朋 戚 友 增 添 伤 感, 甚 至 不 知 道 要 如 何 去 面 对 他。

康 复 期 间,他 开 始 拖 着 沉 重 的 步 伐, 依 靠 助 行 器 一 步 又 一 步, 重 新 学 习 走 路 和 走 好 每 一 步。

不 放 弃 即 是 成 功。

两 个 月 之 后, 他 就 不 必 借 用 助 行 器, 可 以 自 己 走 路 和 上 下 楼 梯, 行 动 自 如, 甚 至 还 可 以 自 己 驾 驶 汽 车, 但 是 只 限 于 十 至 十 五 分 钟 的 路 程, 其 他 人 几 乎 看 不 出 他 曾 经 需 要 以 拐 杖 代 步, 甚 至 疼 痛 至 无 法 步 行 的 人。

生 命 的 可 贵
从 那 个 时 侯 开 始, 他 开 始 体 悟 健 康 真 的 很 重 要, 生 命 真 的 很 可 贵。 这 一 段 日 子, 他 想 做 什 么 就 去 做, 不 再 犹 疑, 不 再 等 待。 他 领 悟 生 命 的 无 常, 世 事 多 变 化, 他 知 道 活 在 当 下 是 最 实 际 和 最 明 智 的 生 活 方 式。 虽 然 大 家 都 没 有 说 什 么, 可 是 他 心 底 的 确 意 识 到 夕 阳 无 限 好, 只 是 近 黄 昏。 同 时 明 白 生 命 随 时 将 枯 萎。

大 家 心 里 都 明 白, 和 他 在 一 起 的 时 间, 每 一 天 都 在 递 减。 所 以 大 家 还 可 以 在 一 起 谈 天 说 地, 一 道 外 出 走 走 或 用 餐, 都 是 难 得 的 时 光, 彼 此 之 间 都 非 常 珍 惜 大 家 相 聚 在 一 起 的 日 子。

虽 然 大 家 刻 意 隐 瞒 癌 细 胞 扩 散 至 骨 盆, 也 没 有 说 出 口, 然 而 他 心 里 也 明 白; 病 情 不 可 能 好 转, 只 要 不 再 继 续 恶 化 或 拖 延 恶 化, 那 已 经 是 一件 值 得 高 兴 的 好 事 了。 我 们 知 道 生 命 短 暂, 他 的 生 命 即 将 来 到 尽 头, 可 是 大 家 渴 望 在 结 束 之 前, 能 够 让 他 的 生 命 像 夕 阳 一 样, 华 美 地 绽 放, 才 不 枉 此 生。

许 多 关 心 的 朋 友, 介 绍 了 一 大 堆 知 名 和 不 知 名 能 抗 癌 的 保 健 品 和 草 药, 其 中 亦 包 括 中 医 药 方、 土 方、 气 功,此 外, 专 科 医 生 强 力 推 荐 的 西 方 最 新 抗 癌 药 物,他 都 一 一 谢 绝 了。

他 告 诉 我 们, 我 与 癌 细 胞 共 存 那 么 多 年 了, 现 在 癌 细 胞 转 移 到 其 他 部 位, 才 想 方 设 法 赶 尽 杀 绝 癌 细 胞, 这 也 许 会 牵 动 加 速 癌 细 胞 分 裂 讯 号 和 复 发。 他 想 与 癌 细 胞 和 平 相 处, 和 它 成 为 好 朋 友。人 总 是 会 落 叶 归 根。 他 没 有 任 何 的 埋 怨, 只 是 默 默 的 接 受 这 一 切。

在 现 阶 段, 他 不 想 与 它 成 为 敌 人 或 仇 人, 甚 至 不 惜 一 切 代 价 与 它 战 争。

药 物 其 实 无 助 于 改 善 癌 细 胞 的 扩 散, 反 而 药 物 的 副 作 用 让 人 觉 得 是 一 种 折 磨, 同 时 亦 增 加 家 庭 经 济 的 负 担。


准 备 后 事
在 这 段 日 子 里, 他 常 常 与 家 人 谈 起 死 亡 之 事。 于2008 年 五 月, 他 和 我 的 岳 母 一 起 到 万 桡 慈 园 墓 园 参 观, 并 且 为 自 己 选 择 寿 穴。 回 家 之 后, 他 立 刻 约 了 大 儿 子 下 个 星 期 日 再 到 慈 园 墓 园 一 趟, 大 家 都 满 意 了, 他 便 买 下 双 寿 穴。

那 一 天, 他 感 觉 格 外 轻 松 愉 快, 也特 别 的 高 兴 与 满 足。 他 说 活 到 今 天, 我 要 做 的 事 都 做 了, 任 何 时 刻, 走 到 人 生 尽 头, 也 没 有 遗 憾。

其 实, 每 个 人 都 必 须 要 面 对 死 的 事 实, 然 而 大 部 分 的 人 对 于 死 亡 皆 避 忌, 不 愿 多 说 多 谈。 在 东 方 社 会, 尤 其 是 华 族 对 于 死 亡 特 别 忌 讳, 没 有 正 面 看 待 它, 趁 早 认 识 它 和 接 受 它, 因 此许 多 临 终 者 带 着 遗 憾 离 开, 而 在 世 者 也 因 此 而 自 责, 同 时 亦 承 受 了 巨 大 的 失 落 感。

他 对 生 命 的 豁 达, 宛 如 知 秋 的 枯 叶, 悠 缓 地 落 下, 无 牵 无 挂。

从 此 以 后, 他 偶 而 都 会 与 家 人 谈 起 死 后 丧 礼 之 事。 他 要 求 在 家 里 往 生, 不 要 病 濒 危 的 时 刻, 急 忙 送 往 医 院 急 诊 室 或 加 护 病 房, 让 医 者 与 病 者 经 过 一 番 治 疗 和 折 腾, 又 吃 药 又 打 针, 然 后 口 带 氧 气 器、 吊 水。。。。。。 结 果 还 是 一 样。

他 同 时 要 求 葬 礼 应 该 尽 量 减 少 所 有 的 仪 式, 不 要 繁 杂 的 葬 礼, 不 需 要 依 照 别 人 告 诉 你, 这 儿 缺 了 什 么, 哪 个 要 忌 违, 若 不 跟 从 即 召 致 天 打 雷 劈 或 影 响 子 孙 的 命 运。 一 切 从 简, 即 如 我 愿。

除 此 之 外, 大 家 如 往 日 一 般 谈 谈 笑 笑, 分 享 以 前 美 好 的 时 光, 追 忆 一 些 往 事。

深 居 简 出
一 个 月 之 后, 他 的 脚 又 开 始 隐 隐 作 痛, 渐 渐 的 又 要 依 赖 拐 杖 步 行。 之 后, 他 深 居 简 出, 肆 虐 的 癌 细 胞, 慢 慢 吞 噬 着 他 的 每 一 根 筋 骨。 他 说 很 痛 之 时, 就 吞 下 一 粒 止 痛 药 丸。 从 那 一 刻 开 始, 几 乎24 小 时 都 播 放 阿 弥 陀 佛 经 和 念 佛 号, 大 家 也 跟 随 着 念。 每 天 服 食 一 颗 止 痛 药 丸, 一 连 吃 了 十 天, 脚 还 是 会 疼 痛、 麻 痹 和 拉 紧 的 现 象, 同 时 发 现 自 己 的 心 跳 有 点 不 规 律。 最 终 他 选 择 停 止 吃 止 痛 药 丸。

此 时 此 刻, 任 何 医 疗 行 为, 甚 至 止 痛 药 丸 并 无 助 于 改 善 病 情, 反 而 是 加 重 病 人 的 心 理 负 担。 他 明 白 双 脚 再 次 疼 痛, 根 本 不 可 能 有 康 复 的 希 望, 健 康 状 况 也 日 益 恶 化。

他 选 择 当 疼 痛 来 临 之 时, 便 念 佛 号, 家 人 也 与 他 一 起 念 佛 号, 以 减 轻 肉 体 之 痛。

此 次 他 真 的 无 法 再 健 步 如 飞, 从 依 赖 拐 杖 步 行, 进 而 渐 渐 不 再 出 门, 生 活 起 居 只 限 于 屋 子 范 围 之 内。 之 后 无 论 白 天 或 晚 上, 他 活 动 的 范 围 只局 限 在 楼 上 的 房 间, 只 因 为 上 下 楼 楼 如 此 简 单 的 动 作, 对 他 已 经 是 不 可 能 的 任 务 了。

在 这 段 日 子 里, 他 常 常 告 诉 家 人 他 成 长 岁 月 的 点 点 滴 滴, 大 家 在 一 起 拥 有 共 同 的 回 忆。再 之 后, 他 再 次 躺 在 床 上, 根 本 不 可 能 再 站 起 来, 也 不 会 痊 愈。 生 命 终 于 走 到 终 结 的 时 候。

此 时, 偶 而 在 毫 无 心 理 准 备 的 情 况 下, 惊 闻 亲 人 离 去, 或 是 接 获 癌 友 离 世 的 消 息, 他 都 能 正 视 它, 从 容 面 对 生 命 的 脆 弱 和 无 常。他 与 家 人 说 说 谈 谈 之 时, 总 会 告 诉 家 人 他 那 一 天 走 完 人 生 这 一 程 时, 也 感 到 无 怨 无 悔。 他 已 经 好 好 的 活 过 了, 没 有 遗 憾。

躺 在 床 上 的 日 子
当 他 瘫 痪 躺 在 床 上, 吃 喝 拉 撒 需 要 家 人 的 照 顾, 然 而 意 识 十 分 清 楚。

自 从 他 瘫 痪 躺 在 床 上, 唯 有 接 受 我 们 给 于 的 喂 食 和 照 顾, 一 切 的 活 动 是 那 么 的 身 不 由 己。 偶 而, 发 现 他 空 虚 茫 然 的 眼 神 望 向 不 知 何 处, 我 们 皆 无 法 感 受 到 他 当 时 的 心 情。 虽 然 他 没 有 告 诉 我 们 他 的 沮 丧 和 无 奈, 更 不 愿 意 让 家 人 因 为 照 顾 他 而 承 受 更 多 的 生 活 压 力, 同 时 剥 过 了 大 家 活 动 的 空 间 和 自 由。

躺 在 床 上, 无 法 动 弹 的 岁 月, 真 的 苦 不 堪 言。纵 然 如 此, 他 并 没 有 告 诉 我 们, 他 如 何 去 面 对 瘫 痪 在 床, 无 法 动 弹 的 岁 月。人 们 对 于 自 己 并 不 感 觉 的 痛 苦,都 会 用 空 洞 的 话 来 劝 告 慰 藉, 要 是 自 己 尝 到 了 这 种 痛 苦 的 滋 味, 他 们 的 理 性 就 会 让 感 情 主 宰 了。

我 曾 经 尝 试24 小 时 都 躺 在 床 上, 只 限 于 拉 撒 需 要 步 行 至 厕 所, 旁 人 真 的 很 难 了 解, 个 中 的 滋 味 如 何。 谁 都 会 劝 一 个 人 在 悲 哀 重 压, 辗 转 呻 吟 的 病 人 安 心 忍 耐, 可 是 谁 也 难 有 那 样 的 修 养 和 勇 气, 能 够 叫 自 己 忍 受 同 样 的 痛 苦。

此 时 此 刻, 延 长 生 命 或 以 苟 延 残 喘 的 活 着,对 他 来 说 已 无 甚 意 义。 他 常 常 告 诉 家 人, 他 的 不 便 加 重 了 大 家 的 负 担。 虽 然 每 一 位 家 庭 成 员 对 他 无 微 不 至 的 照 顾, 献 上 满 满 的 关 怀 与 爱 心, 然 而 这 些 都 让 他 几 度 哽 咽, 心 乱 如 麻....

2008 年7 月, 蕉 赖 临 终 关 怀 服 务 中 心 派 人 到 我 家, 它 提 供 护 理 技 术, 安 抚 病 人 和 病 人 的 家 属。 他 谢 绝 了 他 们 为 他 注 射 吗 啡, 我 们 也 婉 绝 了 对 方 的 好 意。

当 疼 痛 来 临 之 时, 病 者 心 中 念 佛 号, 家 人 也 陪 他 一 起 念 佛 号, 房 间 几 乎24 小 时 让 佛 号 随 处 飘 杨。

除 此 之 外, 他 甚 至 与 癌 细 胞 对 话。 他 对 细 胞 说, 我 并 没 有 用 任 何 的 药 物 攻 袭 你 们, 我 们 都 是 朋 友, 不 是 敌 人, 就 让 我 们 和 平 相 处, 共 存 共 亡 吧!

之 后, 疼 痛 的 感 觉 便 会 慢 慢 的 消 失 了, 其 过 程 需 要 历 时 一 小 时, 偶 而 一 个 半 小 时, 最 长 是 两 个 小 时。

我 们 便 是 以 此 方 法 减 轻 肉 体 的 痛 苦。 对 于 一 位 癌 末 病 人, 他 没 有 呐 喊 也 没 有 狂 叫。 甚 至 很 少 向 家 人 倾 诉 其 疼 痛 的 状 况。 他 往 往 能 预 知 疼 痛 即 将 来 临, 一 般 上 是 在 晚 上 八 时 之 后, 所 以 家 人 都 会 提 早 与 他 一 起 念 佛 号,祈 求 佛 祖 的 加 持。 间 中 他 便 与 癌 细 胞 交 流, 家 人 亦 为 他 做 局 部 按 摩, 让 慈 悲 的 能 量 帮 助 他 与 癌 细 胞 和 睦 相 处, 只 要 双 方 放 松, 不 要 敌 对, 那 么 疼 痛 将 慢 慢 的, 慢 慢 的 消 失 了, 此 时 大 家 的 心 也 安 定 下 来, 也 是 一 种 无 言 的 安 慰。

纵 然 如 此,他对 每 日 的 生 活 毫 无 安 全 感,他 对 生 命 完 全 失 去 了 信 心, 感 悟 生 命 的 脆 弱, 就 像 死 神 随 时 会 来 召 唤, 夺 走 他 的 生 命。 因 此, 他 期 望 家 人 随 时 陪 伴 在 侧, 才 觉 得 心 安。

路 漫 漫, 无 论 是 顺 境 或 逆 境, 好 的 坏 的, 就 交 给 时 间 去 酝 酿 吧! 他 已 经 学 习 如 何 与 癌 细 胞 交 朋 友 并 且 与 它 们 共 存 共 亡。

我 相 信 而 他 也 明 白, 在 没 有 任 何 语 言 可 以 安 慰 一 个 人 时, 只 要 与 他 同 在, 便 能 让 对 方 的 心 安 定 下 来。

现 今, 他 连 在 床 上 翻 身 都 非 常 困 难, 必 须 慢 慢 分 解 成 好 几 个 步 骤 才 做 得 到。 他 的 视 觉 开 始 模 糊, 然 而 听 觉 却 非 常 灵 敏。 我 和 妻 子 放 工 回 家, 汽 车 停 放 在 屋 前, 息 了 引 擎, 他 在 楼 上 的 房 间 都 听 得 到, 知 道 我 们 放 工 回 家。

我 们 鼓 励 他 无 论 听 到 或 看 到 一 些 不 顺 心 顺 意 之 事,尤 其 是 突 发 事 件,无 需 紧 张 和 愤 怒,同 时 逐 渐 放 下 内 心 的 执 著。对 每 一 天 都 要 充 满 信 心,心 念 告 诉 自 己, 每 一 天 都 会 愈 来 愈 美 好,沮 丧、焦 躁、 紧 张 和 生 气 都 会 降 低 个 人 的 免 疫力。

与 此 同 时,他 与 家 人 也 学 习 面 对 与 接 受 死 亡。为 此,大 家 更 珍 惜 每 一 日 与 家 人 相 聚 的 时 刻, 感 恩 于 自 己 并 没 有 被 困 于 癌 魔 中, 等 待 死 亡 的 来 临。他 仍 然 可 以 像 我 们 一 样 的 从 容 生 活,让 一 切 顺 其 自 然。

他 与 我 们 渡 过 一 个 非 常 愉 快 的 学 校 假 期。学 校 假 期 快 结 束 之 时, 他 选 择 放 下 一 切,同 时 交 代 清 楚 丧 礼 仪 式, 以 免 我 们 第 一 次 办 丧 事 无 所 失 从。 他 坦 然 面 对 死 亡, 因 为 知 道 自 己 时 日 已 至。

最 后 一 个 月
2008 年12 月, 在 他 临 终 前 一 个 月, 他 很 少 诉 说 身 体 某 部 位 疼 痛。 虽 然 他 的 健 康 状 况 日 益 恶 化, 但 是 他 已 经 决 定 与 体 内 的 癌 细 胞 共 存 共 亡, 不 做 任 何 延 长 生 命 的 想 法。

他 再 次 叮 咛 家 人, 千 万 别 将 他 送 往 医 院 加 护 病 房。 他 不 要 依 靠 仪 器 来 维 持 生 命, 也 不 要 继 续 让 身 体 承 受 痛 楚。 家 里 是 最 舒 服 的, 一 切 事 情 皆 依 据 自 己 的 心 愿 行 事。 假 若 在 医 院, 一 切 皆 依 照 医 生 的 吩 咐 行 事。 除 了 打 针 吃 药 之 外, 又 要 检 查 这 个 那 个, 然 后 又 要 扫 描 这 里 那 里, 肯 定 自 己 的 一 颗 心 也 无 法 安 定 下 来。 他 的 遗 愿 便 是 留 在 家 里, 躺 在 此 床 往 生。 也 许, 在 家 告 别 能 让 每 一 位 家 庭 成 员 都 有 时 间 和 空 间, 与 他 好 好 的 说 再 见。

在 他 未 离 开 人 间 的 前 两 天 晚 上, 大 约8 时30 分, 他 急 忙 叫 陪 伴 在 侧 的 女 儿 替 他 盖 被, 他 感 觉 非 常 寒 冷。 我 的 妻 子 一 共 为 他 盖 了 三 层 的 棉 被, 他 还 说 很 寒 冷, 同 时 也 发 现 他 全 身 发 抖, 所 以 将 房 门 关 上, 窗 口 也 掩 至 一 半, 他 俩 口 出 不 断 念 佛 号, 半 个 小 时 之 后, 一 切 才 慢 慢 地 恢 复 正 常。 我 的 妻 子 拿 开 所 有 棉 被, 房 门 与 窗 再 次 打 开, 仅 半 个 小 时, 同 样 的 情 况 再 次 发 生。 此 次, 我 的 妻 子 很 快 的, 没 有 犹 豫 的 替 他 再 次 盖 上 三 层 的 棉 被, 关 门 又 半 掩 窗 口, 口 中 念 佛 号。 虽 然 心 里 焦 急 又 恐 惧, 渐 渐 的 佛 号 让 大 家 的 心 再 次 安 定 下 来, 同 样 是 半 个 小 时,一 切 又 恢 复 了 平 静。

生 死 之 间 往 往 系 于 一 转 眼。 人 人 都 劝 人 做 生 命 斗 士, 勇 敢 的 活 下 去。 也 许 做 斗 士 的 主 要 条 件 之 一 便 是 彼 此 心 中 都 要 有 爱, 正 因 为 家 人 给 你 的 爱, 也 因 为 你 爱 家 人, 所 以 才 支 撑 斗 士 爱 惜 自 己, 生 存 下 去。

纵 然 如 此, 自 从 这 件 事 发 生 之 后, 我 的 岳 父 常 提 醒 我 的 妻 子, 千 万 不 要 把 房 间 的 门 关 上, 他 担 心 别 人 找 不 到 他。 追 溯40 年 前, 当 我 中 风 的 爷 爷 将 要 往 生 的 时 候, 他 亦 叫 我 们 将 大 门 打 开, 他 担 心 自 己 看 不 到 前 方 的 路。

2008 年12 月31 日 午 夜12 时, 天 空 绽 放 五 彩 缤 纷 的 烟 花, 大 家 欢 呼 迎 接 新 的 一 年 又 到 了。 家 人 陪 伴 在 侧, 转 述 天 上 美 丽 的 烟 花, 让 他 感 受 到 新 年 的 气 氛 是 如 此 的 美 好。 他 听 着 脸 上 洋 溢 满 足 的 神 情。 好 不 容 易 又 跨 过2009 年 的 门 槛。

2009 年1 月1 日6 时35 分 傍 晚, 我 岳 父 脸 上 充 满 着 幸 福、 满 足, 安 然 的 离 开 我 们。 我 相 信 是 因 为 他 有 心 理 准 备 的 关 系 吧!

最 后 一 天
2009年1月1日,在 家 人 的 声 声 感 恩、祝 福 和 助 念 下,我 的 岳 父 安 祥的 离 开 人 间。 在 死 亡 来 临 之 时 的 生 活 情 况。

7.50 a.m.:
他 喝 了 一 小 杯 麦 燕 奶 液 体 后, 也 吃 了半 片 面 包。

9.00 a.m.: 肚 子 又饿,再 喝 半 杯 燕 麦 奶。

9.00 a.m. -10.00a.m: 他 要 求 我 的 岳 母 替 他 抹 身, 替 换 衣 服。我 的 岳 母 也 征 求 他 的 意 见,替 换 那 一 套 衣 服。

10.00 a.m. - 2.00 p.m: 每 半 个 小 时, 他 以 吸 管 吸 几 口 的 温 水。 偶 而他 感 觉 背 后 很 热, 家 人 为 他翻 身, 用 扇 子扇 了 几 下, 舒 服 了, 便 再 躺 下 来。

2.30 p.m.: 他 无 法 用 吸 管 吸 水 了, 我 们 只 好 以 汤 匙 喂 他 喝 一 口 或 两 口 温 水。 他 开 始 沉 默 无 言, 闭 着 双 眼 养 神。 我 们 意 识 到 他 即 将 离 开 人 间。 我 们 和 他 都 不 知 道 他 会 往 那 里 去, 大 家 心 里 未 免 彷 徨 无 助, 经 过 大 家 的 商 量, 第 一 件 事 就 是 必 须 让 往 生 者 安 心, 放 下 世 间 万 事, 面 对 这 一 期 生 命 结 束 的 到 来。 与 此 同 时, 每 一 位 家 庭 成 员 为 他 助 念, 并 且 鼓 励 他 心 中 持 佛 号,往 生 西 方 极 乐 世 界, 开 始 另 一 段 生 命 之 旅。 家 人 为 他 修 剪 指 甲 与 脚 甲。

4.30 p.m.: 家 人 同 意 不 在 他 面 前 流 泪, 让 他 走 得 无 牵 无 挂, 每 一 个 家 庭 成 员 继 续 不 停 的 念 佛 号。 在 此 过 程 中, 每 个 在 场 的 家 庭 成 员 顺 序 的 感 谢 他 对 我 们 的 关 怀 与 帮 助。 我 个 人 特 别 的 感 恩 他 让 其 女 儿 与 我 交 友 并 嫁 给 我。 这 是 他 给 我 一 生 中 最 重 要 的 礼 物。 同 时, 我 的 岳 母 叮 咛 他 耐 心 等 待 他 们 幼 儿归 来, 而 他 最 小 的 儿 子 也 正 赶 着 回 来 与 他 道 别。

6.00 p.m.: 他 开 始 用 口 呼 吸 了, 大 家 忍 着 眼 泪 继 续 念 佛 号。

6.15 p.m.: 他 的 幼 儿 终 于 到 家 和 他 道 别。 他 张 开 眼 望 一 望 幼 儿, 然 后 闭 上 双 眼, 流 下 几 滴 眼 泪。 他 的 幼 儿 温 柔 的 帮 他 抹 去 泪 水。 我 告 诉 他, 即 然 心 愿 已 了, 他 可 以 安 心 离 开 了。

6.35 p.m.: 生 命 就 在 呼 吸 之 间,在 轻 轻 不 断 的 佛 号 下, 他 的 呼 吸 渐 渐 慢 了 下 来, 终 于 停 止 了。 他 就 这 样 呼 出 人 生 最 后 的 一 口 气。 他 双 眼 闭 起 来, 嘴 巴 有 些 张 开。对 于 患 癌 者 来 说, 如 此 安 祥 的 离 逝 是 非 常 难 得 的。

9.35 p.m.: 他 的 嘴 巴 自 动 关 上。 在 他 床 边 助 念 的 家 人 都 观 察 到 有 只 灰 色 的 蛾 在 他 身 边 飞 来 飞 去, 偶 而 飞 至 其 他 房 间, 逗 留 片 刻 之 后, 又 再 度 飞 去 他 的 房 间, 停 留 在 桌 子、 墙 壁、 房 门, 然 后 又 飞 至 其 他 房 间, 这 种 情 况 延 至 凌 晨 一 时, 那 只 飞 蛾 才 离 开。

6.35 p.m. -3.00 a.m.: 遗 体 在 未 入 棺 前 的 八 个 半 小 时,家 人 轮 流 为 他 念 佛 号, 希 望 他 乘 愿 往 生 西 方 极 乐 世 界。


简 单 的 葬 礼
之 后, 在 葬 礼 服 务 团 的 帮 助 下, 家 人 为 他 抹 脸 和 抹 身, 然 后 更 换 衣 服。 这 套 衣 服 是 他 临 终 指 定 的 衣 物。 然 后, 他 的 儿 子 在 葬 礼 服 务 团 的 协 助 下, 将 他 的 遗 体 放 入 棺 木。

他 往 生 时, 所 有 的 孩 子 与 大 部 分 的 孙 子 都 在 现 场, 大 家 围 绕 他 床 边,口 中 念 佛 号 至 到 生 命 的 最 后 一 刻, 同 时 大 家 看 着 他 平 静 细 微 的 呼 出 人 生 最 后 一 口 气。 大 家 都 与 他 好 好 说 再 见。 与 此 同 时, 让 大 家 永 远 记 得 这 美 丽 的 句 点。

遗 体 停 放 在 家 里 三 天。 在 这 三 天 里, 亲 朋 戚 友 到 来 的 慰 问 与 关 怀, 让 我 们 一 家 人 感 激 不 尽。 尤 其 是 前 马 华 总 秘 书 拿 督 斯 里 黄 家 泉 的 到 来, 席 间 大 家 分 享 了 对 死 亡 的 心 态,原 本 大 家 十 分 沉 重 的 心 情,在 一 个 多 小 时 的 谈 谈 说 说 中, 不 知 不 觉 能 以 更 豁 达 的 心 情 面 对 生 离 死 别。 也 许 如 此 的 场 合, 与 对 方 同 在, 胜 过 千 言 万 语。

拿 督 斯 里 黄 家 泉 对 我 岳 父 的 评 价: 像 他 如 此 无 私 的 为 党 为 当 地 村 民 服 务, 在 现 今 功 利 的 社 会, 毕 竟 少 之 又 少。 我 相 信 他 在 天 之 灵, 知 道 自 己 得 到 如 此 的 肯 定, 也 不 枉 此 生, 这 一 趟 人 生 并 没 有 白 白 的 走 了 一 趟。

出 殡 当 日, 亲 戚、 朋 友 与 邻 居 都 来 与 他 说 再 见。

土 葬 之 后, 我 们 一 家 人 与 参 加 送 终 的 近 亲 相 聚 于 附 近 的 一 间 饮 食 饭 店 吃 团 圆 饭。 这 亦 是 他 遗 愿 之 一, 圆 满 了 后 事, 我 们 一 家 人 和 和 气 气, 高 高 兴 兴 的 吃 饭。 也 许, 现 今 的 人 生 活 非 常 的 忙 碌, 唯 有 在 如 此 的 场 合, 难 得 一 见 的 亲 戚 皆 能 相 聚 在 一 起, 然 后 大 家 又 开 始 了 另 一 个 新 的 人 生 里 程。

与 此 同 时, 大 家 相 约 每 一 年 的 清 明 节, 扫 墓 之 后, 大 家 都 在 一 起 开 开 心 心 的 吃 团 圆 饭。

生 命 的 升 华
我 与 家 人 一 直 认 同 健 康 是 身 心 灵 的 总 合。为 此,大 家 重 新 调 整 生 活 的 脚 步,实 行 健 康 饮 食,同 时 提 升 个 人 的 心 态 及 灵 性。

自 然 疗 法 让 我 的 岳 父 多 活 了 10 年。患 癌 初 期(1996 年),医 生 预 测 他 只 有 3 年 的 寿 命;结 果 他 安 然 的 渡 过 13 个 年 头。也 许 是 以 往 的 善 缘 相 助 和 实 践 健 康 饮 食 成 就 了 当 时 的 他。

在 这13 年, 他 没 有 饱 受 病 痛 的 摧 折, 也 没 有 承 受 超 越 肉 体 可 承 受 的 病 苦。 他 除 了 接 受 手 术 治 疗 之 外, 并 没 有 接 受 任 何 的 治 疗, 包 括 食 用 任 何 的 中 西 药 物, 甚 至 亲 友 强 力 推 荐 甚 具 抗 癌 疗 效 的 草 本 辅 助 品。 在 人 生 最 后 的 旅 程, 他 甚 至 拒 绝 注 射 吗 啡, 更 甚 的 是, 人 生 最 后 的 一 个 月, 他 已 经 超 脱 肉 体 的 痛 苦 了。 他 走 的 如 此 的 安 祥, 没 有 痛 苦, 没 有 挣 扎, 我 们 敬 佩 他 以 自 然 的 方 法 面 对 癌 症 的 勇 气。

身 体 是 个 人 的, 生 命 是 自 己 的, 他 主 动 积 极 的 与 癌 细 胞 和 平 相 处, 而 不 是 将 责 任 推 给 医 生 与 药 物, 他 真 的 是 一 名 名 符 其 实 的 抗 癌 勇 士。

一 个 人 面 对 困 境 或 人 生 的 瓶 颈 时, 自 己 必 须 寻 找 自 己 的 路, 让 自 己 有 机 会 选 择 一 条 适 合 自 己 的 路, 然 后 勇 往 直 前。


“食 物 就 是 您 的 药 物”

(希 波 克 拉 提 斯 Hippocrates, 469 - 399 公元 前)


第 四 章

一 线 曙 光

人 类 的 生 活 品 质 和 对 物 质 的 要 求,一 直 都 在 提 高。为 此,现 代 人 的 生 活 步 伐 紧 凑,无 形 中 造 成 诸 多 不 必 要 的 压 力 而 引 发 种 种 负 面 的 情 绪,间 接 影 响 个 人 身 心 的 健 康。加 上 现 代 人 都 不 愿 意 亲 自 下 厨,其 主 要 原 因 便 是 生 活 忙 碌,又 疲 累,只 好 三 餐 都 选 择 便 利 商 店 的 便 利 餐,即 方 便 又 经 济。

现 代 人 的 生 活 方 式
现 代 人 凡 事 讲 求 效 率,什 么 都 要 快! 因 而 广 受 群 众 欢 迎 的 餐 厅 如 雨 后 春 笋,市 场 亦 推 出 许 多 经 过 加 工 且 方 便 现 代 人 烹 调 的 食 物,不 但 美 味 可 口 且 快 速 方 便。结 果 现 代 的 人 生 病 也 很 快,而 且 许 多 的 慢 性 疾 病 亦 趋 向 年 轻 化。

偶 而,随 兴 在 家 亲 自 下 厨,然 而 每 个 家 庭 中 的 主 食 还 是 离 不 开 肉 类、奶、 蛋 与 加 工 调 味 料。这 便 是 典 型 都 市 人 或 现 代 人 的 生 活 方 式 和 饮 食 习 惯。

生 老 病 死 是 人 生 必 经 之 路。然 而,有 些 人 不 一 定 经 历 老、病 就 提 早 来 临,然 后 死 亡 就 在 前 面 等 候 着。一 个 人 处 于 25 岁 之 时, 是 体 能 巅 峰 时 期,过 后 便 开 始 衰 退,所 以 35 至 40 岁 的 人,假 若 平 常 不 注 意 健 康 和 保 健, 身 体 便 开 始 出 现 老 化 的 征 兆,许 多 小 毛 病 便 会 接 踵 而 来。

生 活 在 凡 事 讲 求 快 捷、 资 讯 爆 炸 的 竞 争 年 代, 人 们 对 于 健 康 的 渴 望 更 加 强 烈。 人 们 已 失 去 慢 慢 模 索 的 耐 性, 所 以 各 种 保 健 品 充 斥 市 场。

大 部 份 的 人,满 脑 子 所 思 所 想,便 是 如 何 增 加 收 入,以 便 让 以 后 的 生 活 过 得 舒 适 一 些。至 于 饮 食,运 动 和 日 常 作 息,不 必 刻 意 去 安 排。毕 竟 许 多 人 都 会 面 对 一 些 健 康 上 的 小 毛 病,其 实 也 不 是 很 严 重,但 就 是 令 人 在 意,令 人 不 舒 服。惟 有 服 食 药 物,药 到 病 除,迅 速 消 除 身 体 的 不 舒 服。

其 次,在 各 种 不 良 内 外 因 素 之 下,即 居 住 或 工 作 环 境 的 污 染,没 有 节 制 的 任 意 吃 和 喝,生 活 作 息 不 正 常 和 缺 乏 运 动。日 积 月 累,加 上 恶 性 循 环 之 下,人 体 新 陈 代 谢 氧 化,免 疫 系 统 降 低 和 细 胞 遭 受 破 坏,导 致 个 人 健 康 每 下 愈 况。为 此,现 代 的 人 都 很 怕 老,只 因 老 化 代 表 了 体 力 不 佳,各 种 疾 病 不 断 出 现。

我 鼓 励 所 有 的 读 者, 从 另 一 个 角 度 自 我 检 讨、 重 新 为 成 功 定 义, 寻 找 自 己 的 生 存 价 值, 做 自 己 与 别 人 生 命 中 的 天 使。

我 常 在 想 “ 到 底 一 个 人 赚 多 少 钱 才 叫 足 够?” 这 或 许 是 个 永 远 没 有 答 案 的 问 题。

高 血 压 及 其 祸 根
现 今 许 多 年 过 30 岁 的 人 都 有 高 血 压 (表4.1)。我 的 弟 弟 和 妻 舅 于 35 岁 患 上 高 血 压。至 于 我 的 岳 母,身 为 一 名 职 业 妇 女,即 小 学 教 员, 除 了 需 要 照 顾 一 个 家 庭 的 生 活 起 居,同 时 又 需 要 面 对 职 场 上,永 无 止 境 的 工 作 量 与 人 事 纠 纷。于 55 岁 之 时,即 退 休 年 龄,经 过 医 生 多 次 检 查,证 实 患 上高 血 压。

表 4.1: 人 体 的 血 压(mmHg)
理 想: <120<80
平 常: <130<85
高 血 压 边 缘: 130 – 139; 85 – 89
第 1 期 高 血 压: 140 – 159; 90 – 99
第 2 期 高 血 压: 160 – 179; 100 – 109
第 3 期 高 血 压: 180 – 209; 110 – 119


西 医 面 对 高 血 压 的 治 疗,便 是 以 药 物 控 制 病 情,并 且 说 明,高 血 压 是 慢 性 病,无 法 根 治,所 以 必 须 终 生 按 时 定 量 吃 药。

有 一 次,我 的 岳 母 感 冒,服 食 了 医 生 所 配 给 的 药 物 之 后,发 烧 和 伤 风 都 痊 愈 了, 仅 有 咳 嗽 无 法 痊 愈,医 生 换 了 三 次 咳 嗽 药 水, 同 时 还 配 给 气 喘 的 药 物,结 果 导 致 病 情 更 加 的 恶 化,此 种 情 形 拖 至 月 余。最 终,医 生 猜 测 也 许 我 岳 母 所 服 食 的 高 血 压 药 物 引 起 副 作 用,导 致 其 咳 嗽 无 法 痊 愈。从 那 天 开 始,医 生 配 给 她 另 外 一 种 高 血 压 药 物,而 咳 嗽 也 渐 渐 的 康 复。

纵 然 如 此,她 还 需 不 断 复 诊,调 节 药 量,至 到 医 生 认 为 药 物 成 份 与 数 量 达 至 最 有 效 且 安 全 的 水 平。这 说 明 了,假 若 服 食 的 药 物 失 效 或 带 来 副 作 用 之 时,医 生 惟 有 再 配 给 另 外 的 药 物 于 病 人。如 果 不 长 期 按 时 定 量 服 食 药 物,又 担 心 它 会 引 起 其 他 更 严 重 的 疾 病,如 中 风 或 心 血 管 疾 病。从 此,她 踏 上 一 条 不 归 路,终 生 以 药 为 舞。

虽 然 说 高 血 压 病 患 者 不 会 有 生 命 的 危 险,然 而 经 年 累 月 服 食 药 物,亦 埋 下 引 发 其 他 疾 病 的 祸 根 (表 4.2)。

实 行 健 康 饮 食 之 后,我 的 岳 母 尚 无 法 完 全 放 下 高 血 压 的 药 物,仅 减 少 份 量 或 服 食 的 天 数。例 如,一 天 需 服 五 粒 药 丸,而 她 开 始 每 天 只 服 两 粒 药 丸,减 至 隔 天 或 两 三 天,每 次 仅 服 食 两 粒 药 丸。生 病 就 要 吃 药 的 观 念,从 小 到 大,一 代 传 一 代,再 度 延 续 下 去,如 此 根 深 蒂 固,实 在 难 以 改 变。

表 4.2: 高 血 压 的 主 因 和 其 他 疾 病 的 关 系
主 因: 主 因 未 知。与 食 用 过 多 的 盐 有关。
可 导 致: 眼 睛 疾 病,血 管 破 坏,心 脏 病,肾 衰 歇,中 风,性 无 能。
资 料 来 源:www.americanheart.org; search.who.int;
en.wikipedia.org; www.medicinenet.com


慢 性 疾 病 是 遗 传 疾 病?
虽 然 现 代 医 学 步 入 高 科 技 时 代,市 场 上 拥 有 许 多 先 进 的 医 疗 器 材 和 药 物、但 是 对 许 多 非 传 染 性 疾 病 如 糖 尿 病、心 脏 病、高 血 压 以 及 癌 症 仍 然 束 手 无 策,只 能 以 药 物 来 治 标,未 能 治 本。

对 于 高 血 压,医 生 强 调 必 须 终 生 按 时 定 量 服 食 药 物,不 然 其 后 果 自 负。除 了 医 生 的 叮 咛 之 外,她 的 父 亲 与 叔 叔 皆 因 高 血 压 而 中 风,即 脑 溢 血 而 死 亡。因 而,我 的 岳 母 至 今 尚 无 法 完 全 放 下 药 物,走 出 高 血 压 的 阴 影。

医 生 的 劝 告,加 上 亲 朋 戚 友 的 认 可,如 此 的 健 康 观 念,并 不 是 一 朝 一 夕 所 能 改 变 的。与 此 同 时,她 必 须 承 受 服 食 药 物 后 的 副 作 用,被 ‘迫’ 接 受 其 副 作 用,不 断 牺 牲 药 物 对 各 器 官 造 成 的 伤 害,同 时 各 种 疾 病 随 之 出 现,影 响 身 体 功 能,长 期 牺 牲 掉 个 人 的 健 康。

现 代 的 医 学 对 慢 性 病 的 解 释,即 病 患 者 父 母 患 有 此 病,他 便 遗 传 自 父 母 的 基 因 而 患 上 此 疾 病。为 此,患 上 慢 性 病 者,基 本 上 是 无 法 避 免 的,也 无 法 完 全 痊 愈 的,只 好 终 生 服 食 药 物 以 减 轻 疼 痛 或 发 作 次 数。

医 生 告 诉 我 岳 母,高 血 压 属 于 一 种 遗 传 疾 病。她 的 父 亲 与 叔 叔 是 高 血 压 病 患 者, 其 兄 弟 姐 妹 亦 是,而 她 的 大 儿 子 亦 不 能 幸 免,这 是 家 族 遗 传 基 因 所 造 成 的。在 她 的 家 族 里,三 代 都 患 上 此 病 症。

另 一 方 面,病 患 者 亦 无 须 为 自 己 忙 碌 的 工 作,参 加 无 数 的 饭 局 与 宴 会,暴 饮 暴 食,缺 少 运 动 而 负 责。大 家 都 选 择 了 相 信 基 因 遗 传,而 忘 了 不 健 康 饮 食 才 是 真 正 的 主 因。也 许 实 践 健 康 的 饮 食,真 的 是 知 易 行 难,为 此 只 好 接 受 命 运 的 安 排。这 是 命 也, 非 个 人 之 错。

在 某 种 成 度 上,个 人 可 以 决 定 自 己 的 健 康。2009年,在 友 人 的 鼓 励 及 家 人 的 支 持下,我 的 岳 母 以 果 菜 汁 减 缓 其 高 血 压 (表 4.3), 然 后 希 望 能 够 减 少 服 用 西 药 的 数 量 和 延 长 服 用 的 天 数。

表 4.3: 果 菜 汁控 制 高 血 压
7.30a.m. : 一 小 杯 小 麦 草 汁
10.30a.m. : 一 杯果 菜 汁
3.00p.m. : 一 杯 有 机 红 罗 卜 加 苹 果 汁
果 菜 汁 的 材 料
食 料:小 苦 瓜、青 平 果 及 芹 菜。
方 法:以 上 材 料 切 碎, 加 水, 用 果 汁 机 搅 拌 后, 然 后 饮 用。


生 病 三 部 曲
这 说 明 了,大 部 分 人 对 规 律 的 生 活, 健 康 的 饮 食 和 持 之 以 恒 的 运 动, 皆 提 不 起 劲。同 时 也 反 映 许 多 非 传 染 性 疾 病 的 病 人,逐 年 增 加 的 趋 势,甚 至 趋 向 年 轻 化。

为 此,一 些 人 决 定 每 分 每 秒 都 必 须 尽 情 享 乐,无 须 为 身 体 患 有 疑 难 杂 症 而 焦 虑。此 种 生 活 方 式,方 不 辜 负 此 生 此 世,即 使 生 命 走 到 尽 头,亦 总 算 无 怨 无 悔 了。抑 或 我 们 可 以选 择 另 一 种 健 康 的 生 活 方 式,以 健 康 的 饮 食 排 除 体 内 累 积 的 毒 素。减 少 口 欲,进 而 淡 泊 物 欲,人 心 自 然 平 和,社 会 自 然 安 祥。然 而,在 真 实 的 社 会 里,人 往 往 都 选 择 了 前 者,而 遗 弃 后 者。因 而 这 凸 显 了,政 府 每 年 花 费 在 医 药 的 庞 大 资 金,亦 无 法 减 少 病 患 的 人 数。

当 人 们 生 病 了,只 好 看 医 生 服 食 药 物。 若 不 能 痊 愈,再 找 专 科 医 生 诊 断。假 若 本 国 的 专 科 医 生 无 法 治 疗,病 患 者 将 会 到 先 进 国 家,寻 求 更 有 名 望 的 专 科 医 生 诊 断,至 到 群 医 束 手 无 策 为 止。

此 时 此 刻,病 患 者 皆 责 怪 自 己 的 命 运 为 何 如 此 的 不 幸。于 是 便 寻 求 算 命 师 为 自 己 算 命 或 改 名,求 神 问 佛,甚 至 聘 请 风 水 师 为 住 家 或 祖 先 的 坟 墓 指 点 迷 津, 以 求 霉 运 不 再 到 来,从 此 鸿 运 当 头,家 人 都 平 安 健 康,然 而 其 结 果 依 然 如 此。

生 病 看 医 生、打 针 和 吃 药 成 为 三 部 曲。 大 家 都 一 直 沿 着 如 此 的 方 法 解 决 目 前 个 人 健 康 所 面 对 的 问 题。自 己 无 法 照 顾 自 己 的 健 康,只 好 交 给 了 医 生 和 药 物。

步 入 21 世 纪,难 道 人 类 的 健 康 已 到 达 了 十 字 路 口、瓶 颈 或 一 个 盲 点?

现 代 医 学 只 能 暂 时 或 短 期 内 控 制 和 解 决 病 人 的 痛 楚,而 尽 量 不 让 它 恶 化,并 不 能 完 全 根 除 病 痛 。

即 使 寻 找 国 内 外 最 好 的 医 生、服 食 最 新 改 良 的 药 物,刚 开 始 的 时 侯,病 痛 会 暂 时 消 失,然 而 药 效 过 了,激 烈 的 疼 痛 一 次 比 一 次 更 加 的 强 烈。注 射 的 药 物 或 服 食 的 药 物 也 一 次 比 一 次 的 强 与 多,以 减 轻 疼 痛 与 复 发 的 次 数。

医 学 界 与 科 学 界 对 现 代 的 许 多 新 的 疾 病 或 流 感 症 都 束 手 无 策,无 法 根 治。 为 此,我 们 应 该 重 新 认 识 生 病 的 源 头。

肠 胃 胀 风 的 痛 楚
于 1981年,我 的 岳 母44 岁 之 时,发 现 自 己 肠 胃 胀 风,有 时 候 强 忍 一 阵 子 之 后,便 会 自 然 消 失,相 反 的,有 时 候 痛 至 彻 夜 难 眠。 有 一 天,她 终 于 忍 无 可 忍,便 到 附 近 的 诊 疗 所 诊 断,医 生 说 她 患 了 胃 病。从 那 天 开 始, 她 便 开 始 断 断 续 续 的 服 食 胃 药。

为 什 么 呢?

偶 而,她 无 法 抗 拒 美 味 可 口 辛 辣 刺 激 性 食 物 和 比 较 难 消 化 的 糯 米 饭,所 以 她 便 与 大 家 开 开 心 心 的 一 起 吃,之 后,没 有 引 起 任 何 不 舒 服 的 感 觉 或 胃 痛,吃 药 与 不 吃 药,并 没 有 什 么 分 别,所 以 她 便 选 择 没 有 按 时 定 量 吃 胃 药。吃 药 只 为 了 按 抚 自 己 的 心。同 时 也 符 合 了 生 病 就 要 吃 药 的 不 变 定 律。

对 于 医 生 的 诊 断,她 深 信 不 疑,并 且 屈 服 于 命 运 的 安 排,同 时 庆 幸 自 己 是 世 上 最 幸 运 的 人,即 胃 病 者 尚 能 随 心 所 欲 的 吃 与 喝。

另 一 方 面,经 常 服 食 药 物 的 人,心 里 非 常 明 白,药 是 苦 的,且 会 引 发 许 多 不 为 人 知 的 副 作 用。为 此,许 多 慢 性 病 患 者,按 时 定 量 服 食 药 物 一 段 日 子 之 后,皆 会 放 弃 每 日 依 照 医 生 所 规 定 的 数 量 服 食。 毕 竟,他 们 自 己 本 身 最 明 白 和 了 解 自 己 的 健 康 情 况。

此 种 情 况,一 直 延 续 了 十 五 年 之 久。真 相 大 白 之 时,惟 有 无 语 问 苍 天。

于 1996 年 的 某 月,她 再 次 面 对 肠 胃 胀 风 的 痛 楚,当 初 尚 以 为 胃 痛 再 次 复 发,此 情 况 严 重 至 她 无 法 坐 立,痛 苦 万 分,甚 至 无 法 入 眠。终 于,我 们 午 夜 时 分 送 她 至 吉 隆 坡 的 一 间 私 人 医 院 治 疗。经 过 医 生 详 细 的 检 验 和 扫 描,终 于 证 实 不 是 胃 痛,而 是 肠 胃 胀 风。 当 天,医 生 为 她 打 了 止 痛 针,其 病 情 逐 渐 好 转。第 2 天,拿 了 药 物,便 出 院。那 一 次 的 肠 胃 胀 风 治 疗,共 花 费 了 大 约RM1,500。

自 从 改 变 饮 食 之 后,她 面 对 肠 胃 胀 风 的 次 数 也明 显 的 减 少,然 而 还 是 无 法 根 治, 令 她 懊 恼 不 已。持 健 康 素 之 后,为 什 么 还 是 如 此?即 然 茹 素 也 会 肠 胃 胀 风,尚 需 面 对 脚 踝 骨 刺,膝 盖 疼 痛 至 无 法 蹲 下,腰 酸 背 痛, 那 么 个 人 又 何 必 对 健 康 饮 食 如 此 的 认 真 与 执 着 呢?

她 误 解 了 健 康 饮 食 可 以 立 竿 见 影,百 病 消 除。虽 然 健 康 的 食 物 是 良 药,然 而 它 不 是 仙 丹。

纵 然 如 此,我 坚 信 此 为 排 毒 现 象。只 要 能 熬 过 寒 冬,春 天 必 现 眼 前。大 家 一 直 延 续 着 如 此 的 观 念,生 病 看 医 生,然 后 打 针 吃 药,就 可 以 恢 复 健 康。其 实,药 物 只 是 暂 时 将 病 痛 压 抑 着,尽 量 不 让 它 恶 化,而 健 康 却 要 靠 自 己,即 将 体 内 堆 积 如 山 的 毒 素 排 出 体 外,人 才 能 真 正 获 得 健 康。

为 此,我 们 一 家 人 还 是 坚 持 健 康 的 饮 食。幸 亏,当 初 我 们 一 家 人 能 够 贯 彻 始 终, 不 在 沮 丧 的 时 候,放 弃 健 康 的 饮 食,不 然, 现 在 我 们 根 本 无 法 体 会 其 成 果。

至2002 年,肠 胃 胀 风 又 再 次 令 她 痛 不 欲 生。她 决 定 让 专 科 医 生 替 她 进 行 全 身 检 验, 并 且 证 实 患 上 胆 结 石。专 科 医 生 认 为,胆 结 石 是 肠 胃 胀 风 的 主 因。药 物 无 法 化 解 胆 结 石,惟 有 动 手 术 切 除 胆 囊, 这 是 一 劳 永 逸 的 方 法。


表 4.4: 自 然 方 法 排 解 胆 结 石
每 天 吃 四 至 五 个 苹 果 或 喝 四 杯 苹 果 汁,连 续 五 天,其 他 饮 食 正 常, (以 清 淡 少 油 为 主)。苹 果 汁 的 作 用 是 软 化 结 石,使 其 容 易 排 出。

第 六 天 不 吃 晚 饭,晚 上 六 时 喝 一 杯 加 一 茶 匙 泻 盐 (Epsom salt) 的 水。晚 上 八 时 再 喝 一 杯 同 样 的 溶 液。晚 上 十 时,以 半 杯 新 鲜 的 柠 檬 汁 与 半 杯 橄 榄 油 拌 均 匀 喝 下,柠 檬 汁 可 软 化 胆 管,橄 榄 油 促 使 胆 囊 分 泌 大 量 胆 汁,把 结 石 冲 出 胆 囊 排 出 体 外。

第 二 天 早 晨 上 厕 所 即 可 排 出,浮 在 水 面 的 绿 色 油 状 圆 形 物,即 是 结 石,大 如 草 莓,小 如 细 沙 状。

如 果 第 一 次 排 很 多 结 石,有 些 人 排 百 多 粒,几 个 月 可 以 重 复 一 次。
资 料 来 源: 雷 久 南 (1997)


在 未 动 手 术 之 前,她 曾 三 度 以 自 然 的 方 法 排 解 胆 结 石 (表 4.4),然 而 只 成 功 将 一 些 软 化 和 细 小 的 胆 石 排 出 体 外。再 次 扫 描 证 实 尚 存 两 粒 黑 色 坚 硬 的 胆 石。

在 没 有 其 他 更 佳 的 方 法 消 除 肠 胃 胀 风 之 情 况 下,结 果 她 同 意 动 手 术。从 此 成 为 “无 胆” 之 人。此 次 住 院 及 手 术 费,花 了 RM6,000。

手 术 一 个 星 期 之 后,她 面 临 严 重 的 肚 痛,于 是 又 住 院 就 诊。专 科 医 生 除 了 配 给 药 物 之 外,并 认 为 肚 痛 与 切 除 胆 手 术 的 反 应 有 关,因 此 必 需 留 院 观 察。住 院 期 间,服 了 药 物 之 后,肚 痛 还 是 反 反 复 复,尤 其 是 晚 上 之 时 更 是 痛 至 无 法 入 眠。医 生 再 次 吩 咐,病 者 需 禁 食 24 小 时,结 果 第 2 天 傍 晚,她 欲 呕 吐 时, 嘴 里 吐 出 长 15 公 分 、直 径 1 豪 米 的 虫。她 自 己 吓 呆了,医 生 亦 惊 讶 其 结 果。她 的 肚 痛 也 即 刻 消 失。

虽 然 她 已 经 没 有 了 胆 囊, 肚 内 的 回 虫 亦 排 出 体 外,她 偶 而 亦 会 发 生 肠 胃 胀 风 的 现 象。2002 年 至 2004 年 期 间,共 发 生 四 次 肠 胃 胀 风,其 疼 痛 令 她 被 送 入 士 拉 央 专 科 医 院 治 疗。每 一 次,医 生 都 打 止 痛 针, 然 后 禁 食,便 恢 复 了。

所 谓 经 一 事,长 一 智。在 这 些 经 历 之 中,她 开 始 慢 慢 的 体 会 健 康 饮 食 是 何 等 的 重 要,终 于 明 白 所 以 然。每 一 次 的 肠 胃 胀 风 都 让 她 吸 取 了 宝 贵 的 经 验,只 因 为 自 己 属 于 银 发 之 人,体 内 的 五 腑 六 脏 已 不 如 往 昔。

随 着 年 纪 的 增 长,肠 内 的 益 菌 愈 来 愈 少,害 菌 则 不 断 增 加,肠 道 亦 会 逐 渐 老 化, 只 要 饮 食 不 当,压 力 和 口 服 抗 生 素,亦 会 干 扰 肠 道 菌 的 生 态 平 衡。

为 此,对 每 一 日 每 一 餐 的 饮 食 都 需 要 加 倍 谨 慎,假 若 乱 吃 乱 喝,或 喜 爱 吃 的 食 物,吃 得 太 多 太 饱,导 致 消 化 不 良,严 重 之 时,又 再 次 爆 发 与 承 受 肠 胃 胀 风 之 苦。与 此 同 时,她 也 深 深 的 体 会,此 问 题 消 失 又 重 现,重 现 又 消 失,原 来 每 日 的 每 一 餐 的 饮 食 是 主 要 原 因。只 要 少 量 多 餐,多 吃 新 鲜 水 果,蔬 菜,便 可 补 充 良 菌、纤 维 和 酵 素, 那 么 肠 胃 胀 风 便 会 消 失。与 此 同 时,偶 而 禁 食 一 餐,让 消 化 器 官 休 息,休 息 只 为 了 能 走 更 长 远 的 路。

持 素 的 错 误 观 念
群 众 对 持 素 的 观 念,认 识 不 深 或 误 解 太 深。有 人了 解 持 素 的 重 要 性,然 而 却 不 易 为,成 为 半 素 食 者,奶、蛋 与 素 料 也 照 样 吃。 如 此 的 饮 食 习 惯,真 正 的 健 康 永 远 不 会 在 他 们 的 字 典 出 现。此 外, 亦 有 人 比 喻 生 命 犹 如 一 场 旅 行,而 吃 是 旅 程 里 经 历 的 每 一 幅 风 景,此 站 吃 得 是 有 机 蔬 果,下 一 站 吃 得 是 讲 求 视 觉 上 的 美 及 味 觉 上 的 享 受 的 精 品 美 食, 生 命 才 会 精 彩。

健 康 犹 如 喝 水 一 样,须 一 口 一 口 慢 慢 的 细 啜,一 餐 又 一 餐 慢 慢 的 吃 有 机 蔬 果,不 是 今 天 吃 有 机 蔬 果,明 天 进 入 肉 食 领 域。然 后,断 定 素 食 者 也 会 患 上 慢 性 病?或 者 某 某 人 吃 素 也 得 癌 症?

另 一 方 面,很 多 注 重 感 官 享 受 的 人 都 贪 吃,便 举 例 说 明,某 某 人 从 来 不 吃 素,每 天 大 鱼 大 肉,还 是 与 常 人 一 样 健 康。为 此,大 家 对 健 康 的 饮 食,皆 抱 着 怀 疑 的 态 度。

许 多 人 只 知 道 吃 什 么,怎 么 吃,却 不 知 道 为 什 么 要 如 此 吃,这 无 疑 便 是 行 户 走 肉。 如 果 我 们 把 吃 饭 当 作 一 门 学 问、一 门 艺 术, 也 是 一 种 治 疗,甚 至 是 一 种 哲 学 的 话, 我 们 就 会 花 多 一 点 心 思,时 间 与 精 神 去 研 究 其 中 的 奥 妙。

大 家 对 吃 饭 这 个 问 题 太 疏 忽 了。仅 追 求 口 感 的 鲜 美,而 忘 了 吃 饭 的 真 正 意 义,所 以 新 生 代 面 对 了 一 萝 又 一 萝 的 健 康 问 题。

不 健 康 的 饮 食 习 惯 犹 如 无 形 的 杀 手。 个 人 的 观 念 与 认 知,往 往 会 体 现 在 个 人 行 为,进 而 演 变 成 为 个 人 习 惯,亦 影 响 了 个 人 的 健 康 与 命 运。这 是 一 个 非 常 重 要 的 概 念 和 先 决 条 件。

我 们 的 地 球 污 染 和 生 病 了。 天 色 已 无 常 蓝,朦 胧 胧 的 烟 霾 又 时 而 来 袭, 森 林 也 变 得 光 秃 秃,河 流 又 乌 黑 黑。生 存 在 这 样 的 环 境,加 上 随 心 所 欲 的 饮 食,早 出 晚 归 的 上 班 与 下 班,为 生 活 作 一 番 拼 搏。日 积 月 累,结 果 在 各 种 不 良 因 素 和 恶 性 循 环 之 下,个 人 免 疫 系 统 肯 定 每 下 愈 况,父 母 没 有 健 康 的 身 体, 自 然 不 会 生 出 健 康 的 下 一 代。

我 们 不 应 该 再 摧 毁 自 己 的 免 疫 系 统, 让 我 们 从 爱 护 生 命 开 始,健 康 饮 食 之 后,自 然 终 止 杀 业,进 而 扩 大 发 展 和 平 的 科 学,让 身 心 疲 惫 的 人 们 重 拾 健 康,回 归 到 大 自 然 的 喜 悦。

每 个 人 茹 素 的 原 因 都 不 一 样,有 人 基 于 健 康 持 素, 有 人 基 于 道 德、宗 教 信 仰 吃 素, 亦 有 人 为 了 环 保 而 放 弃 肉 食。

为 了 个 人 健 康、 节 能 减 碳, 缓 慢 全 球 暖 化 及 气 候 变 迁, 您 是 否 愿 意 开 始 少 肉 多 蔬 果, 或 者 实 行 健 康 素 食 呢?
“...我 的 健 康 是 我 个 人 的 责 任,...食 物 和 营 养 是 自 助 健 康 的 最 主 要 选 择”

“... my health is my responsibility; ... foods and nutrition are the primary options for self-help in health.”
(Udo Erasmus, 1993)

第 五 章

健 康 源 自 健 康 饮 食

千 变 万 化 的 气 候
马 来 西 亚 位 于 赤 道,长 年 炎 热 和 潮 湿。 每 当 雨 季 来 临 之 时,诊 疗 所 的 病 人 也 随 着 增 加,大 家 只 会 埋 怨 老 天 爷 阴 晴 不 定,忽 冷 忽 热,让 忙 碌 于 生 活 中 的 小 孩、年 青 人 和 老 年 人 都 无 所 适 从。人 们 鲜 少 反 观 自 己, 是 否 自 身 的 免 疫 系 统 降 低 了,才 无 法 和 急 速 变 化 的 天 气 和 环 境 对 抗。

再 说,这 几 年 以 来 的 7 月 中 旬 至 8 月, 邻 国 焚 烧 笆 场 而 引 起 森 林 大 火,导 致 邻 近 国 家 的 居 民 深 受 烟 霾 的 痛 苦。再 一 次,诊 疗 所 门 庭 若 市,许 多 小 孩 与 银 发 族 因 劣 质 空 气 而 哮 喘、咳 嗽、伤 风、喉 咙 发 炎 和 发 烧。他 们 又 再 一 次 服 食 了 许 多 抗 生 素,类 固 醇 和 咳 嗽 药 水。

如 此 的 情 况 与 现 象,至 今 仍 无 法 改 善。大 家 依 循 生 病 就 要 吃 药 的 定 律 延 续 下 去。为 此,从 婴 儿 至 老 人,只 要 生 病 就 吃 药。长 期 服 食 药 物,难 怪 许 多 人 都 感 叹,新 生 代 的 免 疫 系 统 一 代 不 如 一 代。

大 家 面 对 疾 病 痛 楚 之 时,都 心 甘 情 愿 花 费 庞 大 的 金 钱 在 医 疗 和 药 物,只 求 快 速 的 脱 离 苦 海,远 离 病 痛 的 折 磨,进 而 拉 远 与 死 神 见 面 的 机 率。

是 否 大 家 比 较 喜 欢 采 用 简 化 论 来 看 待 自 己 的 健 康?仅 注 意 人 的 疾 病,然 后 把 治 疗 焦 点 放 在 生 病 部 分,只 要 病 症 烟 消 云 散,便 是 恢 复 健 康 了。甚 至 有 些 急 性 的 病 者,要 求 药 到 病 除,迅 速 解 决 了 身 体 目 前 的 不 适 和 痛 楚,那 么,它 们 便 是 最 有 效 和 最 佳 的 治 疗 方 法。


现 代 的 药 物 是 参 入 化 学 物 制 成 的, 原 则 上 它 们 对 身 体 是 有 害 或 产 生 副 作 用 的。
Because drugs are synthetic (not natural), they are basically toxic substances to the body (Ray Strand 医 生2003)


纵 然 如 此,大 家 心 里 都 明 白,服 食 太 多 的 药 物,将 使 自 身 的 体 质 更 加 酸 化,降 低 免 疫 功 能 和 抵 抗 病 菌 入 侵 人 体 的 能 力。此 时 此 刻,消 极 情 绪 和 绝 望 感 将 困 扰 着 病 者。 为 此,有 者 自 暴 自 弃,以 及 时 享 乐 为 人 生 目 标;有 者 听 天 由 命,甚 至 自 我 走 上 不 归 路。

人 体 酸 碱 的 失 衡
现 代 人 的 饮 食 文 化,皆 注 重 色 香 味 俱 全 的 美 食,因 而 忽 略 了 美 食 可 带 来 疾 病 的 事 实 。忙 碌 的 生 活 方 式,早 已 使 大 家 喘 不 过 气 来, 一 有 机 会 歇 息,也 只 顾 躺 或 卧 在 沙 发 上 观 赏 电 视 节 目,对 于 清 清 淡 淡、麻 麻 烦 烦 的 健 康 饮 食,则 意 兴 阑 珊,缺 乏 兴 趣 与 动 力。

所 谓 病 从 口 入。日 复 日,年 复 年,个 人 的 身 体 便 累 积 无 数 的 毒 素,最 终 便 形 成 各 种 疾 病。

问 题 是 ,毒 素 从 那 里 来 ?

自 古 以 来,无 论 东 方 或 西 方,我 们 从 小 就 延 续 昔 日 传 统 的 饮 食 习 惯。一 般 人 都 以 摄 取 动 物 性 蛋 白 质 为 主 要 食 物,然 而,长 期 摄 取 或 过 量 摄 取 动 物 蛋 白 质,尤 其 是 红 肉, 如 猪 肉、牛 肉 和 羊 肉。此 类 蛋 白 质 经 过 消 化 后,剩 下 很 多 不 能 够 消 化 的 酸 质, 例 如 尿 素 氮,加 上 它 所 含 的 磷 质 颇 高, 亦 属 于 酸 性 食 物 (附 表 2)。如 果 动 物 性 蛋 白 质 摄 取 过 多,会 造 成 体 内 酮 酸 中 毒,体 内 的 酸 质 亦 会 升 高,同 时 增 加 肝 脏 和 肾 脏 的 负 担,进 而 拉 近 了 肝 病,尿 毒 症 的 距 离 (姜 淑 惠 1999b)。
与 此 同 时,体 内 的 蛋 白 质 经 过 消 化 后, 其 废 物 无 法 排 出 体 外,经 年 累 月,此 毒 素 便 堆 积 在 体 内 的 肌 肉 组 织 里。为 此,我 们 的 体 质 便 渐 渐 地 酸 化 了,而 酸 化 的 体 质,更 加 无 法 分 解 体 内 摄 取 过 多 的 蛋 白 质,因 而 导 致 疾 病 成 形。

当 我 们 的 体 质 酸 化,即 其 细 胞、组 织、 淋 巴,皆 浸 泡 在 酸 性 的 环 境 里,随 着 年 龄 的 增 长,许 多 疾 病 便 结 二 连 三 的 到 来。例 如 头 痛、腰 酸 背 痛、尿 酸、胆 固 醇 过 高、痴 肥。

我 们 身 体 所 需 要 的 健 康 食 物 (表1.1)。

根 据 美 国 一 位 医 生Dr. William Howard Hay (1866-1940) 的 研 究,我 们 人 体 的 新 陈 代 谢,所 消 耗 的 能 量,20%来 自 酸 性 的 食 物 和 80% 源 自 碱 性 的 食 物 (雷 久 南1999a). 这 些 食 物 的 来 源,无 论 是 酸 性 或 碱 性 皆 来 自 植 物,而 不 是 动 物。 许 多 人 都 会 质 疑,食 物 是 否 真 的 有 此 种 效 果? 尤 其 是 针 对 其 作 用 的 草 本 植 物。

在 自 然 健 康 的 状 态,人 体 应 呈 现 弱 碱 性,即 是 血 液 酸 碱 度 (PH值)是7.4 左 右(姜 淑 惠 1999b)。 当 人 体 处 于 弱 碱,身 体 各 部 份 都 能 正 常 的 操 作,排 除 体 内 的 废 物,使 它 们 不 会 累 积 于 体 内。反 之,如 果 我 们 的 饮 食 皆 属 于 酸 性 食 品,身 体 及 血 液 将 处 于 酸 性。酸 性 的 体 质 会 导 致 各 器 官 衰 弱,不 能 尽 快 把 废 物 排 出,结 果 累 积 在 体 内,而 各 种 的 疾 病 便 慢 慢 的 形 成 了。

原 汁 原 味 的 食 物
我 们 要 选 择 吃 原 汁 原 味 的 食 物,而 非 经 过 加 工 调 味 之 后 的 食 物。现 代 的 人 长 期 吃 了 太 多 酸 性 的 食 物 (表1.3) 而 少 吃 碱 性 的 食 物 (表1.2),口 味 特 别 重,无 论 吃 饭 或 面 条 都 必 须 特 别 加 各 式 各 样 的 酱 料,其 口 味 感 才 算 是 一 级 棒。久 而 久 之,个 人 所 吃 的 任 何 食 物 都 必 须 加 上 调 味 料,不 然 便 淡 然 无 味,无 法 下 咽。 与 此 同 时,大 众 皆 选 择 精 致 美 味 可 口、方 便 烹 调 而 且 亦 是 加 工 的 食 物。

此 时 此 刻,如 果 个 人 再 不 改 变 饮 食 习 惯,而 体 内 的 酸 碱 度 又 无 法 达 至 平 衡,加上 酸 性 的 饮 食 习 惯,将 导 致 更 严 重 的 疾 病 出 现,其 中 包 括 心 血 管 疾 病、中 风、心 脏 病、高 血 压、糖 尿 病、骨 质 疏 松 症、风 湿、关 节 痛、 红 斑 性 狼 疮 (Erythematosus, SLE, Lupus) 和 癌 症。

无 可 否 认,导 致 疾 病 的 因 素 固 然 很 多, 然 而 酸 性 饮 食 是 其 主 要 的 因 素。

中 医 学 强 调,阴 阳 失 调 谓 之 病。阴 阳 失 调 即 是 现 代 医 学 所 谓 的 酸 碱 失 衡,酸 属 阴,碱 属 阳。大 部 份 人 皆 因 体 内 酸 毒 过 多 而 致 病。


现 代 的 养 畜 业
首 举 华 人 最 爱 吃 的 猪 肉 和 鸡 肉。现 代 的 畜 牧 业 都 是 采 用 工 产 式 生 产,密 集 畜 养。 业 主 为 了 控 制 传 染 病,在 饲 料 中 添 加 抗 生 素;为 了 使 肉 质 更 可 口,再 添 加 长 肉 剂 和 荷 尔 蒙。这 些 化 学 物 品,都 潜 伏 在 其 内,人 类 摄 取 后,再 进 入 人 体 内。昔 日 所 饲 养 的 鸡, 至 少 半 年 之 后 才 宰 杀。 现 代 的 农 场 鸡 ,35 天 之 后 便 可 以 宰 杀 然 后 销 售 至 消 费 人。现 代 人 喜 欢 吃 瘦 猪 肉,化 学 物 品 的 运 用,使 到 消 费 人 可 以 买 到 漂 亮 的 瘦 肉。当 我 们 吃 下 这 些 毒 化 的 肉 类,我 们 的 身 体 也 便 随 着 毒 化 了。

现 代 的 畜 牧 业 所 饲 养 的 动 物 皆 是 终 日 饱 食,处 于 狭 窄 的 空 间 而 缺 少 活 动,导 致 有 害 的 饱 和 性 脂 肪 (saturated fat) 比 有 益 的 未 饱 和 性 脂 肪 (unsaturated fat) 的 比 例 偏 高。因 此,摄 取 现 代 的 畜 牧 业 所 生 产 的 肉 类,会 造 成 心 血 管 疾 病、中 风、高 血 压 及 各 类 癌 症 (Kushi & Jack 2003)。


农 场 鸡 肉 不 健 康,因 而 母 鸡 所 生 下 的 蛋 也 是 不 健 康 的 食 物。

我 曾 经 听 友 人 诉 说,当 一 头 牛 将 被 拖 进 屠 宰 室 之 时,它 除 了 会 挣 扎 之 外,也 会 流 下 眼 泪。假 若 大 家 都 亲 眼 目 睹 此 情 况,我 相 信 大 家 都 可 以 体 会 一 头 牛,面 对 生 离 死 别 之 时,那 种 伤 痛、怨 恨、无 奈 的 心 情 与 人 类 是 相 似 的,只 因 为 它 们 也 与 我 们 一 样 拥 有 宝 贵 的 生 命。

其 次,动 物 在 被 屠 宰 之 时,挣 扎、恐 惧、愤 怒 之 情 绪,将 导 致 体 内 分 泌 毒 素,此 毒 素 积 存 于 肉 中。日 后,人 类 食 其 肉,亦 会 影 响 食 肉 者 之 情 绪。

简 而 言 之, 人 类 是 食 物 链 最 终 摄 取 者,即 承 担 最 后 的 毒 素。

美 国 的Howard Lyman 于1996 年 的 一 场 公 开 演 讲,告 诉 大 家,为 何 他 会 从 第4 代 的 农 人 和 养 牛 企 业 家,曾 经 饲 养5,000 头 牛, 并 且 拥 有 几 千 英 亩 的 工 场 式 农 场,同 时 大 量 使 用 化 肥 农 药,现 今 转 变 成 为 自 然 农 耕 的 推 广 者 和 著 名 的 素 食 者。

他 告 诉 大 家,美 国 的 养 牛 业 早 有 疯 牛 症, 不 但 如 此,还 在 不 断 地 扩 散 中。每 年 有 100,000 头 牛 (15% 的 牛) 在 一 夜 之 间 死 亡。这 些 亡 牛 的 肉 和 内 脏 又 被 捣 碎,渗 入 饲 料 中 作 为 牛 和 其 他 动 物 及 宠 物 的 食 物。当 这 些 牛 肉 喂 给 貂 吃,它 们 会 疯 狂 地 乱 跳,然 后 死 掉。为 了 证 实 是 否 为 疯 牛 症,又 从 貂 的 脑 抽 出 液 体, 注 入 牛 的 身 上,果 然 证 实 引 起 疯 牛 症。然 后,再 把 这 些 疯 牛 的 脑 喂 给 貂 吃,它 们 全 在 一 夜 之 间 死 亡。传 染 疯 牛 症 的 媒 体 是 属 于 感 染 性,并 且 经 得 起 摄 氏340 度 高 温 的 变 态 蛋 白 质,不 是 细 菌 或 病 毒 (雷 久 南 2003a)。

肉 类 也 含 有 荷 尔 蒙 和 抗 生 素,对 人 体 有 害 无 益。火 腿、 腊 肉、 香 肠、热 狗 等 都 是 含 亚 硝 酸 盐 的 食 物。在 高 温 度 ( 摄 氏100 度 以 上) 处 理 下,所 含 的 亚 硝 胺 是 致 癌 物。

许 多 人 都 认 为 饮 食 先 进 国 出 产 的 牛 奶 和 乳 制 品 不 但 安 全 又 健 康。从 广 告 中 我 们 可 以 看 到 他 们 畜 养 牛 只 的 方 式 是 放 牧 式, 牛 群 和 羊 群 都 在 健 康 的 环 境 成 长。事 实 上, 由 于 新 草 地 有 限,许 多 畜 牧 业 者 便 把 大 量 的 生 长 激 素 洒 在 草 地 上,牛 羊 便 啃 这 些 生 长 激 素 长 出 来 的 草。大 约 每 数 个 星 期 这 些 草 都 需 喷 射 农 药。冬 天 时,牛 儿 被 喂 食 喷 过 农 药 的 蔬 菜 和 草。母 牛 把 草 及 菜 吃 进 肚 里,导 致 母 牛 体 内 的 荷 尔 蒙 分 泌 系 统 被 搞 乱 了。在 如 此 情 况 下 所 生 产的 牛 奶 和 制 成 的 各 类 乳 制 品,人 类 吃 下 去 会 有 什 么 后 果?

自 从 第2 次 世 界 大 战 后,亚 洲 人 的 经 济 改 善 了 许 多,一 直 被 行 销 广 告 蒙 骗 了。从 婴 孩 出 生 后,父 母 一 直 让 孩 子 饮 用 和 食 用 各 种 牛 奶 粉、奶 油、乳 酪 及 乳 制 品 ( 贺 淑 芳 2003)。不 但 如 此,父 母 还 认 为 儿 童 在 成 长 过 程 中,牛 奶 和 乳 制 品 是 最 重 要 的 营 养 饮 品。

蛋 白 质 的 真 面 目
大 家 应 该 开 拓 视 野,以 正 确 的 观 念, 主 动 并 积 极 的 重 新 认 识 每 天 所 吃 的 食 物。 在 营 养 学 里 ,矿 物 质 和 维 他 命 被 称 为 微 营 养 (micro-nutrients) , 即 人 的 身 体 只 需 少 许 的 矿 物 质 和 维 他 命 便 已 足 够 了。

现 今 的 现 代 人, 当 伤 风、咳 嗽 或 感 冒 之 时,便 尽 量 补 充 维 他 命C 的 药 丸。另 一 方 面, 预 防 和 怀 疑 患 上 骨 骼 梳 松 症 之 时,便 购 买 高 钙 的 辅 助 品,甚 至 每 日 按 时 定 量 服 食 高 钙 药 丸。为 此,市 场 上 充 斥 着 各 种 各 样 的 维 他 命 药 丸 和 方 便 携 带 及 进 口 即 溶 解 的 健 康 辅 助 品。纵 然 如 此,这 些 维 他 命 药 丸 和 健 康 辅 助 品 都 不 是 最 佳 的 矿 物 质 和 维 他 命 来 源。其 实,植 物 亦 含 有 高 钙 量 (表5.1)。


表5.1: 高 钙 的 植 物
100 gm 芝 麻 子= 1,160 mg钙
•100 gm 燕 菜 = 567 mg钙
100g gm 豆 腐=507 mg
•100 gm 芥 兰 花 = 130 mg钙
•100 gm 杏 仁 = 250 mg钙
100 gm 芊 菜 =203mg钙
100 gm 花 椰 菜 =130 mg钙
资 料 来 源:Anon. (2000).

实 事 上,最 好 的 营 养 与 矿 物 质 和 维 他 命,皆 来 自 蔬 菜 与 水 果。如 果 要 摄 取 锌,最 好 的 来 源 是 菜 心、ulam raja (Cosmos caudatus)、 pegaga、菠 菜、羊 角 豆、 黄 豆、红 豆、绿 豆 和 黑 豆 (Chia 2004)。

取 代 动 物 蛋 白 质 的 健 康 食 品 是 来 自 植 物 的 豆 类 。豆 类 含 有 3 大 主 要 的 营 养:蛋 白 质、不 饱 和 脂 肪 酸 和 淀 粉 质。在 众 多 豆 类 中, 尤 以 黄 豆 的 蛋 白 质 最 多,其 次 是 马 豆 和 豌 豆。它 们 的 胺 基 酸 数 量 和 种 类 与 牛 奶、鸡 蛋 和 肉 类 差 不 多,是 植 物 性 蛋 白 质 营 养 价 值 最 高 的 食 品 (黄 素 菲 2005)。

只 要 我 们 肯 改 变 日 常 的 饮 食,减 少 每 天 摄 取 肉 类 的 蛋 白 质,个 人 本 身 并 不 需 要 特 别 补 充 钙 质,也 不 会 患 上 骨 骼 疏 松 症。

人 们 只 专 注 如 何 经 营 财 富,累 积 财 富, 不 愿 正 视 自 己 的 健 康,因 此 对 健 康 饮 食 更 加 提 不 起 劲。大 家 心 甘 情 愿 放 弃 天 然 有 机 食 物, 亦 是 提 供 人 类 最 佳 的 营 养 与 矿 物 质 的 食 物。相 反 的;大 家 皆 喜 好 求 取 轻 便 与 现 成 的 营 养 保 健 品。

美 国 的 研 究 报 告,人 体 所 需 要 的 蛋 白 质 并 不 多,尤 其 是 没 有 加 热 的 蛋 白 质 所 需 更 少,大 约 是 热 的蛋 白 质 的 三 份 之 一 (雷 久 南 1995)。例 如 未 经 过 烹 煮 的 鱼 肉, 的 确 含 有 丰 富 的 蛋 白质,然 而 经 过 烹 调 之 后,其 中8种 胺 基 酸,有2种 遇 热 之 后 就 将 受 破 坏了,因 而 丰 富 的 蛋 白 质 便 流 失 了。再 说,这2 种 胺 基酸 亦 会 影 响 人 们 的 记 忆 力 和 精 神,容 易 疲 倦 (雷 久 南 1995)。

其 实,最 佳 蛋 白 质 的 来 源 是 深 绿 色 的 蔬 菜。实 行 生 吃 蔬 菜,以 获 取 蛋 白 质, 只 需 少 许 便 已 足 够 了,因 为 其 蛋 白 质 并 没 有 遭 到 热 能 的 破 坏。此 类 的 蛋 白 质,不 但 能 增 强 记 忆力,尚 且 能 提 高 个 人 能 量 与 竞 争 能 力 (雷 久 南 1995)。
天 然 的 食 物 含 有 天 然 维 生 素、矿 物 质 与 纤 维 素,所 以 均 衡 的 健 康 饮 食, 肯 定 能 远 离 疾 病,恢 复 个 人 的 健 康。

联 合 国 健 康 组 织 建 议,个 人 只 需 蛋 白 质 占 卡 洛 里 的4.5%。蔬 菜 占 蛋 白 质 卡 洛 里 的 比 例 是:波 菜49%、芹 菜21%、豆 类 23至43%、 谷 类8至20%、水 果5%至16%、种 子 类12% 至 18% (雷 久 南 1999)。多 吃 蔬 菜 水 果 肯 定 能 减 少 患 病 率。

中 国 一 项 调 查 报 告 亦 显 示:从65个 县 中,人 们 吃 越 多 的 蔬 菜,同 时 减 少 摄 取 肉 类,其 健 康 处 于 最 佳 状 况。这 说 明 了,所 有 常 见 的 非 传 染 性 慢 性 病 的 发 病 率 与 肉 类 的 摄 取 成 为 正 比 (雷 久 南 1999a)。

这 是 事 实,我 们 必 须 接 受 它。

虽 然 蛋 是 蛋 白 质、维 他 命 A、B2、B12, 叶 酸 (folic acid)、铁、锌 及 磷(Phosphate) 的 来 源, 但 是 它 也 含 过 高 的 胆 固 醇, 容 易 导 致 心 血 管 疾 病 (Chia 2004)。尤 其 是 咸 蛋 黄 内,含 有 过 多 的 钠 及 胆 固 醇,对 人 体的 健 康 绝 对 不 利。 再 说,这 些 化 学 品 都 累 积 在 蛋 内, 为 此,避 免 蛋 类 食 物 是 明 智 的 选 择。

蛋 虽 然 是 属 于 高 蛋 白 质,但 是 胆 固 醇 亦 高, 且 含 有 复 杂 的 荷 尔 蒙。许 多 人 认 为 吃 蛋 之 时 只 吃 蛋 白,弃 蛋 黄,这 样 就 可 以 安 心 摄 取 蛋 中 的 蛋 白 质 而 没 有 摄 取 到 胆 固 醇,殊 不 知 此 种 吃 法 却 成 为 体 质 酸 化 的 催 化 剂。根 据 报 道,一 些 营 养 师 建 意 群 众 一 个 星 期 不 要 吃 超 过 四 个 蛋,否 则 它 将 为 身 体 制 造 了 得 心 脏 病 的 良 好 条 件。

骨 骼 疏 松 症 的 真 面 目
个 人 老 化 也 是 钙 化 的 现 象。个 人 吃 的 蛋 白 质 愈 多, 身 体 所 排 出 的 钙 质 也 愈 多。如 果 希 望 保 持 健 康 的 骨 骼, 最 好 还 是 不 要 摄 取 过 量 的 蛋 白 质, 同 时 亦 可 远 离 骨 质 疏 松 症, 因 为 此 病 症 不 但 会 让 您 容 易 骨 折,还 会 让 您 每 天 全 身 酸 痛。大 家 不 应 该 持 着 若 摄 取 过 量 的 蛋 白 质, 就 以 补 充 钙 质 的 方 式 避 免 体 内 钙 质 流 失。假 若 大 家 以 此 种 方 式 取 得 钙 质 的 平 衡,肯 定 会 为 个 人 健 康 带 来 更 多 负 面 的 影 响。

北 极 爱 斯 基 摩 人 的 健 康 情 况,说 明 蛋 白 质 效 应 与 骨 质 中 的 钙 存 留 之 间 的 关 系 (表 5.3)。基 于 地 理 环 境 使 然,爱 斯 基 摩 人 的 饮 食,其 摄 取 蛋 白 质 是 全 世 界 最 高 的 一 群, 即 每 天 摄 取 200 至250 克, 取自 鱼、海 象、鲸 鱼; 与 此 同 时,他 们 的 钙 质 取 量 也 是 世 界 最 高, 即 每 天200 至250 毫 克,取 自 鱼 的 骨 头 及 肉 类。 但 是,爱 斯 基 摩 人 的 骨 质 疏 松 症 发 生 率 也 是 世 界 之 冠,平 均 不 到20 岁,到 处 可 见 到 弯 腰 驼 背 者 ( 姜 淑 惠 1999b)。

其 次,美 国 人 民 的 乳 制 消 耗 量 是 世 界 排 名 第 一,也 是 骨 质 疏 松 症 严 重 的 国 家。 每4 个65 岁 的 美 国 妇 女 中,即 有1 人 (25%) 已 失 去50% 的 骨 骼 密 度;死 于 骨 质 疏 松 症 的 人 数 也 比 死 于 乳 癌 及 子 宫 癌 加 起 来 的 人 数 还 要 多。

与 此 同 时,非 洲 的 Bantu 族 妇 女 迁 移 到 美 国 后,并 以 美 国 的 现 代 饮 食 取 代 传 统 的 食 物,她 们 患 上 骨质 疏 松 症 的 比 例 也 随 着 上 升。

其 中 的 因 素 是 现 代 美 国 人 的 饮 食,摄 取 高 蛋 白 的 肉 类 和 乳 制 品。这 些 食 物 含 磷 量 相 当 高, 属 于 酸 性 食 物。当 血 液 酸 度 增 加, 人 体 将 从 骨 质 中 抽 取 钙 质,以 维 持 血 液 中 的 酸 碱 平 衡。

蛋 白 质 摄 取 越 多,骨 质 中 的 钙 质 流 失 也 越 多。反 之,食 物 中 的 钙 与 磷 比 例 愈 高, 骨 质 损 失 越 少,骨 架 就 越 健 强( 姜 淑 惠 1999b)。

骨 头 钙 质 的 流 失 将 引 起 其 他 健 康 问 题。钙 质 应 该 保 留 在 骨 头 里,如 被 溶 出 来 变 成 骨 刺 长 在 旁 边,这 便 是 所 谓 的 [ 退 化 性 关 节 炎] 。老 人 性 的 白 内 障 是 钙 质 跑 到 晶 状 体, 造 成 了 堆 积;钙 质 流 到 肩 就 造 成 [ 五 十肩], 手 臂 无 法 举 起;流 失 到 关 节 就 造 成 退 化 性 关 节 炎;到 皮 肤 就 造 成 皱 纹;到 泌 尿 系 统 造 成 肾 结 石、膀 胱 结 石、尿 道 结 石;流 到 血 管 就 便 成 血 管 硬 化、钙 化;流 失 到 心 脏 就 造 成 瓣 膜 病 症 ( 姜 淑 惠1999b)。

非 传 染 性 疾 病 趋 向 严 重 性
马 来 西 亚 卫 生 部 长 拿 督 蔡 细 历 医 生 披 露,于 2005 年,马 来 西 亚 8.5% 的 人 口 患 上 糖 尿 病, 名 列 世 界 第 一。如 果 国 民 再 不 改 变 现 今 的 生 活 方 式 和 饮 食 习 惯,至 到 2015 年, 将 有 12%人 口 患 上 糖 尿 病(南 洋商 报,2005年 7月16 日)。


在 制 造 过 程 中,白 糖 所 含 的 矿 物 质 和 维 生 素 几 乎 完 全 失 去,只 剩 甜 味。身 体 摄 取 过 多 白 糖,将 消 耗 体 内 大 量 的 维 生 素 B 和 钙 质,导 至 血 液 变 成 酸 性。


从 1995年 至 2005年 这 10年 期 间,我 国 糖 尿 病 人 人 数 增 加 了 100% (表 5.4)。此 数 据 不 包 括 私 人 医 院 的 糖 尿 病 人 人 数。一 些 仅 12 或 13 岁 的 孩 子 也 患 上 二 型 糖 尿 病。80% 的 二 型 糖 尿 病 者 是 肥 胖 所 致。

表 5.4: 向 政 府 医 院 求 诊 及 治 疗 糖 尿 病 的 人 数, 1995 及 2005 年
1995: 21,872
2005: 41,375
资 料 来 源:星 洲 日 报 2007年5 月 1 日

除 此 之 外,马 来 西 亚 每 年 将 增 加 2,500 名 肾 病 病 患 者。每 1 百 万 大 马人 口 中,就 有 100 人 是 肾 病 病 患 者。若 以 肾 病 病 患 人 数 与 人 口 比 率,马 来 西 亚 名 列 世 界 第 一 (The Star,2007年 5月30 日)。

马 来 西 亚 的 人 口 是 2 千 700 万。目 前 我 国 共 有 129 间 医 院 及 三 千 多 间 诊 疗 所。政 府 将 在 第 九 大 马 计 划 (2006-2010) 下 再 兴 建 530 多 间 诊 疗 所 及 12 间 医 院,同 时 获 得 15 亿 令 吉 提 升 中 央 医 院 和 县 级 政 府 医 院 的 设 备 器 材 与 服 务 (星 洲 日 报,2007 年 1 月 1 日 访 问 卫 生 部 长 蔡 细 历)。

人 类 居 住 的 环 境 被 污 染 了,人 类 的 免 疫 系 统 也 愈 来 愈 弱,因 此 才 会 出 现 许 多 新 的 疾 病 和 非 传 染 性 疾 病 年 轻 化。

假 若 国 民 再 不 改 变 现 今 的 饮 食 习 惯, 再 多 的 医 院 与 诊 疗 所 也 无 法 减 少 病 患 的 人 数,我 们 只 不 过 是 利 用 有 限 的 医 疗 资 源 去 填 补 无 止 尽 的 深 渊。

人 类 的 自 私 自 利
我 们 人 类 这 一 百 年 彻 底 地 改 变 了 地 球 上 的 环 境,科 技 资 讯 发 明 了 许 多 机 器,通 讯 系 统 与 1 千 多 万 种 以 上 的化 学 产 品,这 些 都 在 我 们 的 食 物,日 用 品 和 环 境 中,对 环 境 和 人 类 的 身 体 造 成 很 大 的 压 力 与 负 担。

人 类 是 否 应 该 正 视 日 新 月 异 的 科 技 为 人 类,动 物,大 自 然 甚 至 整 个 地 球 所 带 来 的 破 坏?

为 什 么 地 球 会 破 坏 到 这 个 程 度?这 是 因 为 人 类 仅 仅 为 了 自 己 的 利 益,根 本 没 有 考 虑 下 一 代,第 二 代……。

其 实,我 们 吃 的 喝 的 本 该 是 提 升 我 们 的 能 量。不 幸 的 是,随 着 饮 食 文 化 的 速 食 化, 生 于 现 代 的 人 类,食 用 大 量 精 制 食 物、 肉 类 和 添 加 剂,人 的 精 力 都 用 在 如 何 生 存 在 污 染 的 环 境,和 提 高 自 身 的 免 疫 系 统,而 不 是 用 在 身 心 的 成 长 和 服 务 群 众。

化 学 物 充 斥 人 类 的 日 常 生 活
从 20 世 纪 末 开 始,又 出 现 另 外 一 种 新 的 病 症,即多 元 性 化 学 敏 感 症。 现 代 许 多 居 住 在 都 市 的 人,对 生 活 中 常 用 的 化 学 药 剂, 产 生 不 同 程 度 的 敏 感 反 应,这 些 包 括 清 洁 剂、食 品 中 的 色 素、香 料、地 毯、油 漆、干 洗 衣 服、香 水、化 妆 品、杀 虫 剂、印 刷 品 等。

根 据 报 道 (南 洋 商 报,2007年 1月7日), 马 来 西 亚 大 约 有 530 万 名,即 总 人 口 的 20% 是 过 敏 性 鼻 炎 患 者 (allergic rhintis),其 中 大 部 份 是 儿 童。这 种 病 症 能 导 致 患 者 思 维 能 力 受 阻 碍,影 响 孩 子 学 业 进 度。

过 敏 性 鼻 炎 会 导 致 患 者 鼻 痒,鼻 塞 和 连 续 喷 嚏,并 且 流 出 大 量 清 水 样 鼻 涕,进 而 造 成 嗅 觉 阻 碍,影 响 个 人 的 日 常 生 活。

医 生 认 为,许 多 孩 童 是 因 为 父 母 的 遗 传 而 患 上 过 敏 性 鼻 炎。至 目 前,尚 无 特 效 药 物 可 根 治 这 种 疾 病,患 者 只 能 尽 量 避 免 接 触 那 些 过 敏 原 及 服 用 药 物,以 控 制 病 情。

其 实,引 起过 敏 性 鼻 炎 的 各 种 因 素 如 下:

1. 吸 入 性 过 敏 原:尘 埃、尘 螨、动 物 皮 毛、羽 毛、棉 花 絮、花 粉 等。

2. 动 物 性 过 敏 原:鱼 虾、鸡 蛋、牛 奶、面 粉、等。特 别 是 某 药 品,磺 胺 类 药 物、奎 宁、抗 生 素 均 可 致 病。

3. 接 触:如 化 妆 品、汽 油、油 漆、酒 精 等。

4. 其 他:物 理 因 素 即 温 度 不 调、冷 热 变 化、内 分 泌 失 调、体 液 酸 碱 平 衡 失 调。

化 学 物 的 威 胁
回 首 百 年 历 史 沧 桑,人 类 的 科 技 一 日 千 里,人 类 以 征 服 自 然,改 造 自 然 为 傲,秉 持 人 定 胜 天 的 原 则。与 此 同 时,人 类 与 环 境 也 病 得 很 沉 重。纵 然 如 此,医 学 界 尚 在 努 力 研 发 更 多 以 及 更 有 效 的 药 物 和 更 先 进 的 医 疗 法, 以 便 阻 止 各 种 疾 病 的 蔓 延 和 发 生。

随 着 科 技 的 迅 速 发 展,世 界 各 角 落 所 用 的 化 学 物 质 愈 来 愈 多,大 约 有 10万 种。每 年 超 过 1,000种 化 学 物 质 和 上 万 的 新 化 学 产 品 投 入 市 场。它 充 斥 整 个 市 场,同 时 影 响 人 类、动 物 与 大 自 然 界。在 10万 种 化 学 物 质 中,只 有 少 过 50%化 学 物 质 是 经 过 最 基 本 的 检 验 (The Lancet, 8 November 2006,见 Utusan Konsumer Jan- February 2007)。就 美 国 而 言,每 年 就 有 大 约1,800 种 化 学 物 质 投 入 市 场 (Montague 2007)。

工 业 生 产 过 程 中 所 产 生 的 废 水、渣 物、气 体, 皆 直 接 或 间 接 污 染 了 空 气、水 源 和 土 壤。 加 上 畜 养 业 和 种 植 业 大 量 开 发 雨 林, 使 用 长 激 素、除 草 药、杀 虫 剂 和 化 肥;食 品 加 工 业 泛 滥 使 用 各 种 色 素、防 腐 剂、添 加 剂 和 调 味 品。 为 此,现 今 人 们 所 吃 的 食 物,大 多 数 皆 属 于 不 健 康 的 食 物,反 而 衍 生 许 多 疾 病。

到 底 一 个 人 的 体 内 蓄 存 多 少 对 人 体 有 害 的 化 学 物 质 呢?根 据 报 道,大 约 有 300种 (Utusan Konsumer, January-February 2007)。

断 背 的 迷 情
根 据 1999 年 出 版 的 <<失 窃 的 未 来>> (Our Stolen Future) 一 书,它 详 尽 地 叙 述;化 学 药 剂 不 仅 能 致 癌,减 低 免 疫 功 能,同 时,极 少 量 就 可 干 扰 内 分 泌 系 统、生 殖 系 统、雄 性 变 成 雌 性、雌 性 变 成 雄 性。

于 1999年, 生 物 学 家 布 鲁 斯 巴 格 米 尔 (Bruce Bagemihl)出 版 了 厚 达 751页 的 专 著 <>, 记 述 自 然 界 生 物 同 性 行 为。

于 2007年,挪 威 的 奥 斯 陆 自 然 历 史 博 物 馆,展 出 自 然 生 物 界 的 同 性 恋 记 录,亦 是 世 界 首 次 展 览 生 物 界 同 性 恋 的 现 象。展 览 简 介 声 明 同 性 恋 在 整 个 动 物 王 国 都 能 发 现,这 并 不 违 背 大 自 然,在 1千500 种 动 物 中 都 能 观 察 到 同 性 恋 现 象 (欧 阳 文 风 2007)。

如 果 少 许 化 学 药 剂 能 够 影 响 野 生 动 物,相 信 此 种 现 象 亦 会 发 生 在 我 们 人 类 身 上。

这 是 否 说 明 了,现 今 全 球 各 角 落 愈 来 愈 多 的 同 性 恋 人。纵 然,它 违 反 自 然 生 态 的 平 衡,宗 教 原 教 亦 强 烈 的 反 对 同 性 恋。也 许,同 性 恋 的 人 数 已 达 至 一 个 惊 人 的 数 据, 形 成 一 股 强 而 有 力 的 势 力。因 此,崇 尚 人 权 与 自 由 的 西 方 国 家,亦 被 迫 承 认 同 性 恋 人 结 婚 合 法 地 位。

邻 国 新 加 坡 内 阁 资 政 李 光 耀 坦 承, 如 果 同 性 恋 合 法 化 是 全 球 大 势 所 趋, 新 加 坡 作 为 国 际 社 会 的 一 分 子, 将 毫 无 选 择 必 须 接 受 这 个 事 实 (南 洋 商 报 2007年 4月27日)。

仅 相 隔 两 个 月 余,李 资 政 在 接 受 马 来 文 报 章 <<每 日 新 闻>> 的 访 问 时,对 同 性 恋 结 婚 的 问 题 再 次 发 表 意 见。他 说:目 前 西 方 接 受 同 性 恋,有 些 国 家 甚 至 许 可 同 性 恋 婚 姻。 新 加 坡 不 能 随 波 逐 流,毕 竟 新 加 坡 是 个 比 较 保 守 的 社 会 (南 洋 商 报2007年 7月3日)。

如 此 微 妙 的 言 谈,大 家 是 否 应 该 正 视 或 追 溯 同 性 恋 的 源 头?

化 学 物 的 污 染 渗 透 生 物 的 食 物 链,且 不 断 的 扩 散,导 致 地 球 的 生 态 体 系 百 病 丛 生。此 现 象 的 说 明,也 许 化 学 药 剂 与 同 性 恋 或 许 有 一 定 的 关 系,它 有 待 更 多 的 科 学 家 与 医 学 界 专 才 的 深 入 研 究 与 报 告 证 明。

因 此,群 众 需 从 个 人 的 衣 食 住 行, 各 方 面 去 减 少 接 触 各 类 的 化 学 药 剂,并 且 实 践 健 康 饮 食,从 而 提 高 个 人 的 免 疫 系 统。回 归 自 然 简 朴 的 生 活 方 式,方 能 提 高 大 众 的 生 活 品 质。


发 烧 在 医 学 上,代 表 有 “外 来 毒 素” 或 “内 生 毒 素” 侵 入 体 内,进 而 诱 发 一 连 串 白 血 球 清 除 毒 素 的 反 应,导 致 体 温 上 升。所 以 发 烧 几 乎 伴 随 孩 子 一 起 成 长。
(姜 淑 惠 2001a)
第 六 章

走 出 发 烧 的 幽 谷

一 般 而 言,现 代 的 人,尤 其 是 知 识 分 子,都 非 常 相 信 科 学, 事 事 以 科 学 为 依 据。 例 如: 现 代 营 养 学 专 家 们 极 力 倡 导 蛋 白 质 是 人 类 生 命 之 源,人 体 细 胞 是 由 蛋 白 质 所 构 成 ,肉 类 是 蛋 白 质 的 最 佳 来 源 。

其 次,如 果 生 病 了,一 定 要 看 医 生,尤 其 是 专 科 医 生,因 为 他 们 才 是 健 康 的 专 家。 现 代 医 学 深 具 科 学 依 据,而 且 又 拥 有 了 许 多 先 进 的 科 学 仪 器,往 往 很 容 易 让 人 迷 惑, 进 而 盲 目 崇 拜 现 代 医 学。

迎 接 第 一 个 孩 子 的 到 来
大 众 皆 认为,健 康 的 身 体 需 要 补 充 大 量 的 蛋 白 质,并 持 着 肉 类 是 蛋 白 质 的 最 佳 来 源。

我 们 一 家 人 亦 延 续 了 此 传 统 的 饮 食 习 惯。妻 子 怀 第 一 胎 之 时,餐 餐 皆 有 鱼、鸡 或 蛋,同 时 亦 每 天 喝 鲜 奶。怀 孕 初 期,虽 然 没 有 呕 吐 得 乱 七 八 糟 的 害 喜 症 状,然 而 下 体 经 常 有 血 丝。此 事 也 让 整 个 怀 孕 过 程 造 成 小 小 的 困 扰。长 辈 们 知 道 后, 特 别 叮 咛 一 定 要 让 妇 科 专 科 医 生 诊 断,然 后 打 针 吃 补 药, 方 能 保 住 胎 儿。同 时 亦 特 别 吩 咐 她 需 要 多 喝 泡 参 炖 鸡 汤,滋 补 元 气。

我 始 终 认 为,为 了 避 免 流 产,便 用 安 胎 药,或 多 或 少 将 会 影 响 胎 儿 的 健 康 成 长 的 机 率。我 不 是 鼓 励 人 们 必 须 放 弃 医 药 治 疗, 也 不 排 斥 任 何 医 药 治 疗。我 只 是 选 择 了 个 人 认 为 最 佳 的方 法,且 心 安 理 得。

假 若 胎 儿 无 法 在 母 体 内 健 康 成 长 而 流 产,抑 或 以 后 造 成 习 惯 性 流 产。我 告 诉 妻 子,我 愿 意 承 担 与 面 对 此 残 酷 的 实 事。往 后 的 日 子,无 论 遇 到 什 么 事 情,或 面 对 任 何 情 况,我 们 一 起 分 担 和 分 忧,彼 此 互 相 扶 持,继 续 勇 敢 的 走 下 去......

妊 娠 首 三 个 月,我 俩 满 心 欢 喜,期 待 迎 接 第 一 个 孩 子 的 来 临,同 时 内 心 亦 承 受 着 无 形 和 沉 重 的 压 力。偶 而,间 接 引 发 了 妻 子 的 焦 虑,让 她 终 日 闷 闷 不 乐,我 祈 求 结 局 不 是 空 欢 喜 一 场。

此 时,妻 子 每 天 皆 喝 泡 参 鸡 汤 和 尽 量 减 少 走 动,盼 望 孩 子 健 康 的 降 临,与 我 们 共 同 生 活。

终 于 三 个 月 过 去 了,一 切 皆 安 好,妻 子 的 精 神 状 况 比 之 前 更 好。因 为 没 有 精 神 上 的 负 担,情 绪 自 然 平 稳,开 始 感 受 孕 育 新 生 命 的 喜 悦。从 此 以 后,怀 孕 的 生 活 品 质 渐 渐 进 入 佳 境,大 家 都 很 开 心 且 殷 切 的 期 盼 孩 子 的 到 来。

经 过 六 个 小 时 的 阵 痛,于 1995 年6 月 30 日,我 们 第 一 个 孩 子 安 然 来 到 这 个 世 界。

坐 月 子 之 时,孩 子 是 喝 母 乳,然 而 仅 有 42 天。之 后,妻 子 必 须 工 作 且 没 有 坚 持 再 喂 母 乳,而 以 牛 奶 粉 代 替 了 母 乳。

于 1996 年,我 们 一 家 人 开 始 改 变 饮 食 习 惯,然 而 心 静 并 没 有 放 下 牛 奶,至 到 她 六 岁 之 时, 才 完 全 放 弃 喝 牛 奶。

在 这 段 期 间,长 辈 们 无 法 接 受 孩 子 完 全 放 下 肉、奶、蛋 的 饮 食 观,所 以 心 静 偶 尔 也 吃 些 蛋 和 鱼 肉。在 念 幼 儿 园 之 时,其 他 小 朋 友 皆 爱 吃 炸 鸡 和 五 花 八 门 的 零 食。偶 尔 孩 子 观 看 电 视 节 目 的 卡 通 片 之 时,无 数 的 电 视 广 告,让 孩 子 自 认 炸 鸡 是 美 味 可 口 的 食 物,只 要 孩 子 嚷 着 要 吃,我 的 岳 父 都 会 买 给 她 吃。

对 于 孩 子 的 饮 食,我 以 循 序 渐 进 的 方 法,让 孩 子 深 切 明 白 健 康 饮 食 的 重 要 性 与 迫 切 性。强 迫 性 或 硬 性 规 定 孩 子 只 可 吃 这 些 食 物,而 不 可 以 吃 那 些 食 物,将 会 拉 远 彼 此 之 间 的 距 离 与 亲 子 关 系。只 要 孩 子 明 白 健 康 饮 食 的 理 念,外 公 外 婆、爸 爸 妈 妈 皆 持 健 康 饮 食,孩 子 肯 定 会 跟 随 我 们 的 步 伐。

与 此 同 时,妻 子 亦 选 择 性 购 买 零 食 给 她。假 若 与 其 他 孩 子 比 较,她 是 属 于 少 蛋 少 肉 少 零 食 的 孩 子。纵 然 如 此, 孩 子 体 内 还 是 累 积 了 不 少 的 毒 素,亦 埋 下 她 经 常 生 病 的 祸 根,同 时 也 受 了 不 少 的 苦 头。

孩 子 生 病 了
从 第 一 个 孩 子 出 世 之 后,我 的 妻 子 便 开 始 在 家 里 贮 备 了 孩 子 的 退 烧 药、伤 风 药 与 咳 嗽 药,有 备 无 患,未 雨 绸 缪。当 孩 子 发 烧、 伤 风、咳 嗽 之 时,可 以 随 时 或 即 刻 让 孩 子 服 食 药 物,以 免 病 情 进 一 步 恶 化。

假 若 病 情 无 法 好 转,只 好 让 儿 科 专 科 医 生 诊 断,再 服 食 医 生 配 给 的 药 物,至 到 病 情 逐 渐 好 转。此 时 此 刻,我、妻 子 和 孩 子 都 感 觉 到 好 累,好 累……。更 甚 的 是,陪 伴 孩 子 患 病 的 日 子,的 确 是 一 段 难 熬 的 日 子。

生 病 的 日 子 是 难 过 的。

晚 上,大 家 都 无 法 安 眠,白 天 我 和 妻 子 又 无 法 集 中 精 神 工 作,时 常 牵 挂 孩 子 的 病 情。无 形 中 承 受 了 无 穷 无 尽 的 精 神 压 力,往 往 孩 子 的 发 烧 退 了,我 的 妻 子 也 病 倒 了。如 此 的 生 活,没 有 喜 悦,也 没 有 欢 笑 声,只 有 唉 声 叹 气,负 面 的 情 绪 充 斥 家 人 的 生 活 中。加 上 医 药 费 的 开 销,亦 加 重 家 庭 经 济 的 负 担。

我 相 信,这 些 活 生 生 的 例 子 和 现 实 的 故 事,不 但 发 生 在 我 家 里,同 时 也 发 生 在 周 围 的 亲 朋 戚 友,每 每 令 我 心 碎 与 难 过。为 何 我 们 需 要 承 受 如 此 的 痛 苦?

时 代 越 进 步,科 技 越 发 达,人 们 越 依 赖 现 代 医 疗 和 西 药 的 精 准 及 快 速 见 效, 使 它 们 变 成 治 疗 疾 病 的 主 流,并 且 接 受 其 副 作 用 及 代 谢 负 荷 的 增 加。加 上 缺 乏 资 讯 传 播 正 确 的 饮 食 观 念,秉 持 生 病 看 医 生, 然 后 打 针 吃 药,个 人 的 健 康 完 全 依 赖 药 物。

如 此 的 健 康 观 念,世 代 传 承、扎 根、深 耕 以 至 发 扬 光 大,让 许 多 新 生 代 衍 生 无 穷 无 尽 的 病 患。

如 果 我 们 要 快 乐 健 康 的 生 活, 同 时 减 少 依 赖 药 物 渡 过 每 一 天 , 我 们一 定 要 改 变 现 今的 饮 食 习 惯, 让 人 生 来 个U 转。

现 代 人 的 生 活 方 式 与 饮 食 观 念,犹 如 大 家 同 乘 着 一 辆 快 速 驶 向 悬 崖 的 火 车,有 机 素 食 推 崇 者 皆 无 法 让 此 辆 火 车 停 住,唯 有 自 己 和 持 有 同 理 念 者 下 火 车,然 后 往 相 反 的 方 向 走,回 归 自 然 健 康 的 人 生 道 路 (雷 久 南 1998)。与 此 同 时,爱 护 环 境 和 珍 惜 地 球 资 源 的 环 保 人 士,亦 呼 吁 与 唤 醒 火 车 上 的 搭 客 们 悬 崖 勒 马,尽 快 下 车 吧!

我 们 一 家 人 于 1996 年 便 下 了 火 车。

自 从,我 们 一 家 大 小 开 始 实 践 健 康 饮 食 之 后;遗 撼 的 是,许 多 长 辈 和 关 心 我 们 的 亲 朋 戚 友 都 质 疑 我 们 的 健 康 ,尤 其 让 孩 子 吃 全 素,即 不 吃 肉 、奶、 蛋,孩 子 如 何 摄 取 足 够 的 蛋 白 质,如 何 健 康 成 长。围 绕 在 我 们 四 周 的 亲 朋 戚 友,并 不 认 同 此 种 饮 食 法。尽 管 如 此,我 们 一 家 人 互 相 扶 持、鼓 励、坚 持 下 去。

发 烧 的 心 路 历 程
至2002 年,当 心 静 就 读 小 学 一 年 级 的 时 候,我 们 决 定 给 自 己 和 心 静 一 个 机 会,即 以 自 然 疗 法 配 合 健 康 饮 食, 来 治 疗 她 在 成 长 过 程 中, 所 面 对 的 各 种 病 痛 。毕 竟 孩 子 开 始 长 大 了,明 白 自 然 疗 法 和 健 康 饮 食 的 重 要 性 。

2002 年,心 静 的 第 一 次 发 烧 是 在 学 校 放 长 假 的 12 月。我 决 定 让 妻 子 和 女 儿 了 解, 发 烧 其 实 是 意 味 体 内 有 外 来 毒 素 或 内 生 毒 素 侵 入 体 内,体 内 的 白 血 球 增 加 后 便 冲 锋 上 阵 打 战, 两 军 短 病 交 接,正 是 体 温 上 升 发 高 烧 的 时 候。 如 果 这 个 时 候 吃 退 烧 药 与 抗 生 素, 体 内 的 白 血 球 就 没 有 机 会 发 挥 功 能,一 直 被 压 抑 着, 白 血 球 的 功 能 也 逐 渐 地 减 低 了。

西 医 的 发 烧 药,抗 生 素 和 类 固 醇,可 以 很 快 的 医 治 发 烧,减 轻 痛 苦,然 而 体 内 的 白 血 球 根 本 没 有 机 会 产 生 抗 体,进 而 发 展 自 己 的 免 疫 功 能 来 抗 病 菌, 尤 其 是 现 今 的 儿 童 必 须 面 对 大 环 境 的 健 康 挑 战,如 非 点 型 肺 炎、 A 型 肺 炎,H1N1, 各 种 流 行 感 冒 等。因 此,孩 子 惟 有 依 靠 自 己 的 免 疫 系 统 来 保 护 自 己。

发 烧 对 于 免 疫 系 统,是 一 种 被 鼓 励, 被 欢 迎 的 现 象。因 为 发 一 次 烧, 特 异 性 的 淋 巴 球 就 成 熟 一 次。孩 子 发 烧 一 次,就 提 升 一 次 免 疫 力,直 到 逐 步 完 成。往 后 的 日 子,孩 子 将 逐 渐 以 自 己 的 免 疫 力 来 对 抗 病 菌,以 便 迎 接 未 来 必 须 面 对 各 种 大 大 小 小 的 考 验 和 严 重 无 情 的 灾 疫。


您 是 否 知 道,孩 子 发 烧 一 次,就 提 升 一 次 免 疫 力, 假 若 你 让 它 自 然 痊 愈, 而 不 服 食 任 何 的 药 物。


孩 子 是 在 一 知 半 解 的 情 况 下,接 受 第 一 次 也 是 最 重 要 的 一 次 自 然 疗 法。基 于 是 学 校 假 期, 所 以 妻 子 全 神 专 注 于 照 顾 孩 子 的 发 烧,并 以 温 水 及 苹 果 汁 来 治 疗 女 儿 的 发 烧。 大 约 每 一 个 小 时,我 们 便 给 她 喝 温 水 或 果 汁。结 果,在 2 天 内,她 的 发 烧 完 全 退 了。

两 个 星 期 之 后,女 儿 的 第 二 次 发 烧 又 紧 接 着 来 了。有 了 第 一 次 自 然 疗 法 的 经 验,我 们 又 以 同 样 的 方 法,来 应 变 她 的 发 烧 症 状。并 且 告 诉 孩 子,这 显 示 白 血 球 等 待 机 会 再 出 击,将 残 余 侵 入 者 清 除,不 必 担 心 忧 虑。

第 二 天,她 的 体 温 升 到40.20C,妻 子 心 惊 胆 跳,担 心 孩 子 因 发 高 烧 导 致 脑 膜 炎 而 变 成 痴 呆,或 衍 生 其 他 疾 病,如 热 孪、癫 痫。虽 然 如 此,我 坚 持 无 须 送 孩 子 至 儿 科 诊 疗 所 和 给 孩 子 吃 退 烧 药,否 则 就 前 功 尽 费 了。同 时,我 们 也 确 保 和 肯 定 孩 子 的 体 温 不 会 再 超 过 此 水 平。假 若 超 过 此 体 温,则 另 当 别 论。


发 烧 是 身 体 在 消 灭 感 染 原 或 排 毒, 同 时 修 补 这 些 感 染 原 所 造 成 的 伤 害 所 产 生 的 现 象。 发 烧 可 以 增 加 白 血 球 的 数 目。 白 血 球 的 作 用 是 结 合 毒 素 及 吸 进 微 生 物, 进 而 将 它 们 排 出 体 外。 发 烧 时 心 跳 及 呼 吸 加 速, 把 大 量 氧 气 从 血 液 输 送 到 感 染 处。 病 菌 不 喜 欢 在 高 氧 的 环 境 生 存, 其 繁 殖 的 速 度 也 会 减 低。 与 此 同 时, 身 体 的 新 陈 代 谢 会 加 速, 进 而 将 毒 素 从 感 染 处排 出。
Thomas A. Kruzel N.D. 医 生, “Fever as Healer”. www.healthy.net/scr/Article.aspx?Id=723


那 一 天,妻 子 免 不 了 紧 张 又 焦 虑,心 急 如 焚。偶 而,还 埋 怨 我 的 又 新 又 怪 的 理 论。我 明 白 一 个 母 亲 的 心 情 和 焦 虑,毕 竟,血 浓 于 水。她 日 夜 守 住 孩 子,细 心 照 顾 孩 子,继 续 给 孩 子 喝 温 水 及 果 计,并 且 替 孩 子 敷 冷 毛 巾,同 时 祈 求 佛 祖 的 保 佑。

我 则 在 旁 给 于 精 神 上 的 支 持,要 求 妻 子 和 孩 子 多 忍 耐 一 下,只 要 我 们 能 够 渡 过 此 关 键 性 的 难 关,从 此 以 后,孩 子 将 放 下 依 赖 药 物 的 包 袱,步 向 一 个 大 家 期 待 许 久 的 蓝 天。

第 三 天,孩 子 终 于 退 烧 了,大 家 松 了 一 口 气,这 也 表 示 孩 子 打 胜 仗 了。

孩 子 发 烧 的 故 事
2003 年,孩 子 第 一 次 发 烧 为 期 2 天。发 烧 开 始 时,我 们 以 平 常 心 看 待,并 用 以 往 的 方 法 应 对。除 了 新 鲜 果 汁 之 外,我 们 也 泡 菊 花 水 给 孩 子 喝。同 时,我 亦 为 孩 子 擦 背 和 擦 脚 板,让 孩 子 容 易 入 眠,并 且 让 她 明 白 与 体 会 爸 爸 妈 妈 都 爱 她,与 她 共 赴 艰 难 。 此 次 的 发 烧 在 2 天 之 内 顺 利 完 成。


一 个 多 月 之 后,心 静 的 发 烧 症 状 再 次 重 来。幸 好 此 次 的 发 烧 时 段 非 常 短 暂, 早 上 开 始 发 烧,晚 上 就 完 全 退 烧 了。


2003 年 四 月,全 球 正 面 对 非 典 型 肺 炎 (SARS) 的 袭 击, 使 到 人 心 惶 惶,谈 SARS 色 变 ,尤 其 家 里 有 小 孩 和 年 长 者。

此 时,心 静 的 发 烧 症 状 重 新 出 现 (表 6.5 ),接 下 来 的 几 天,她 都 没 有 去上 学。老 师 与 同 学 们 免 不 了 特 别 关 心 她 的 健 康 情 况, 尤 其 是 在 发 烧 后 的 第 3 天,她 的 体 温 尚 保 留 在 380C 以 上, 也 曾 一 度 升 到 40.30C。

这 会 不 会 与SARS有 关 ?要 不 要 送 到 诊 疗 所 让 医 生 检 查?虽 然 心 静 有 了 多 次 的 发 烧 及 自 然 疗 法 的 经 验,也 明 白 这 是 排 毒 的 现 象 。她 自 己 也 深 深 的 体 会 到 贪 吃 的 后 果 就 是 如 此,不 但 自 己 需 要 受 苦,也 让 深 爱 她 的 父 母 忧 心。

但 是,妻 子 心 里 深 处,往 往 产 生 莫 明 的 恐 惧。也 许, 现 今 父 母 处 理 孩 子 发 烧 的 原 则,皆 是 采 取 看 医 生、服 食 退 烧 药 和 抗 生 素,以 便 孩 子 立 刻 退 烧,也 安 了 父 母 的 心。

无 论 东 方 或 西 方 的 父 母,一 般 上 皆 害 怕 孩 子 发 烧 会 造 成 脑 部 的 伤 害。与 此 同 时,身 边 的 亲 朋 戚 友 都 不 认 同 此 自 然 疗 法, 甚 至 举 例 说 明,如 果 孩 子 发 烧 未 经 治 疗,会 烧 得 更 严 重,后 果 不 堪 设 想。我 理 解 妻 子 对 孩 子 发 烧 之 时,过 度 的 焦 虑。为 此,我 籍 此 机 会 向 孩 子 解 释, 倘 若 她 还 放 不 下 煎、炸 的 食 物,加 工 的 零 食 与 果 汁,此 种 现 象 肯 定 再 重 现。

另 一 方 面,她 所 放 不 下 的 是 学 校 的 功 课, 我 们 皆 灌 输 她,健 康 是 生 命 的 泉 源,有 了 健 康,才 能 学 业 进 步。假 设 用 数 字 表 示, 健 康 就 是 “1”,学 业 就 是 “0”,如 果 没 有 健 康,那 么 其 他 的 一 切 都 是 枉 然。6 天 过 后, 孩 子 康 复 了,让 我 们 一 家 人 对 健 康 饮 食 和 自 然 疗 法 更 具 备 信 心。


三 个 月 之 后,第 四 次 的 发 烧 再 度 来 临 。这 一 次 的 发 烧 只 维 持 2 天,喝 水, 果 计, 泡 菊 花 水, 擦 背,擦 脚 板 便 退 烧 了 。


2003 年 最 后 一 次 的 发 烧 是 在 年 终 的 学 校 长 假,亦 是 最 考 验 我 们 实 行 健 康 饮 食 及 自 然 疗 法 的 时 刻。这 一 次,心 静 不 但 发 烧, 还 有 其 他 症 状 如 嘴 唇 破 烂,轻 咳,胸 及 腹 部 起 小 红 点,整 个 过 程 是 22 天 。

经 历 了 多 次 发 烧 的 经 验,我 们 知 道 发 烧 并 不 是 以 退 烧 药 压 抑 病 菌,而 是 让 孩 子 建 立 自 己 的 免 疫 系 统。不 然,孩 子 如 何 面 对 与 生 存 在 污 染 的 环 境。

步 入 第 2 个 星 期,发 烧 还 未 完 全 退,即 烧 了 又 退,退 了 又 烧, 加 上 心 静 的 嘴 唇 开 始 破 烂,后 来 身 体 的 胸 及 腹 部 又 起 小 红 点。心 静 的 嘴 唇 破 烂, 最 使 人 担 心 的 是 破 烂 处 又 起 小 白 点。妻 子 担 忧 难 道 与 手、足、口 症 有 关? 我 坚 持 这 些 症 状 就 是 排 毒 现 象,只 要 个 人 平 时 遵 从 以 健 康 饮 食 为 主 食,必 须 让 孩 子 在 自 然 的 情 况 下 排 毒。

在 此 次 过 程 中,虽 然 花 费 了 许 多 的 时 间 与 精 神,同 时 亦 需 承 担 许 多 无 形 的 压 力, 有 时 候 身 体 累 了,眼 眸 倦 了,白 发 也 多 了, 甚 至 说,算 了 吧。然 而,我 要 成 为 全 家 的 健 康 舵 手,这 一 切 的 付 出 都 是 值 得 而 无 憾。

这 次 发 烧 之 后,孩 子 的 眼 睛 真 的 亮 起 来,完 全 不 象 刚 经 历 一 场 健 康 的 考 验 。

美 食 的 诱 惑
于 2003 年,心 静 二 年 级 之 时,共 发 烧 了 5 次。

追 根 究 底,孩 子 开 始 接 触 五 花 八 门 的 零 食,高 油 加 温 制 作 的 糕 饼,精 致 美 味 的 蛋 糕 甜 品。偶 而 在 外 面 的 餐 馆 用 餐,因 此 体 内 也 累 积 了 不 少 的 毒 素。

其 次,华 人 的 佳 节 特 别 多,佳 节 过 了 一 个 又 一 个,尤 其 是 农 历 新 年,家 家 户 户 的 餐 桌 都 有 炸 鸡、烤 鸭、烧 肉、腊 味、排 骨 汤、 奶 油 虾 和 清 蒸 白 鲳。反 观 我 们 一 家 人 每 天 只 吃 青 菜 豆 腐 和 味 噌 汤,即 简 单 又 单 调。周 末 之 时,我 的 妻 子 会 煎 一 粒 土 鸡 蛋 给 我 的 女 儿 配 饭 吃。正 食 饮 食 (Macrobiotics) 认 为 偶 而 可 以 吃 点 鱼,所 以 佳 节 期 间,妻 子 也 会 以 清 蒸 白 鲳 或 姜 蓉 蒸 石 甲 鱼 应 节。我 的 家 人,尤 其 是 女 儿 吃 得 特 别 开 心 又 开 胃。每 逢 家 庭 成 员 的 生 日,父 亲 节 或 母 亲 节,妻 子 都 会 购 买 蛋 糕 同 欢 共 庆,此 时 此 刻,最 开 心 的 便 是 家 里 最 年 幼 的 女 儿。

周 末 之 时,我 的 女 儿 观 赏 电 视 的 卡 通 片,节 目 之 中 串 插 了 许 多 炸 鸡 的 广 告,看 了 之 后,女 儿 亦 会 唾 液 三 尺 和 吮 手 指。女 儿 嚷 着 要 吃 炸 鸡、炸 薯 条 和 汽 水 之 时,妻 子 都 会 买 给 她 吃。事 实 上,她 往 往 连 一 块 炸 鸡 腿 都 吃 不 完 就 饱 了,再 也 吃 不 下。

对 于 饮 食,我 个 人 非 常 坚 持 健 康 饮 食, 然 而 对 于 家 人,尤 其 是 女 儿,她 偶 尔 非 常 响 往 外 面 的 速 食 餐,我 都 没 有 反 对,一 切 随 缘,因 为 我 期 盼 的 是 每 一 位 家 庭 成 员 对 吃 不 要 有 任 何 负 担。大 家 开 开 心 心 的 茹 素, 吃 得 自 在,没 有 正 面 冲 突,也 没 有 对 抗。

我 只 能 提 醒 家 人,贪 吃 的 后 果,必 须 自 己 承 担 其 苦 果。当 个 人 面 对 美 食 资 讯 泛 滥 成 灾 的 时 侯,个 人 必 须 作 出 取 舍 与 选 择, 这 些 均 考 验 着 现 代 人 本 身 的 健 康 修 养 与 生 活 品 味。

2004 年,心 静 的 免 疫 系 统 已 经 增 强 许 多,发 烧 的 次数 和 天 数 明 显 减 少 了,即 发 烧3 次, 时 间 限 于2 至5 天 。

我 们 像 以 往 一 样 以 自 然 疗 法,在 不 吃 任 何 西 药 的 情 况 下,让 发 烧 自 然 痊 愈。发 烧 时 期,她 的 体 温 皆 处 于 安 全 水 平,即37- 39.50C。加 上 她 已 习 惯 我 们 的 治 疗 方 法,因 此 减 少 了 许 多 的 焦 虑。

此 时 此 刻,我、妻 子 和 孩 子,大 家 皆 能 心 平 气 和 的 检 讨 发 烧 的 原 因, 多 于 忧 虑 发 烧 的 症 况。每 一 次 的 检 讨 都 让 我 们 肯 定 了 病 从 口 入 的 主 因,作 息 不 规 律 和 面 对 考 试 之 时 的 压 力 所 诱 发。

2005 年,心 静 一 共 发 烧 3 次。我 们 同 样 以 昔 日 的 方 法 应 对,结 果 都 在 短 期 内 自 然 痊 愈。发 烧 后 的 心 静,精 神 良 好, 当 天 亦 可 上 补 习 班。她 每 一 次 的 发 烧 都 是 让 我 们 一 家 人 学 习 和 实 践 自 然 疗 法 的 机 会。

2006 年,女 儿 发 烧 两 次,每 一 次 的 发 烧 是 为 期 四 天,大 家 都 以 平 常 心 看 待,并 且 细 心 和 耐 心 的 让 她 喝 温 水、果 汁,或 菊 花 水,没 有 依 赖 药 物。2007年 至 2010 年 之 间, 女 儿 每 年 发 烧 一 至 三 次,我 们 以 同 样 的 方 法 让 发 烧 自 然 痊 愈。

其 实,孩 子 的 健 康,取 决 于 父 母 持 着 如 何 的 健 康 观 念。因 此,父 母 是 推 动 孩 子 健 康 的 最 佳 舵 手。

相 比 两 姐 弟 的 发 烧 心 路 历 程,其 弟 弟 的 发 烧 情 况比 较 容 易 处 理,并 且 能 够 在 短 期 内 痊 愈。 他 发 烧 之 时, 比 较 少 呻 吟 和 哭 诉 身 体 很 热 或 不 舒 服。日 善 于 2001 年 出 世,至 今,他 从 未 直 接 吃 过 任 何 肉 类 和 喝 牛 奶。

2002年 1 岁 发 烧 1次。
2003年 2 岁 发 烧 1次。
2005年 4 岁 发 烧 3次。
2006年 5 岁 发 烧 3次。
2007年 6 岁 发 烧 2次。
2008年 7 岁 发 烧 2次。
2009年 8 岁 发 烧 3次。
2010年 9 岁 发 烧 1次 (表 6.10)


自 从 2005年,日 善 的 发 烧 次 数 超 过 一 次,主 要 原 因 便 是 孩 子 进 入 幼 儿 园 学 习, 开 始 与 其 他 同 年 龄 的 孩 子 一 起 学 习 玩 乐 与 交 流,从 此 获 知 许 多 精 致 美 味 又 可 口 的 零 食 资 讯,并 且 开 始 吵 嚷 着 妻 子 购 买 零 食。他 开 始 饮 食 一 些 不 健 康 的 食 物。贪 吃 的 后 果,当 然 必 须 自 己 自 负 苦 果。

生 病 与 排 毒 之 别
根 据 自 然 疗 法 的 理 论,如 果 我 们 不 停 的 把 清 净 的 水 倒 入 杯 中 ,污 染 的 水 自 然 慢 慢 的 流 出 来,杯 内 之 水,自 然 被 净 化,这 便 是 排 毒 的 反 应。身 体 累 积 愈 多 的 毒 素,其 排 毒 的 时 间 愈 长。姜 淑 惠 医 师 (1999b) 对 排 毒 所 写 如 下:

排 毒 是 生 食 或 清 凈 饮 食 之 後 一 定 会 发 生 的。只 是 程 度 的 轻 重、时 间 的 长 短。

在 排 毒 过 程 中,最 重 要 的 就 是 信 心。我 们 在 排 毒 时,就 像 脱 胎 换 骨 一 样,一层 一 层 地 脱 去 一 生 吃 进 来 的 毒 素。

到 底 要 历 经 多 久 的 排 毒? 这 没 有 一 个 定 数,总 是 一 次 又 一 次,一 直 到 比 较 干 净 为 止。

通 常 排 毒 的 地 方 都 是 在 我 们 最 软 弱 的 地 方,哪 里 是 病 兆 就 在 哪 里 排 毒。另 外 就 是 七 窍、 口、鼻、耳、前 阴 (阴 道)、後 阴 (肛 门)等。有 些 人 排 毒 是 口 水、 鼻 涕、分 泌 物 特 别 多...这 些 都 不 奇 怪,是 正 常 的。而 这 跟 患 病 不 一 样。疾 病 是 愈 病 愈 苦,排 毒 是 愈 排 愈 乐 (姜 淑 惠 1999b)。

排 毒 和 疾 病 好 像 孪 生 兄 弟,样 子 看 起 来 一 模 一 样,都 好 像 是 生 病。如 果 方 法 正 确,让 毒 素 逐 次 透 过 自 然 管 道 排 出 来,体 质 便 会 得 到 改 善;如 果 在 这 个 十 字 路 口,用 相 反 的 方 法 把 毒 素 压 回 去,表 面 上 看 起 来 是 没 有 症 状 了,一 段 时 日 後,还 是 会 发 病,而 且 都 是 内 生 性 的 病。如 癌 症、器 官 病 变、糖 尿 病、高 血 压、中 风 等, 都 是 压 出 来 的 结 果。所 以,把 毒 素 排 出 来 是 非 常 重 要 的,这 也 是 大 家 需 要 醒 觉 的 一 点 (姜 淑 惠 1999a)。

在 这 段 身 体 排 毒 的 日 子 里,身 边的 亲 人 挚 友 都 需 给 于 鼓 励 和 精 神 上 的 支 持,不 可 轻 言 放 弃, 让 排 毒 者 心 中 拥 有 爱 和 希 望,因 而 能 全 无 抗 拒,并 且 全 然 接 受 排 毒 间 所 出 现 的 不 适 与 痛 苦,这 一 切 是 暂 时 性 的。所 谓 浴 火 重 生,让 身 心 灵 都 健 康。

简 而 言 之,排 毒 与 生 病 似 孪 生 兄 弟。排 毒 是 愈 排 愈 轻 松,生 病 却 是 愈 病 愈 严 重,两 者 之 间 存 着 天 渊 之 别。

表 6.11: 作 者 与 太 太 排 毒 后 的 体 重( 公 斤)1996-2010
作 者(56 岁): 78 >>>>>>59
太 太(46 岁): 50 >>>>>>44


排 毒 的 过 程, 每 一 个 人 都 有 不 同 的 反 应。 与 我 们 共 存 了 几 十 年 的 毒 素, 一 下 子 从 体 内 排 出 去, 或 多 或 少 都 有 排 毒 的 现 象, 比 如 呕 吐、 腹 泻、 头 晕、 头 痛 等。 可 是 出 现 这 些 情 况 后, 你 的 身 体 会 感 觉 更 加 精 神, 不 会 像 生 病 时 那 样 感 到 疲 倦。 胖 的 人 经 过 排 毒 会 消 瘦, 瘦 掉 的 其 实 是 毒 素。 断 食 排 毒 后, 身 体 轻 盈 了、 皮 肤 光 泽 了、 精 神 饱 满 了。 个 人 会 感 觉 很 舒 服 (林 海 峰 2007)。

断 食 可 以 清 肠 胃、 健 康 祛病。 由 于 现 今 空 气 污 染, 食 物 中 农 药 残 留, 体 内 的 宿 便 成 为 百 病 之 源, 但 宿 便 的 确 不 是 灌 肠 及 食 泻 药 可 以 清 除, 惟 有 断 食 才 可 以 彻 底 解 决 问 题 < 王 晓 中 教 授> (邓 雁 霞 2009)


一 般 人 的 排 斥
对 于 一 些 朋 友 持 着,让 孩 子 食 用 健 康 饮 食,只 能 在 温 室 中 生 存,不 能 吃 外 来 或 不 健 康 的 食 物,一 吃 就 会 出 现 状 况。因 为 家 长 过 度 的 保 护 孩 子 的 饮 食,间 接 阻 碍 和 减 少 了 孩 子 外 交 的 生 活,甚 至 无 形 中 限 制 了 孩 子 社 交 圈 子 和 范 围。

当 孩 子 进 食 了 过 多 的 垃 圾 食 物,她 发 烧 的 机 率 肯 定 会 增 加。我 个 人 认 为 此 是 排 毒 现 象,即 将 体 内 的 毒 素 排 出 体 外。假 若 孩 子 无 法 将 体 内 的 毒 素 排 出 体 外,日 积 月 累,疾 病 便 因 而 形 成 了。

我 为 我 的 家 庭 成 员 的 健 康,做 了 最 重 要 的 决 定,只 要 家 人 很 清 楚、了 解、仔 细 的 考 查 与 亲 身 经 历 过,肯 定 的,我 的 家 人 将 无 怨 无 悔 步 向 健 康 饮 食。孩 子 长 大 之 后,自 然 会 明 白 健 康 的 饮食 对 个 人 的 健 康 是 何 等 的 重 要。

我 清 楚 知 道,我 们 一 家 人 的 饮 食 习 惯 往 往 得 不 到 大 众 的 认 同。例 如 参 加 任 何 形 式 的 家 庭 日 之 时,我 们 皆 选 择 适 合 自 己 的 食 物 和 饮 料,并 且 选 择 性 吃 一 些 水 果。若 天 气 寒 冷 或 当 时 本 身 的 体 质 处 于 寒 性,则 避 免 寒 性 水 果 如 西 瓜 和 蜜 瓜。

朋 友 们 与 其 孩 子 则 喝 其 他 饮 料,进 食 炸 鸡、鱼 和 其 他 甜 品。他 们 皆 惊 讶 我 们 此 类 的 饮 食 习 惯,没 有 肉 类,那 有 体 能,尤 其 是 孩 子 禁 肉。我 们 皆 以 宽 容 的 心, 包 容 任 何 人 随 意 的 吃 和 喝。与 此 同 时,亦 希 望 部 分 人 能 尊 重 健 康 饮 食 者 选 择 此 饮 食 习 惯。

两 者 之 间,难 道 不 能 相 容 与 互 敬?

很 多 时 候,我 是 选 择 保 持 沉 默,因 为 我 知 道 口 舌 之 争 并 不 能 让 对 方 认 清 事 情 的 真 相,但 我 又 不 愿 人 云 亦 云 的 附 合 和 敷 衍, 于 是 我 只 好 选 择,沉 默......。

怀 胎 是 胎 儿 寻 找 净 地 的 一 个 旅 程,孕 育 新 生 命 是 一 种 极 为 喜 悦、自 然、期 待、幸 福 的 滋 味。

只 要 依 照 清 净 健 康 的 饮 食 法、规 律 的 生 活,以 及 远 离 环 境 中 的 毒 害,产 妇 及 孩 子 们 都 能 双 双 互 利。
(姜 淑 惠 2001a)

第 七 章

生 育 与 教 养

相 距 六 年 之 后,于 2001年,我 们 才 迎 接 第 二 个 孩 子 日 善 的 到 来。许 多 亲 朋 戚 友 都 非 常 惊 讶,为 何 相 隔 六 年 之 后 才 怀 第 二 胎。

选 择 自 己 的 生 活 方 式
我 和 妻 子 非 常 清 楚 自 己 本 身 的 处 境 和 需 要,即 是 不 去 追 求 不 需 要 的,并 且 看 到 自 己 的 真 正 需 要 与 想 要 之 间 的 差 距。我 们 想 过 自 己 的 生 活 而 不 是 别 人 认 为 应 过 的 生 活。

孩 子 需 要 父 母 的 呵 护,需 要 父 母 的 扶 持 与 教 导。事 实上,教 养 孩 子 的 道 路 并 不 平 坦, 它 那 么 沉 长 难 熬,艰 苦 困 难。当 面 对 压 力 之 时,又 需 安 住 自 心,保 持 信 心,继 续 的 走 下 去。

第 一 个 孩 子 成 长 的 旅 程,已 经 面 对 了 许 许 多 多 的 风 风 雨 雨,从 而 让 我 从 孩 子 身 上,孩 子 与 小 朋 友 交 往 的 真 性 情 中,更 清 楚 透 彻 的 明 白,孩 子 的 身 心 灵 是 纯 真 的。父 母 与 师 长 皆 是 他 们 模 范 的 对 象。为 此, 父 母 是 引 导 孩 子 迈 向 健 康 人 生 的 主 要 因 素。

我 们 是 属 于 双 薪 家 庭,经 济 来 源 是 依 靠 夫 妇 两 人 同 时 工 作 来 维 持。下 班 之 后,妻 子 还 需 要 忙 着 家 务,与 此 同 时,还 要 照 顾 孩 子 的 起 居 饮 食。加 上 我 们 家 庭 的 饮 食 属 于 另 类,因 此 妻 子 在 生 活 上 承 受 了 许 多 无 形 的 压 力。

我 不 鼓 励 孩 子 吃 零 食,然 而 幼 儿 园 的 小 朋 友 都 吃 零 食,加 上 总 会 有 好 心 的 阿 姨 带 来 一 些 糖 果 和 各 式 各 样 的 零 食 请 孩 子 吃,妻 子 总 担 心 不 让 孩 子 吃 又 怕 孩 子 心 理 不 平 衡。同 时,又 担 心 孩 子 学 会 吃 零 食 的 坏 习 惯。

只 因 为 吃 在 我 家 庭 里 是 非 常 重 要 的 一 环,终 于,我 们 决 定 让 孩 子 自 由 选 择 她 想 吃 的 食 物。 与 此 同 时,教 导 孩 子 什 么 是 健 康 食 物,而 且 外 公 外 婆 与 父 母 都 是 吃 这 些 食 物。

孩 子 在 耳 濡 目 染 之 下,慢 慢 的 接 受 并 且 开 开 心 心 的 吃 自 家 的 糙 米 饭,再 也 不 会 羡 慕 邻 家 的 白 米 饭。 这 一 段 孩 子 吃 饭 的 心 路 历 程 真 是 一 段 辛 苦 的 过 程。只 因 为 我 们 不 让 孩 子 随 心 所 欲 的 吃 和 喝,所 以 必 须 多 花 一 些 时 间 陪 伴 孩 子 成 长,即 陪 伴 孩 子 玩 乐,至 到 孩 子 能 够 明 白 别 人 不 与 你 玩 之 时, 自 己 需 学 会 自 己 玩。

有 女 万 事 足
在 妻 子 的 心 目 中,一 个 孩 子 已 经 足 够 了。社 会 越 是 进 步,人 们 的 自 我 要 求 也 就 更 高。许 多 ‘关 心’ 我 们 的 亲 朋 戚 友 无 法 理 解, 为 什 么 妻 子 作 出 如 此 的 决 定。更 甚 的 是,一 些 长 辈 以 软 硬 兼 施 的 方 法,诱 迫 妻 子 再 度 怀 孕。也 许 施 压 愈 大, 其 反 弹 力 更 大,至 到 大 家 心 灰 意 冷,直 到 无 力 改 变 现 有 的 情 况,只 好 在 心 态 上 接 受 此 事 实。与 此 同 时,妻 子 亦 被 冠 上 ‘不 育 之 症’,而 她 却 坦 然 面 对 ‘千 夫 指’。

对 于 妻 子 是 否 心 甘 情 愿 再 次 怀 孕?我 持 着 人 最 重 要 是 活 得 自 在、活 在 当 下。我 满 足 目 前 自 己 所 拥 有 的 一 切,同 时 也 珍 惜 现 在 的 生 活 方 式。假 若 以 封 建 教 条 或 思 想,强 迫 或 心 不 甘 情 不 愿 之 情 况下,迎 接 新 生 命,对 彼 此 之 间 都 没 有 任 何 好 处。唯 有 加 剧 家 庭 成 员 之 间 的 不 和 谐。

岁 月 如 流 水,女 儿 渐 渐 长 大 了, 开 始 进 入 幼 儿 园,并 且 学 习 更 加 规 律 的 生 活 方 式。 我 向 妻 子 提 出 再 添 个 小 人 儿,大 家 的 生 活 会 更 精 彩。此 时, 女 儿 心 静 偶 而 亦 会 嚷 着 妻 子 为 她 添 个 妹 妹 或 弟 弟。加 上 生 活 的 模 式 渐 渐 定 形,妻 子 扮 演 照 顾 者 的 角 色,即 将 生 活 重 心 从 孩 子 转 移 至 其 他。此 刻, 我 亦 鼓 励 妻 子 认 真 考 虑,重 新 选 择 或 换 个 方 式 经 营 自 己 和 家 庭。

妻 子 非 常 认 真 考 虑 了 我 和 心 静 的 意 见,无 论 结 果 是 什 么,我 和 孩 子 都 会 尊 重 与 珍 惜 她 所 做 的 决 定。妻 子 感 动 于 我 与 孩 子 的 诚 心,她 明 白 大 家 都 希 望 再 添 个 宝 宝,而 且 她 确 实 感 觉 到,亦 不 忍 拒 绝,不 然 也 许 会 遗 憾 终 生。最 终 妻 子 决 定 为 家 庭 再 添 多 一位 成 员。

我 认 为 生 育 的 权 利 是 在 于,同 配 偶 及 个 人 可 以 自 行 决 定 和 负 责 生 育 孩 子 的 数 量、 间 隔 期 及 时 机,以 及 认 为 在 对 己 最 利 的 情 况 之 下 这 样 去 做。

女 儿 年 纪 尚 小,不 了 解 怀 孕 及 生 孩 子 的 过 程。当 妻 子 决 定 再 添 个 妹 妹 或 弟 弟 后, 她 几 乎 每 天 都 询 问 新 的 家 庭 成 员 何 时 出 生。 她 希 望 新 的 成 员 能 够 尽 快 到 来。这 也 难 怪, 成 长 中 的 孩 子 都 期 望 家 中 多 一 个 玩 伴。在 此 情 况 下,我 们 便 自 自 然 然 的 计 划 新 生 命 的 到 来。

迎 接 第 二 个 孩 子 的 到 来
2000年,当 妻 子 再 度 怀 孕 之 时,大 家 都 为 此 欢 呼。之 前,我 们 原 本 计 划 到 外 地 旅 游,妻 子 的 怀 孕 使 我 们 取 消 此 计 划。

与 此 同 时,长 辈 们 很 快 的 又 开 始 担 心 妻 子 的 健 康。基 于 我 们 一 家 人 已 经 改 变 了 饮 食 习 惯 长 达 五 年 之 久,他 们 认 为 没 有 奶、 蛋、肉 的 日 子,肯 定 无 法 孕 育 出 健 康 的 孩 子。大 家 尝 试 劝 诫 妻 子 暂 时 停 止 此 饮 食 习 惯,并 且 举 了 许 多 所 谓 的 例 子,以 免 造 成 遗 憾 的 事。

对 于 此 类 的 关 怀,虽 然 不 同 意 和 认 同, 我 们 心 领 他 们 的 善 意。人 活 在 世 上 的 快 乐, 莫 过 于 能 够 选 择 自 己 的 道 路。自 从 1996年 改 变 饮 食 之 后,我 们 一 家 大 小 的 健 康 状 态 属 于 良 好。在 饮 食 方 面,我 们 决 定 再 不 走 回 头 路 了。

妻 子 从 怀 孕 初 期 至 生 产 之 时 都 非 常 健 康,身 体 没 有 出 现 任 何 的 不 舒 适。长 辈 们 一 直 诱 劝 妻 子,为 了 胎 儿 能 健 全 的 成 长,或 多 或 少 必 须 进 食 些 许 肉 类、牛 奶 和 蛋,不 要 太 过 执 着 于 健 康 的 饮 食。对 于 长 辈 的 不 认 同 而 且 表 示 反 感 此 饮 食 观,妻 子 坦 然 面 对 长 辈 与 朋 友 质 疑 的 眼 光 与 压 力。

从 古 至 今,大 家 都 深 信 肉 类 可 以 提 供 均 衡 的 营 养,素 食 则 让 人 担 心 无 法 摄 取 均 衡 的 营 养,因 而 患 病,进 而 影 响 胎 儿 在 母 体 成 长 的 过 程。妻 子 怀 着 孩 子 一 起 茹 素,因 此 就 比 自 己 一 个 人 吃 素 之 时 承 受 着 更 多 的 压 力。

胎 儿 的 健 康 建 立 于 健 康 的 饮 食。

纵 然 如 此,妻 子 将 所 有 的 心 思 关 注 于 腹 中 逐 渐 长 大 的 胎 儿 上,并 且 与 胎 儿 交 流, 将 我 们 无 限 的 爱 和 温 暖 全 都 送 给 了 肚 里 的 宝 宝。与 此 同 时,妻 子、我 和 心 静 亦 能 感 受 到 胎 儿 传 送 回 来 的 温 暖 及 爱,让 我 们 一 家 人 沉 浸 于 此 平 和、美 好 和 喜 乐 中。
偶 而 妻 子 会 担 心 胎 儿 是 否 四 肢 健 全, 健 康 是 否 处 于 良 好 状 况,会 不 会 因 为 自 己 的 疏 忽 而 生 个 眼 瞎、耳 聋 或 崎 型 的 孩 子。我 认 为 妻 子 忧 虑 过 多。我 惟 有 安 慰 她,素 食 之 后,便 终 止 杀 业,心 怀 慈 悲,必 定 会 生 下 健 康 漂 亮 的 宝 宝。同 时,她 亦 聆 听 大 悲 咒,让 祥 和 的 乐 曲 抚 平 心 中 的 焦 虑,将 恐 慌 化 成 一 缕 云 烟, 渐 渐 地 在 空 中 消 失,让 身 心 回 归 自 然 的 脉 动,并 且 保 持 内 心 的 宁 静。

九 月 怀 胎 的 日 子 皆 非 常 顺 利,饮 食 如 昔。在 怀 孕 末 期 中,妻 子 频 频 与 未 出 世 的 孩 子 交 流,希 望 他 能 够 在 抵 达 医 院 之 时,方 顺 利 的 通 过 产 道 出 生。

2001年 7月25日,我 们 一 家 人 欢 欢 喜 喜 迎 接 日 善 的 到 来。从 开 始 阵 痛 至 生 产,只 需 两 个 多 小 时,他 是 一 个 健 康 强 壮 的 宝 宝。最 令 大 家 惊 讶 的 是 素 宝 宝 出 生 时 却 有 4 公 斤 之 重,比 一 般 婴 孩 出 生 时 大 约 3 公 斤 重 了 许 多。

也 许 传 统 的 饮 食 观 念 与 习 惯,让 群 众 认 为 素 食 是 不 均 衡 的 饮 食 法。虽 然 日 善 的 诞 生 说 明 了 一 切,亦 无 法 改 变 他 们 对 饮 食 所 持 有 的 观 念。一 些 人 更 是 认 为 日 善 的 情 况 是 特 殊 的 个 案。

此 时,我 深 切 的 体 会 人 往 往 抗 拒 改 变 或 者 知 易 行 难,诸 多 藉 口。只 想 到 要 改 变 别 人 来 迎 合 自 己,却 从 没 想 过 要 改 变 自 己,然 后 朝 向 另 一 个更 好 的 方 向 走。因 此,改 变 传 统 饮 食 习 惯,需 要 一 分 醒 觉,更 需 要 勇 气, 同 时 必 须 从 醒 觉 那 一 刻 开 始,一 步 一 脚 印 开 始。

当 我 怀 抱 着 刚 出 世 不 久 的 孩 子 之 时, 心 中 充 满 了 喜 悦、满 足 之 外,亦 感 恩 于 一 切。从 那 天 开 始,我 愿 意 以 我 个 人 的 力 量,散 播 健 康 饮 食 的 观 念,祈 盼 更 多 有 缘 之 人 加 入 此 行 列。

大 家 必 须 清 楚 了 解 整 个 大 趋 势,并 清 楚 地 知 道, 该 如 何 生 活 在 这 污 染 世 界 的 方 法。在 这 关 键 时 刻,且 让 我 们 发 挥 善 念 的 力 量 来 力 挽 狂 澜,让 我 们 众 志 成 城,为 人 类 和 地 球 奉 献 心 力,以 善 念 化 解 一 切 天 灾 人 祸, 祈 求 世 界 祥 和。

日 善 的 到 来,原 本 已 经 忙 碌 的 生 活, 顿 时 显 得 更 加 忙 乱 起 来。然 而,大 家 都 忙 得 心 甘 情 愿,忙 得 开 心。

健 康 饮 食 坐 月
坐 月 之 时,日 善 皆 喝 母 奶 和 水。妻 子 的 饮 食 与 其 他 产 妇 大 同 小 异,只 是 不 吃 荤 和 不 喝 酒 而 已。在 这 个 大 多 数 人 仍 然 吃 荤 的 社 会 中,对 于 妻 子 坐 月 之 时 不 吃 荤 来 补 充 营 养, 我 和 妻 子 听 到 了 很 多 负 面 的 评 语。 我 们 了 解 他 们 的 感 受,同 时 我 们 更 明 白 天 然 的 食 物 是 最 佳 的 营 养 来 源。

表 7.1: 妻 子 坐 月 之 时 的 饮 食
早 餐: 全 麦 面 包 或 馒 头; 麻 油 煮 面 线,加 菜 心,红 罗 卜,木 耳 和 姜 丝
午 餐: 以 熟 食 为 主。糙 米 饭 配 以 炒 或 水 煮 蔬 菜; 清 炒西 兰 花 加 红 罗 卜; 清 炒 包 菜 花 或 椰 花 菜; 麻 油 黑 木 耳 和 姜 丝
晚 餐: 以 熟 食 为 主。糙 米 饭 配 以 各 种 豆 类 或 深 绿 色 蔬 菜; 味 噌 长 豆; 味 噌 四 季 豆; 清 蒸 水 豆 腐; 八 珍 汤、当 归 汤、罗 宋 汤 (蕃 茄、红 罗 卜、马 玲 薯 和 大 葱); 清 炒 莲 藕 和 黑 木 耳
麻 油 黑 木 耳 和 姜 丝
(在 整 个 坐 月 期 间,妻 子 皆 喝 党 参、红 枣、黑 枣 水、炒 糙 米 水、黑 豆 水;没 有 喝 白 开 水)


这 段 日 子,妻 子 吃 得 很 简 单 和 清 淡 (表 7.1)。与 此 同 时,岳 母 第 一 次 深 刻 体 会 到 为 妻 子 准 备 三 餐 之 时,即 简 单、省 时 又 省 力, 进 而 增 加 许 多 生 活 乐 趣。母 子 两 人 享 受 着 家 人 温 馨 的 关 怀 和 照 顾。

两 个 月 之 后,日 善 的 饮 食 以 母 奶、水 和 有 机 豆 粉 为 主。基 于 妻 子 恢 复 工 作,所 以 喂 母 奶 的 次 数 亦 愈 来 愈 少。步 入 第 四 个 月,日 善 完 全 断 切 母 奶,以 有 机 豆 粉 代 替 母 奶。


牛 奶 适 合 给 牛 喝 的
一 般 人 皆 认 为 成 长 中 的 小 孩 不 可 缺 少 牛 奶,然 而 牛 奶 并 不 是 有 益 健 康 的 饮 料。随 着 越 来 越 多 的 报 道 与 资 讯 的 传 播,使 我 们 了 解 牛 奶 是 相 当 具 争 议 性 的 健 康 食 品。

根 据 现 代 营 养 学 的 观 念,牛 乳 是 高 蛋 白、高 脂 肪 和 高 钙 质 的 食 品。在 矿 物 质 方 面,牛 奶 却 缺 乏 碘、 铁、 磷、和 镁。牛 奶 的 蛋 白 质,主 要 以 酪 蛋 白 (Casein) 为 主。酪 蛋 白 是 种 大 型、坚 硬、 致 密、 极 难 消 化 分 解 的 乳 凝 块。它 适 合 含 有 四 个 胃 结 构 的 牛,不 断 的 反 刍 消 化 分 解,才 能 完 全 消 化 吸 收。牛 奶 所 含 的 酪 蛋 白 和 脂 肪 会 形 成 凝 乳,把 人的 胃 中 残 存 的 食 物 包 围 起 来,阻 碍 其 他 食 物 的 消 化, 直 到 凝 乳 被 消 化 为 止( 姜 淑 惠 1999b)。

人 奶 是 给 人 喝 的,牛 奶 是 给 牛 喝 的。

Human milk is for humans, cow’s milk is for cows.” This is the advice of paediatrician professor Dr Lee Way Seah, a senior consultant in University Malaya Medical Centre, in the wake of the tainted baby milk scandal in China (Cited in Chai 2008).

什 么 生 机 饮 食 可 增 加 母 奶 呢?
1。 红 豆 汤 (1杯 红 豆 泡 水 过 夜, 与5 杯 水 煮 一 个 小 时,喝 汤)。
2。 黑 豆 汤 ( 黑 豆 用 小 火 先 炒 微 热, 再 煮, 喝 汤)。
3。 黑 芝 麻、 苜 宿 草 药、 亚 麻 仁 子、 红 罗 卜 汁 ( 一 天 一 杯)。
[雷 久 南, 听 素 宝 宝 的 妈 妈 怎 么 说 ( 中), 琉 璃 光 身 心 灵 整 体 健 康 丛 书 (9)]


当 胃 的 功 能 长 期 透 支 之 后,反 而变 成 胃 酸 不 够,其 他 细 菌 如 Helicobacter Polori 即 可在 胃 里 生 存 造 成 慢 性 胃 病 ,食 用 鸡 肉 和 牛 奶 是 此 菌 的 主 要 祸 源,因 为 牛 奶 中 和 胃 酸, 让 细 菌 逃 过 胃 酸 的 控 制 (雷 久 南 2001b)。

牛 奶 中 的 乳 糖 (Lactose) 与 酪 蛋 白 要 依 赖 特 定 的 酵 素 来 分 解。乳 糖 由 乳 糖 酶,酪 蛋 白 由 凝 乳 酵 素 方 能 分 解 成 较 单 纯 的 成 分。

婴 孩长 大 至 3 或4 岁 之 时,胃 不 再 产 生 这 两 种 酵 素。过 了 此 年 龄,必 须 停 止 饮 用 牛 奶 和 食 用 乳 类 制 品,否 则 将 埋 下 痛 苦 的 病 兆 。

牛 奶 与 乳 类 制 品,含 有 至 少25 种 不 同 分 类 的 异 类 蛋 白 质,是 人 体 过 敏 反 应 的 主 因,也 与 自 体 免 疫 疾 病 有 关 。消 化 溃 疡 的 人,如 摄 取 乳 制 品,情 况 将 恶 化。成 年 人 的 糜 烂 溃 疡 性 大 肠 炎,儿 童 经 常 发 作 的 急 性 扁 桃 腺 炎,慢 性 鼻 荬 炎,淋 巴 腺 发 炎 和 肿 大,慢 性 中 耳 炎 等 都 与 摄 取 牛 奶 和 乳 制 品 有 密 切 关 系 ( 姜 淑 惠 1999b)。

再 说,气 喘、链 球 菌 喉 炎、粉 刺、面 疱、 鼻 塞 等 许 多 和 炎 症 及 过 敏 有 关 的 病 患, 的 确 不 宜 食 用 牛 奶 及 乳 制 品 。牛 乳 是 生 殖 腺 的 产 品,含 有 荷 尔 蒙 的 本 质 及 数 量,与 女 性 生 殖 器 的 疾 病 如 卵 巢 子 宫 肿 瘤 和 炎 性 疾 病 ( 白 带) 拥 有 直 接 关 系 (黄 建 兰 2002)。

一 名 知 名 的 内 分 泌 专 家 N.W. Walker 指 出,由 于 酪 蛋 白 是 种 坚 厚 如 绳 索, 粘 腻 如 胶 水 的 粘 液 组 织,它 会 俯 著 在 粘 膜 壁 上 而 形 成 阻 塞,造 成 组 织 器 官 的 病 变。粘 液 阻 塞 通 常 选 择 个 人 较 弱 的 组 织,如 小 孩 的 呼 吸 道 及 消 化 道,引 起 常 见 的 病 症 包 括 消 化 不 良、 腹 胀、腹 泻、便 秘、呕 吐、 感 冒、气 管 炎、气 喘、 鼻 塞 等 等 ( 新 加 玻 琉 璃 光, 无 年 份).

各 类 乳 制 品 经 过 加 工 过 程 亦 带 来 负 面 影 响。加 热、消 毒 、杀 菌 ( 巴 斯 德 氏) 法 和 超 高 温 杀 菌 法,虽 然 杀 死 了 结 核 菌 (牛 型), 布 卢 士 菌、伤 寒 菌…… 等,但 也 同 时 改 变 或 破 坏 酵 素、维 生 素、蛋 白 质 与 脂 肪 结 构,而 污 染 环 境 的 农 药、化 学 药 物、添 加 剂、荷 尔 蒙、 抗 生 素…… 等 依 然 存 在 各 类 乳 制 品 ( 黄 建 兰 2002)。牛 只 被 注 射 刺 激 牛 奶 产 量 的 荷 尔 蒙 (rbGH, rbST 或BST) 已 是 公 开 的 秘 密。

素 宝 宝 的 饮 食 及 成 长
进 入 第 六 个 月,除 了 有 机 豆 粉 之 外,午 餐 和 晚 餐 是 吃 自 己 煮 的 有 机 燕 麦。初 期 完 全 没 有 添 加 任 何 调 味 料,之 后,孩 子 吃 腻 了,便 添 加 蜂 蜜 或 味 噌。步 入 第 九 个 月,日 善 开 始 吃 糙 米 粥 加 各 类 蔬 菜。


人 要 从 饮 食 中 摄 取 各 种 营 养 和 矿 物 质,作 为 构 成 身 体 组 织 的 材 料。营 养 不 足,就 会 影 响 发 育,体 弱 多 病;营 养 充 足,则 成 长, 发 育 良 好,体 格 强 健。


日 善 从 婴 孩 至 六 岁 这 段 日 子,若 与 姐 姐 比 较,他 属 于 鲜 少 生 病 或 发 烧。发 烧 之 时,其 治 疗 过 程 与 其 姐 姐 一 样。虽 然 出 世 之 时 是 4 公 斤,然 而 现 今 却 是 高 高 瘦 瘦, 他 不 属 于 肥 胖 型 孩 童。为 此, 长 辈 们 偶 尔 有 些 怨 言,为 何 不 让 他 吃 些 鱼 肉、蛋 或 牛 奶?身 为 男 孩,无 肉 代 表 无 体 能, 无 法 健 康 的 成 长,往 后 将 衍 生 许 多 营 养 不 足 的 疾 病。

日 善 四 岁 之 时,开 始 幼 儿 园 的 生 活, 也 开 始 观 看 电 视 中 的 卡 通 片,同 时 开 始 接 触 不 健 康 的 食 物。虽 然 他 对 任 何 的 肉 类 不 感 兴 趣,然 而 他 与 其 他 小 孩 一 样,开 始 吃 糖 果、精 致 糕 饼、人 工 添 加 剂 的 果 汁、奶 油 白 面 包、冰 淇 淋 和 汽 水。我 们 皆 用 鼓 励 的 方 式 让 他 真 正 的 明 白 健 康 的 食 物。与 此 同 时,并 没 有 强 迫 性 禁 止 他 完 全 不 可 以 吃 垃 圾 食 物。

实 践 健 康 饮 食 多 年 以 后,我 们 还 须 面 对 尤 其 是 孩 子 吃 什 么,不 吃 什 么 的 难 题 与 挑 战。每 次 与 长 辈 们 一 起 用 餐,吃 饭 都 是 一 门 热 门 话 题。我 们 惟 有 调 整 自 己 的 生 活 步 伐 和 饮 食。他 们 不 同 意 此 饮 食 观,我 也 不 当 自 己 是 权 威 的 核 心 人 物,这 样 吃 一 定 对。

我 觉 得 无 论 你 持 着 如 何 的 饮 食 观 念, 最 终 的 目 的 便 是 个 人 必 须 要 健 康,即 是 真 正 的 拥 有 健 康,不 依 赖 药 物 和 保 健 品,同 时 享 有 心 灵 的 健 康。

在 讲 求 身 心 灵 健 康 的 时 代,许 多 人 都明 白 健 康 饮 食 是 很 好 的 饮 食 习 惯。 您 可 能 会 说: “讲 就 容 易 啦!习 惯 还 是习 惯 了,怎 么 改 法?”, 或 “说 容 易,做 又 是 另 外 一 回 事!” 无 可 否 认,这 是 需 要 决 心 和 自 律,但 我 认 为 并 不 难 做 到。如 果 您 想 有 所 改 变,这 已 经 是 踏 出 成 功 的 第 一 步 了。


健 康 需 要 自 己 经 营
锁 定 目 标 之 后,当 然 是 将 有 关 的 目 标 变 成 实 际 的 行 动。健 康 是 属 于 自 己 的,我 可 以 选 择 满 足 口 腹 之 欲 而 吃,然 后 生 病 看 医 生 打 针 吃 药,进 而 接 受 慢 性 疾 病 的 到 来,再 看 医 生,然 后 终 生 服 食 药 物,与 此 同 时,必 须 全 然 接 受 药 物 所 带 来 的 副 作 用 和 对 身 体 各 器 官 的 伤 害。或 者 我 也 可 以 选 择 健 康 饮 食, 让 蔬 果 呈 现 它 的 自 然 风 味,品 尝 真 正 原 汁 原 味 的 食 物,让 身 体 减 轻 了 许 多 不 必 要 的 负 担, 进 而 提 升 个 人 的 心 灵。

对 于 饮 食 和 健 康 拥 有 了 正 确 的 观 念 之 后,我 们 一 家 人 都 明 白 个 人 的 健 康 与 否, 其 实 是 一 种 选 择。

其 实,个 人 的 健 康 是 需 要 靠 自 己 经 营,医 疗 人 员 只 是 扮 演 辅 助 的 角 色。

您 所 选 择 的 食 物 不 但 能 让 自 己 获 利, 还 能 造 福 世 界 各 角 落 比 我 们 更 不 幸 的 人 民。您 不 需 要 做 任 何 的 自 我 牺 牲, 只 要 您 深 切 的 了 解,有 机 素 食, 不 但 健 康 美 味,且 是 最 有 营 养 的 饮 食 方 式,同 时 也 是 最 经 济、最 慈 悲,也 对 环 境 污 染 最 少 的 饮 食 方 式。
(Robbins 2001)

第 八 章

选 择 健 康

“自 己 是 最 好 的 医 生, 自 己 的 免 疫 系 统 是 最 好 的 医 院”

步 入 90 年 代,个 人 经 常 在 平 面 媒 体 和 电 子 媒 体 获 知 许 多 人 被 诊 断 罹 患 癌 症 或 奇 难 杂 症 之 后,求 医 者 的 心 路 历 程。可 悲 的 是,有 些 患 病 者 仅 有数 个 月 大 的 婴 孩 和7、8 岁 天 真 活 泼 的 小 孩。 有 些 因 为 家 庭 成 员 患病,而 把 整 个 家 庭 逼 入 贫 穷 深 渊。

他 们 颇 颇 进 院,接 受 各 类 大 小 型 手 术、 化 疗、电 疗 或 其 他 治 疗,让 病 者 承 受 无 尽 的 痛 苦。至 亲 的 家 人 惟 有 眼 睁 睁 看 着 患 病 者 承 受 痛 苦 度 日,实 质 一 点 忙 也 帮 不 到, 家 人 惟 有 陪 伴 病 患 者 走 过 这 一 段 难 熬 的 日 子。然 而 结 果 往 往 是 个 未 知 数。

过 了 一 段 日 子,病 者 走 了,大 家 都 松 了 一 口 气。只 因 如 此 折 磨 人 的 日 子,大 家 都 累 了,加 上 庞 大 的 医 药 开 支,让 家 人 苦 上 加 苦。病 者 走 了,也 许 是 个 圆 满 的 结 束。逝 者 已 离 开,留 下 的 也 许 是 永 远 的 内 疚、不 安 或 遗 憾,抑 或 亦 有 些 人 不 禁 的 问,他 们 到 底 做 错 了 什 么 事,为 何 要 承 受 如 此 的 痛 苦, 或 是 没 有 好 好 的 掌 握 治 疗 时 机,而 错 失 了 复 原 的 机 会?

只 有 受 过 病 苦 折 磨 的 人,或 陪 伴 至 亲 走 过 患 病 的 日 子,才 了 解 病 苦 的 滋 味,才 会 感 同 身 受。并 且 希 望 自 己 也 能 够 尽 一 分 心 意,帮 助 同 样 在 受 苦 的 人 能 够 离 苦 得 乐。我 衷 心 祈 盼 此 类 苦 难 将 减 少 发 生 在 世 界 各 角 落,更 不 要 延 续 到 下 一 代。

人 类 虽 然 伟 大, 但 是 有 些 疾 病,至 今, 现 代 医 学 还 是 没 有 圆 满 的 解 决 方 法。我 们 是 否 期 待 医 学 界 更 上 一 层 楼,等 待 科 学 家,钻 研 更 好 与 更 先 进 的 药 物 与 医 疗 方 法 来 延 长 咱 们 或 至 亲 的 生 命?抑 或 我 们 还 有 另 一 条 路 可 走。

现 代 药 物 治 疗 已 成 为 家 庭 经 济 的 负 担。 您 可 以 实 行 健 康 饮 食 的 生 活 以 便 运 离 病 痛。
2009 年 马 来 西 亚 的 药 物 价 格 上 涨12%, 造 成 医 院, 包 括 私 人 医 院 的 医 疗 费 用 增 加。 2010 年 前10 个 月 内,26% 无 法 偿 还 银 行 贷 款 或 卡 债 者 都 是 因 为 医 疗 费 昂 贵, 增 加 负 担 所 致。
(南 洋 商 报 2010 年11 月28 日)


健 康 是 一 种 选 择
长 寿 不 一 定 健 康,但 是 如 果 拥 有 健 康, 却 一 定 会 长 寿。但 愿 人 人 都 能 健 康 的 老 去。

为 此,我 们 必 须 重 新 检 讨 和 反 省 现 代 医 学 对 治 疗 疾 病 的 局 限,将 焦 点 从 药 物 治 疗 移 至 疾 病 形 成 的 真 正 原 因。

让 大 家 深 切 的 明 白,人 体 健 全 的 免 疫 系 统 是 避 免 病 菌 侵 入 的 最 佳 防 卫,亦 是 抗 病 护 体 的 先 锋 队,它 比 任 何 药 物 来 得 优 越 可 靠。惟 有 如 此,方 能 开 拓 及 选 择 另 外 一 条 治 疗 及 远 离 疾 病 的 方 向。

对 于 相 信 健 康 饮 食 的 人 而 言,食 物 是 最 好 的 药 物。同 时,只 有 当 事 者 方 能 明 白 其 中 的 奥 妙,何 须 等 待 科 学 家 研 究 和 证 明? 我 及 家 人 相 信 并 且 体 验 人 体 有 促 进 健 康 的 自 然 本 能。对 于 不 了 解 食 物 的 功 能 与 不 相 信 健 康 饮 食 的 人 来 说,健 康 饮 食 能 提 高 个 人 的 免 疫 系 统,进 而 让 癌 细 胞 回 复 正 常 细 胞, 简 直 是 天 方 夜 谭。

如 果 健 康 饮 食 那 么 好,为 何 尚 有 那 么 多 医 生 与 科 学 家,花 费 庞 大 的 研 究 费 和 时 间 研 制 新 药 物 和 最 先 进 的 医 疗 法?许 多 科 学 家 与 医 学 界 顶 尖 人 物,将 毕 生 的 精 力 和 时 间 奉 献 于 如 何 研 制 新 的 药 物 与 医 疗 法,以 对 抗 越 来 越 多 的 新 疾 病、慢 性 病 和 流 感。

无 论 东 方 或 西 方, 现 代 的 人 尤 其 都 市 人 都 相 信 科 学, 而 科 学 也 成 为 他 们 真 正 的 宗 教, 因 为 大 家 太 相 信 科 学, 使 它 变 成 一 种 迷 信, 即 只 相 信 科 学 仪 器 而 不 相 信 人 类 的 感 觉。

例 如 科 学 家 花 了 很 多 时 间 与 金 钱 研 究, 结 果 证 实 母 奶 对 婴 孩 是 最 好 的。其 实, 这 原 本 不 需 要 研 究 证 实 就 知 道 的 事 情,但 是 大 家 宁 可 相 信 科 学 依 据。

再 其 次,健 康 饮 食 能 提 高 个 人 免 疫 系 统, 远 离 疾 病,然 而 许 多 人 却 认 为 没 有 科 学 论 证,仅 有 部 份 科 学 家 与 医 生 认 同 此 饮 食 观,因 而 大 家 都 持 着 怀 疑 的 态 度,等 待 更 多 科 学 家 证 实 食 物 是 最 好 的 药 物。

在 此 漫 长 等 待 研 究 过 程 当 中,不 知 道 多 少 人 会 自 然 而 然 的 失 去 健 康。与 此 同 时, 又 有 多 少 人 将 长 期 惨 遭 病 痛 的 折 磨,其 家 人 尚 须 面 对 排 山 倒 海 而 来 的 压 力。大 家 都 朝 向 一 个 死 胡 同 的 方 向 一 直 走、一 直 走。。。。。。

这 全 依 赖 大 众 是 否 看 清 楚 事 实 的 真 象,又 或 者 原 来 看 清 楚 了 却 还 不 愿 意 接 受 健 康 饮 食,只 因 在 情 感 上 和 习 惯 上 却 还 是 难 以 割 舍 肉 食 的 美 味。因 此 许 多 环 保 人 士 和 绿 色 支 持 者,只 是 停 留 在 道 理 及 口 号 的 层 次。在 现 实 的 社 会 里,往 往 人 的 性 命 受 到 威 胁 之 时,才 会 尝 试 改 变 传 统 的 饮 食 习 惯,比 如 从 荤 食 改 成 素食,甚 至 改 成 有 机 饮 食,以 自 我 拯 救。

在 此,我 希 望 大 家 能 重 新 思 考 个 人 的 价 值 观,以 选 择 健 康 为 第一。与 此 同 时, 个 人 健 康 的 条 件 也 正 是 促 进 地 球 健 康 的 条 件。

千 里 之 行,始 于 足 下
如 果 有 些 事 情 是 明 知 不 应 该 做 或 不 想 做 的,但 是 您 还 是 去 做,那 么 显 然 个 人 缺 乏 自 律。在 此 阶 段,宗 教 亦 扮 演 其 重 要 的 角 色。只 因 它 能 在 个 人 内 心 的 冲 突 与 挣 扎 中,潜 意 识 里,行 成 一 种 规 范 的 能 力,亦 或 能 自 动 自 发 地 约 束 自 己,进 而 努 力 实 践。

个 人 开 始 踏 出 第 一 步 亦 是 最 重 要 的 一 步,走 一 步 就 是 一 步,而 每 一 步 都 有 其 意 义,每 一 步 都 会 传 达 一 些 讯 息,自 然 而 然 明 白,心 是 一 切 行 为 的 主 导,往 后 的 日 子,就 从 此 养 成 良 好 的 饮 食 习 惯。

人 生 有 许 许 多 多 的 过 程,有 的 顺 利、成 功、有 的 挫 折、有 的 快 乐、有 的 悲 伤。。。。。。 每 一 个 过 程, 都 是 一 种 成 长。但 不 论 是 如 何 度 过,这 些 过 程 都 提 供 了 讯 息,也 提 供 了 资 粮。

人 之 所 以 可 贵,人 之 所 以 有 资 格 称 为 万 物 之 灵,就 是 人 有 选 择 良 心的 能 力,其 他 动 物 大 多 没 有 选 择 良 心 的 能 力。

世 界 各 角 落 都 有 人 茹 素,他 们 无 须 任 何 人 或 宗 教 的 教 导 就 知 道 爱 护 动 物, 不 是 伪 善 地 保 护稀 有 濒 临 绝 种 动 物,而 是 完 全 不 吃 任 何 动 物。他 们 不 但 不 吃 动 物,甚 至 任 何 会 干 扰 到 动 物 的 食 品,例 如 蜂 蜜、牛 奶、燕 窝、鱼 翅,他 们 都 不 吃。这 些 人 都 是 有 机 农 耕 的 发 起 者 和 其 支 持 者,他 们 的 善 根 与 仁 慈 是 如 此 的 深 厚,我 衷 心 的 敬 仰 他 们。

唯 有 如 此,人 类 方 能 享 有 完 全 的 和 平,即 国 际 的 和 平、群 体 间 的 和 平、人 与 人 之 间 的 和 平,以 及 最 为 重 要 的:每 个 人 心 中 的 和 平 与 安 宁。

人 类 与 自 然 界 是 一 体 的,为 了 短 暂 的 个 人 利 益 及 口 腹 之 欲,而 伤 害 了 大 自 然,最 后 受 到 果 报 的 也 将 是 人 类 本 身。

健 康 饮食 除 了 能 达 至 个 人 健 康,也 是 保 护 环 境 及 生 态 的 主 要 途 径。为 了 满 足 人 类 追 求 物 质 的 享 受 和 大 量 食 肉 的 饮 食 习 惯,更 多 的 热 带 雨 林 被 砍 伐,以 便 种 植 牧 草 养 牛, 因 而 破 坏 了 自 然 生 态 ,浪 费 水 源 及 土 地 资 源。

以 马 来 西 亚 为 例,于 1994年,国 民 就 消 耗 了 51万8千4百47公 吨 的 鸡 肉,17 万8千8百72公 吨 的 猪 肉,6 万9千3百17公 吨 的 牛 肉 和9千5百9公 吨 的 羊 肉。更 甚 的 是,同 年 亦 进 口 价 值 超 过 20 亿 零 吉 的 家 畜 产 品。

再 说,马 来 西 亚 鸡 肉 消 耗 量 增 长 率 最 快,每 年 达 9.3%, 其 次 是 牛 肉 7-9%,羊 肉 是4.5% 和 猪 肉 是2.5%。这 说 明 了,马 来 西 亚 是 亚 洲 最 大 的 鸡 肉 消 费 国 之 一,每 年 人 均 消 耗 量 达 32 公 吨 (槟 消 协 指 南, 无 年 份)。

其 实,人 类 进 食 肉 类,其 消 化 系 统 需 要 更 长 久 的 时 间 才 能 排 出 体 外,而 素 食 者 只 需 要 短 暂 的 时 间 就 可 将 它 排 出 体 外。为 此,由 于 腐 肉 留 在 消 化 系 统 的 时 间 比 较 长, 导 致 毒 素 充 斥 大 肠,日 积 月 累,因 而 引 发 疾 病。

病 从 口 入 的 真 理
根 据 世 界 卫 生 组 织 的 数 字 显 示,全 球 65 亿 人 中,大 约 4 亿 人 (6%) 属 于 痴 肥,并 且 预 计,至 2015 年,共 有 23 亿 人 体 重 过 量,7 亿 人痴 肥。痴 肥 可 导 致 糖 尿 病,高 胆 固 醇 和 心 脏 病 (星 洲日报2007年2 月 23日)。

日 趋 严 重 的 肥 胖 问 题 已 成 为 世 界 性 现 象,甚 至 在 近 年 被 世 界 卫 生 组 织 列 入 了 慢 性 病 的 范 畴。为 此,世 界 卫 生 组 织 将 肥 胖 症 列 为 威 胁 人 类 健 康 的 严 重 疾 病 之 一。

此 类 病 症 常 见 于 富 有 国 家 和 发 展 中 国 家 的 城 市。一 项 研 究 显 示,马来西亚 的 梳 邦 再 也 (Subang Jaya) 城 市,1,050 名 超 过 40 岁 的 居 民 中 (The Star, 31 August 2006):
a) 77% 超 重 或 肥 胖。
b) 超 过 一 半 拥 有 大 肚 腩,即 其 腰 围 超 过90cm.
c) 大 约30% 患 上 糖 尿 病。此 类 人 士可 能 患 上 心 脏 病、中 风、肾 病 和 眼 疾 病。
d) 大 约28% 面 对 前 列 腺 问 题。
e) 60% 经 历 不 举 (erectile dysfunction)
f) 超 过80% 必 须 服 食降 低 胆 固 醇 药 物。

依 据2010 年 世 界 卫 生 组 织 的 报 告, 马 来 西 亚 在 亚 洲 国 家 的 成 年 人 肥 胖 排 行 榜 中, 名 列 第 六; 在 东 协 国 家 中, 排 名 居 首。( 南 洋 商 报2010 年12 月9 日)


于 2006年,马 来 西 亚 卫 生 部 国 家 健 康 和 疾 病 研 究 报 告 (National Health and Morbidity Survey) 显 示,在 马 来 西 亚 近 10年 来, 成 年 人 超 重 及 肥 胖 率 已 经 增 加 两 倍 和 三 倍:超 重 率 从 1996年 的 16.6% 到 2006年 29%;肥 胖 率 从 1996 年 的 4.4% 到 2006年 的 14% (南 洋 商 报 2010年12 月9 日)。


近 期 一 项10,000 名 大 马 学 生 的 调 查 显 示, 大 约24% 介 于6 至12 岁 者 是 属 于 超 重 或 肥 胖 (Sunday Star, 2010 年4 月11 日)。一 般 上,肥 胖 症 与 不 健 康 的 饮 食 习 惯 和 生 活 方 式 息 息 相 关。现 代 都 市 人 的 生 活 总 是 参 杂 太 多 情 绪 纠 缠,如 何 将 心 情 由 阴 霾 转 为 晴 天,人 们 往 往 皆 会 约 三 五 知 己 到 处 寻 找 美 食。无 论 个 人 的 情 绪 是 喜 怒 哀 乐 都 免 不 了 赶 完 一 场 又 一 场 的 饭 局。从日 式 的 三 文 鱼 乌 冬 面,印 度 咖 哩 大 虾 到 法 国 乳 酪 蛋 糕,尚 有 种 类 繁 多 的 快 餐、 加 工 精 致 甜 品 和 汽 水,同 时 又 缺 少 或 完 全 没 有 运 动。

超 重 和 肥 胖 最 大 的 害 处,除 了 是 外 型 臃 肿,体 态 笨 重,足 以 令 人 失 去 信 心 之 外,它 亦 最‘伤 心’ 的,其 中 包 括 中 风,高 血 压,高 胆 固 醇,高 三 酸 甘 油 脂 和 高 血 糖。

大 部 份 的 肥 胖 人 士 皆 以 药 物、保 健 品 和 运 动, 设 法 减 轻 体 重。虽 然 如 此,肥 胖 症 依 然 存 在,并 且 有 恶 化 的 趋 势。

根 据 我 国 卫 生 部 2004 年 的 研 究,马 来 西 亚 人 正 面 临 8 大 疾 病 的 困 扰,其 中 包 括 心 疾、精 神 病、中 风、公 路 意 外 受 伤、癌 症、哮 喘、慢 性 肺 部 疾 病 及 糖 尿 病。与 此 同 时,平 均 每 人 每 年 有 41 天 生 病 (中 国 报 2005年3月17日)。

慢 性 疾 病 如 心 脏 病、糖 尿 病 和 癌 症 是 我 国 人 民 健 康 的 主 要 凶 手。现 今,慢 性 疾 病 逐 年 的 增 加,令 人 担 忧。于 2006 年,大 约 80 万 人 患 上 糖 尿 病, 比 1996年 大 约 20 万 人 增 加 了 三 倍。同 时 期,马 来 西 亚 的 高 血 压 病 患 者 人 数 也 从 1996 年 的 210 万 增 加 至 2006 年 的 280 万 (星 洲 日 报 2007年7月29日)。

食 物 是 良 药,也 是 毒 药。它 可 以 减 轻 身 心 的 压 力,也 可 以 增 加 身 体 的 压 力,这 全 依 赖 个 人 如 何 看 待 或 选 择 食 物 或 如 何 烹 调 食 物。个 人 明 白 什 么 时 侯,应 该 吃 些 什 么 食 物,身 体 将 充 满 活 力,青 春 又 美 丽。倘 若 个人 今 日 真 正 明 白 吃 饭 的 意 义,并 实 践 健 康 饮 食,您 今 天 的 努 力,肯 定 成 就 您 明 日 的 健 康。

因 此,教 育 国 民 健 康 的 饮 食 习 惯 是 当 务 之 急,同 时 提 高 群 众 对 健 康 饮食 的 醒 觉。

全 球 暖 化 的 影 响
每 一 年 的 4月22日 被 定 为 世 界 地 球 日 (World Earth Day),6 月 5日 则 是 世 界 环 境 日。 旨 在 唤 起 人 类 爱 护 地 球,保 护 家 园 的 意 识。 与 此 同 时,开 发 和 发 展 对 环 境 友 善 的 能 源, 经 济 成 长 不 应 成 为 惟 一 的 发 展 目 标,秉 持 以 能 够 永 续 发 展 为 主 要 原 则。

目 前,地 球 已 经 以 各 种 天 灾 的 方 式 向 人 类 发 出 讯 息。假 若 人 类 尚 不 改 变 目 前 的 生 产 方 式 和 生 活 方 式,当 大 自 然 反 扑 之 时, 最 终 全 球 人 类 将 是 受 害 者。为 此,大 家 必 须 加 强 对 资 源 与 环 境 的 忧 患 意 识。与 此 同 时, 大 家 亦 必 须 深 切 体 会 到 保 护 自 然 环 境 即 是 保 护 我 们 自 己。

步 入21 世 纪,许 多 人 都 关 注 环 境 污 染、全 球 暖 化、温 室 效 应、生 态 失 衡、生 物 绝 种、资 源 枯 竭、垃 圾 问 题、发 展 与 环 境 之 间 的 不 平 衡......这 些 都 是 耳 熟 能 详 的 环 境 问 题。

大 家 都 在 呼 吁 大 家 必 须 对 环 境 意 识 有 所 醒 觉。我 始 终 认 为,环 境 此 课 题 并 不 是 喊 喊 口 号,或 配 合 世 界 森 林 日,世 界 水 源 日 抑 或 世 界 环 境 日 之 时,举 办 研 讨 会,科 学 家 报 告 成 果 之 后,然 后 等 待 另 一 个 灾 难 再 发 生, 又 再 一 次,大 家 呼 吁 群 众 迫 切 关 注 环 保 课 题。爱 护 环 境,珍 惜 资 源,必 须 从 个 人 身 体 力 行,改 变 个 人 的 生 活 习 惯,无 须 喊 口 号, 只 须 实 际 的 行 动。

2006 年, 联 合 国 粮 食 及 农 业 组 织 的<< 畜 牧 业 巨 大 的 阴 影>> 评 估 报 告 白 皮 书 指 出, 畜 牧 业 产 生 的 温 室 气 体 占 全 球 人 为 温 室 气 体 总 量 的18%。 您 是 否 愿 意 以 实 际 行 动 从 半 素 食 或 全 素 食 的 方 式 生 活, 支 持 减 缓 温 室 效 应?

根 据 联 合 国 气 候 变 化 专 门 委 员 会 (Intergovernmental Panel on Climate Change,简 称 IPCC), 于2007年4月6日 的 报 告,全 球 暖 化 将 改 变 降 雨 型 态,加 强 风 暴 威 力,提 高 乾 旱,洪 水 和 水 源 供 应 的 风 险。同 时 要 求 各 国 政 府 采 取 行 动, 减 少 工 业 国 对 化 石 燃 料 造 成 的 污 染。

IPPC 预 测 亚 洲 本 世 纪 将 面 对 全 球 暖 化 的 影 响,其 中 包 括:
• 至 2020年,亚 洲 1.2 亿 至 12 亿 人 将 受 海 水 上 升 及 水 源 影 响;
• 至 2050年, 南 亚 谷 类 农 作 物 收 成 将 下 降 30%;
• 至 2050年,印 度 人 均 可 用 水 量 将 由 1,900 立 方 米 减 少 至1,000 立 方 米;
• 即 使 是 最 温 和 的 海 水 上 升,也 足 以 为 人 口 密 集 的 河 口 三 角 洲 地 区 带 来 严 重 水 灾 和 破 坏 当 地 的 经 济,受 影 响 的 将 包 括 中 国 长 江 三 角 洲、中 越 边 境 的 红 河 地 区、孟 加 拉 低 洼 地 区 的 恒 河 一 布 拉 普 特 拉 河 三 角 洲;
• 随 着 水 灾 及 蚊 虫 滋 生,霍 乱 及 疟 疾 将 增 加;
• 在 喜 玛 垃 雅 地 区,若 全 球 平 均 气 温 上 升 300C, 4 米 长 以 下 的 冰 川 将 完 全 消 失。这 将 令 水 灾 及 山 泥 倾 泻 增 加,而 最 终 则 造 成 河 水 流 量 锐 减;
• 在 未 来 30 年, 约 30% 亚 洲 珊 瑚 将 消 失, 令 大 量 海 洋 生 物 死 亡;
• 不 断 增 加 的 二 氧 化 碳 排 放 量,会 增 加 全 球 海 洋 酸 性,改 变 海 洋 生 态 系 统,危 害 鱼 类 食 物 链,在 连 锁 反 应 下 影 响 大 型 生 物,包 括 依 靠 有 机 生 物 生 存 的 鱼 类 及 鱿 鱼。

根 据 报 道,2007 年 地 球 许 多 地 区 的 冬 天,冰 冷 的 程 度 不 如 往 昔。不 够 严 寒 的 冬 天,无 法 杀 死 害 虫 与 病 菌,导 致 有 害 的 蚂 蚁 和 蜜 蜂,越 过 美 洲,大 举 北 迁,它 们 身 上 所 黏 的 病 菌,在 北 欧 斯 堪 地 那 维 亚 半 岛 和 热 带 地 区 的 高 山 滋 长,疟 疾 复 出、登 革 热 盛 行、日 本 脑 炎 的 流 行,都 是 最 好 的 见 证 (星 洲 日 报 2007 年5月14日)。

此 次 联 合 国 的 报 告,特 别 指 出 地 球 升 温 对 穷 人 影 响 最 大,尤 其 是 热 带 地 区 的 穷 人,因 为 他 们 没 有 能 力 应 付 此 气 候 的 改 变。

于 2009 年 12 月在 哥 本 哈 根 所 举 办 的 联 合 国 气 候 蜂 会, 193 个 国 家 所 通 过 的 无 约 束 力 协 定 亦 被 环 保 份 子 认 为 穷 国 将 受 害。“国 际 地 球 之 友” 组 职 的 主 席 指 出: “气 候 变 化 急 遽 恶 化, 富 国 拖 延 行 动, 已 迫 使 世 界 最 穷 困 的 族 群 陷 入 饥 饿、 苦 难 甚 至 死 亡” ( 南 洋 商 报 2009 年12 月20 日) 。

为 何 各 国 都 注 重 全 球 暖 化? 根 据 联 合 国 一 份 外 泄 的 内 部 文 件 警 告, 除 非 各 国 切 实 大 幅 减 排, 否 则 到 了2020 年, 全 球 气 温 会 上 升摄 氏3 度 (3oC), 令1.7 亿 人 难 逃 洪 水 威 胁。 联 合 国 内 部 评 估, 将 总 排 放 量 保 持 在440 亿 吨 以 下, 才 能 使 全 球 平 均 气 温 不 上 升 逾 摄 氏2 度 (2oC)。 但 各 国 目 前 承 诺 减 排 的 数 量, 距 离 目 标 还 差42亿 吨 ( 星 洲 日 报2009 年12 月20 日)。


环 境 的 污 染,温 室 效 应 将 关 系 到 世 上 众 生 存 亡,生 死 攸 关 的 世 界 问 题。科 学 家 已 经 观 察 到 千 万 只 蜜 蜂 神 秘 失 踪。其 次,从 1989 年 开 始,全 球 各 地 的 青 蛙 数 量 也 逐 渐 减 少 了 (Montague 2007)。

虽 然2009 年的 联 合 国 气 候 蜂 会 没 有 达 到 峰 会 的 目 标, 大 会 正 式 记 录 五 国 (美 国、 中 国、 印 度、 南 非 和 巴 西) 协 议 草 案)。 其 内 容 包 括: ( 南 洋 商 报 2009 年12 月20 日)


1) 全 球 暖 化:
全 球 暖 化 应 控 制 在 摄 氏2 度 (2oC) 以 内。
各 国 必 须 在 2010 年2 月1 日 之 前 拟 定2020 年 以 前 的 减 排 碳 排 量 目 标。

2) 资 金:
富 裕 国 家 承 诺, 2010 年 至2012 年 的3 年 期 间, 出 资 大 约300 亿 美 元( 约1031 亿 令 吉) 协 助 贫 穷 国 家 打 击 气 候 变 迁。 它 们 也 制 定 目 标, 在2020 年 以 前, 自 政 府 与 民 间、 双 边 和 多 边, 包 括 替 代 财 务 资 源 等 广 泛 财 源, 每 年’联 合 动 员1000 亿 美 元( 约3437 亿 令 吉) 。

3) 验 证:
富 裕 国 家 的 承 诺, 将 受 到 < 联 合 国 气 候 变 化 框 架 公 约> 严 谨、 健 全 且 透 明 的 检 视。

4) 2050 年 目 标:
全 球 碳 污 染 排 放 量 在2050 年 前 减 至1990 年 排 量 一 半 的 目 标。

保 护 环 境 和 停 止 污 染 这 个 世 界 唯 有 从 个 人 做 起,只 要 个 人实 践 健 康 饮 食,回 归 自 然 和 简 朴 的 生 活,您 已 经 成 为 环 保 英 雄 了。

这 个 世 界 的 蓝 天 白 云,青 山 绿 水,所 依 靠 的 是 我 们 的 个 人 良 知,为 了 自 己 的 健 康 和 地 球 万 物 永 续 共 存 共 荣,请 选 择 以 蔬 菜、水 果、五 谷 杂 粮 为 我 们 的 主 要 粮 食。

蓝 天、白 云、草 原、绿 树、沃 土、鲜 花 和 小 草,大 地 原 是 这 般 的 美 丽, 让 人 赏 心 悦 目。人 类 对 大 自 然 本 须 怀 着 一 颗 感 恩 之 心, 没 有 大 自 然 就 没 有 人 类,彼 此 之 间 依 附 生 存,共 同 繁 衍。

绿 色 简 朴 的 生 活
现 今 绿 色 商 品 越 来 越 受 消 费 者 的 青 睐,一 种 新 型 的 绿 色 消 费 观 逐 渐 掀 起 浪 潮, 并 且 逐 步 形 成 一 股 新 的 趋 势。

昔 日人 们 只 关 注 个 人 利 益,尤 其 是 经 济 利 益,很 少 关 心 社 会 生 活 的 环 境 利 益 的 传 统 消 费 观,现 今 将 消 费 利 益 和 保 护 人 类 生 存 环 境 的 利 益 结 合 在 一 起,并 且 认 为 以 牺 牲 环 境 为 代 价,以 便 换 取 消 费 利 益 和 提 高 经 济 效 益 是 不 可 取 的。不 然,人 类 将 付 出 更 大 的 经 济和 社 会 代 价。

希 望 绿 色 消 费 观 是 一 种 现 代 消 费 观, 进 而 提 升 大 家 关 心 人 类 生 存 的 环 境。

与 此 同 时,世 界 各 角 落 崇 尚 自 然 的 人 皆 以 乐 活(lifestyles of health and sustainability) 的 方 式 生 活。它 是 以 持 续 的 健 康 方 式 过 生 活,此 种 生 活 方 式 以 最 简 单 的 家 居 布 置,将 物 质 需 求 降 到 最 低 点,爱 惜 环 境,保 护 环 境,以 有 机 素 食 为 主 要 饮 食。此 种 健 康 的 生 活,除 了 让 自 己 快 乐,也 让 我 们 的 子 子 孙 孙 都 快 乐,让 全 人 类 朝 向 一 个 充 满 美 丽 和 乐 的 方 向 走 去。

教 育 群 众,并 且 引 领 消 费 者 转 变 消 费 的 观 念,以 崇 尚 自 然 和 追 求 健 康 为 首 要 条 件。在 追 求 舒 适 生 活 的 同 时,亦 须 注 重 环 保、节 约 资 源 和 能 源,以 实 现 可 持 续 消 费 的 社 会。

迈 向 健 康 的 世 界
生 命 因 爱 而 感 动,这 个 存 于 生 命 中 最 重 要 的 元 素,令 我 们 的 生 命 充 满 许 多 珍 贵 且 美 好 的 时 刻。为 此,人 人 皆 需 要 自 爱 于 爱 人,进 而 选 择 健 康 的 生 活,以 健 康 饮 食 为 主,缔 造 温 馨 祥 和 的 家 庭 和 社 会。

如 果 个 人 想 要 过 个 快 乐 的 人 生,建 立 幸 福 快 乐 的 高 楼 大 厦,必 须 以 个 人 健 康 为 基 础。许 多 人 认 为 能 够 吃 尽 天 下 的 美 食,是 人 生 至 高 享 受,因 而 忘 了 病 从 口 入 的 事 实 和 真 理。其 实,人 的 口 欲 之 乐,仅 限 于 嘴 巴 与 牙 齿 至 喉 咙 的 几 寸 之 间。千 万 别 为 了 几 寸 之 乐 而 失 去 个 人 宝 贵 的 健 康。

改 变 传 统 饮 食 习 惯 是 非 常 重 要 的 一 环。惟 有 健 康 的 身 心,方 能 走 更 长 远 的 路。 我 们 必 须 以 终 生 学 习 的 态 度,吸 取 新 的 健 康 资 讯,了 解 不 健 康 食 物 能 导 致 病 痛 的 事 实, 认 清 药 物 治 疗 只 是 暂 时 性,并 且 会 产 生 副 作 用,进 而 引 起 其 他 疾 病。

实 践 健 康 饮 食 才 是 最 佳 的 药 物 (Bieler 1965) 。惟 有 在 人 生 的 道 路 上 进 行 饮 食 大 改 革 (Robbins 2001),方 能 提 高 个 人 能 量,进 而 缔 造 更 多 快 乐 健 康 的 家 庭,为 其 族 群、国 民、中 华 民 族 及 全 世 界 的人 类 做 出 更 大、更 有 影 响 的 贡 献。

传 统 饮 食 的 改 变 始 于 家 庭。为 此,每 个 家 庭 的 妇 女 扮 演 其 一 定 的 角 色 。一 个 健 康 的 家 庭 必 定 由 充 满 爱 心 的 煮 妇 开 始,进 而 带 动 家 庭 成 员 迈 向 健 康 旅 程。

健 康 的 家 庭 将 成 为 其 他 族 群 学 习 的 对 象 与 榜 样,从 而 达 至 人 人 健 康、社 会 健 康、国 家 健 康、世 界 健 康 的 完 美 人 生。

世 界 的 多 元 化
世 界 是 多 元 的,地 球 上 每 个 人 都 不 一 样,也 不 可 能 每 个 人 都 是 一 样。观 念 不 一 样,感 觉 不 一 样,需 要 不 一 样,境 界 也 不 一 样。但 是 身 为 地 球 的 一 员,人 人 皆 有 责 任 各 尽 本 份,从 自 己 做 起,保 护 地 球,珍 惜 资 源。

每 一 个 人 都 有 权 力 选 择 自 己 的 饮 食 习 惯 与 生 活 方 式。在 真 实 的 现 实 生 活 中,不 可 能 大 家 都 过 着 一 样 的 生 活 方 式,抑 或 选 择 一 样 的 饮 食 习 惯。每 个 人 都 会 根 据 本 身 的 需 要 去 做 选 择。

无 论 是 荤 食、杂 食、半 素 食 或 有 机 素 食,其 实 并 没 有 对 与 错 之 别。此 纯 属 个 人 的 选 择 与 健 康 观 念。

重 点 是:大 家 需 要 学 习 重 视 另 一 种 声 音,超 越 主 观 意 识。世 间 没 有 永 恒 不 变 的 任 何 东 西。为 此,人 与 人 必 须 拉 近 彼 此 之 间 的 距 离,多 一 份 谅 解,并 且 接 受 和 包 容 世 界 的 多 元 化。

医 学 的 最 高 境 界--无 病 可 医
21 世 纪 的 医 学 应 该 是 如 此,自 己 可 以 实 践 健 康 素 食,自 己 可 以 走 出 疾 病,自 己 可 以 达 成 自 我 健 康。

大 家 必 须 对 养 生 保 健 的 观 念 逐 渐 的 改 变。21世 纪 养 生 保 健 的 新 观 念 不 应 该 再 强 调 以 药 物 治 病 及 以 补 品 补 身。取 而 代 之 的 是 个 人 摄 取 健 康 食 物, 让 身 体 能 正 常 的 进 行 新 成 代 谢, 排 出 体 内 所 累 积 的 毒 素。

理 想 的 医 学 发 展 是 慢 慢 的 脱 离 有 病 治 病,远 离 研 发 更 多 的 药 物 和 钻 研 更 先 进 的 医 疗 法。

医 学 的 最 高 境 界,应 该 是 无 病 可 医。每 个 人 都 可 以 依 靠 自 身 的 免 疫 系 统 来 抵 抗 病 菌。

不 然,21世 纪 将 是 人 类 面 对 健 康 的 危 机。


未 来 的 医 生 不 再 给 病 人 药 物, 而 是 引 导 病 人 关 注 人 类 本 身、 饮 食 的 营 养 以 及 疾 病 的 起 因 和 预 防。

==== 汤 拇 士。爱 迪 生 (1847-1931) ====


参 考 资 料
中 文
槟 消 协 指 南, (无 年 份)。<从 吃 肉 说 起>。
约 翰。罗 彬 斯 (1987)。<新 世 纪 饮 食>。琉 璃 光,身 心 灵 系 列 3。张 国 容,涂 世 玲 译。
欧 阳 文 风 ( 2007)。“同 性 恋 很 ‘自 然’”, 星 洲 日 报, 2007年4月 22 日。
姜 淑 惠 (1999a). <这 样 生 活 最 健 康>。 健 康 之 道1, 圆 神 出 版 社, 台 湾。
姜 淑 惠 (1999b). <这 样 吃 最 健 康>。 健 康 之 道2, 圆 神 出 版 社, 台 湾。
姜 淑 惠 (2001a). <这 样 养 育 孩 子 最 健 康>。 健 康 之 道4, 圆 神 出 版 社, 台 湾。
姜 淑 惠 (2001b). “开 启 健 康 的3 个 原 则, 素 食、 生 食、 断 食”, <琉 璃 光 季 刊>, 4 期, 16-26 页。
姜 淑 惠 (2002). <善 待 癌 症 最 健 康>。 健 康 之 道5, 圆 神 出 版 社, 台 湾。
姜 淑 惠 (2003). <点 石 成 金 健 康 法>。 健 康 之 道6, 圆 神 出 版 社, 台 湾。
雷 久 南 (1995). <癌 症 不 是 绝 症>。 马 来 西 亚 巡 迥 讲 座。
雷 久 南 (1997). <让 我 们 共 同 选 择 健 康 快 乐 的 人 生>。 吉 隆 坡、 槟 城 讲 座 会。
雷 久 南 (1998). [序], <还 我 健 康>, 约 翰. 罗 彬 斯 著, 琉 璃 光 智 慧 书1。
雷 久 南 (1999a). <回 归 身 的 喜 悦>, 琉 璃 光 成 长 书 2。
雷 久 南 (1999b). <回 归 心 的 喜 悦>, 琉 璃 光 喜 悦 书 1。
雷 久 南 (2001a). “肾 脏 的 保 养”,<琉 璃 光>, 9期,10-11 页
雷 久 南 (2001b). “消 化 系 统 的 保 健”, < 琉 璃 光>, 9期,8-10 页
琉 璃 光 身 心 灵 信 箱”, < 琉 璃 光>, 10 期,62 页。
雷 久 南 (2003a). “专 访 一 位 美 国 第4 代 农 人、养 牛 企 业 家 的 觉 悟”, <琉 璃 光>, 19 期,38-39 页.
雷 久 南 (2003b).“如 何 生 存 在 这 污 染 的 世 界”, < 琉 璃 光>, 21 期,52-57 页.
黄 建 兰 (2002). “由 身 体 疾 病 来 看 牛 乳”, <琉 璃 光 季 刊>, 11 期, 48-49 页。
李 晔 (2004). “只 要 适 当 节 食 就 能 老 得 慢、 活 得 久”, <健 康 天 地>, 32 期, 94-96 页。
新 加 玻 琉 璃 光 (无 年 份). 牛 奶 的 真 相。
潘 定 凯 (1996). “给 素 宝 宝 的 一 封 信”, <琉 璃 光 季 刊>, 18 期, 25-26页。
高 玉 梅 (1998).“下 世 纪 饮 食 观 应 从 量 转 为 质”, <南 洋 商 报>, 1998 年7 月11 日。
贺 淑 芳( 2003).“向 炎 疫 宣 战!”, <南 洋 商 报>, 2003 年4 月27 日。
琉 璃 光 (2003).“没 有 肉 奶 蛋 孩 子 更 健 康--- 自 然 饮 食 宝 宝 经 验 谈, 专 访 候 淑 凤 女 士”, <琉 璃 光 季 刊>, 19 期, 28-32 页。
雷 雨 晴(2003). “美 国 断 食 专 家 自 我 康 复, 雷 肯 断 病 断 烦 恼”, <有 福 同 享>. 44-45 页,普 提 心 文 化 事 业 社。
叶 秋 红 (2003). “鲜 果 生 菜 天 地 之 宝, 欧 阳 英 学 会 不 药 而 愈”, <有 福 同 享>. 42-43 页,普 提 心 文 化 事 业 社。
林 孝 云 (2003a). “摄 取 大 海 能 量 盐: 如 何 辨 认 天 然 盐 化 学 盐?”, <有 福 同 享>, 112-114 页。
林 孝 云 (2003b). “酱 味 十 足: 有 没 有100% 天 然 酱 油? 有!”, <有 福 同 享>, 116-118 页。
林 孝 云 (2004a). “柴 米 油 盐”, 南 洋 副 刊, 南 洋 商 报,16 页,2004 年12 月9 日。
扬 明 星 (2003). “给 孩 子 最 好 的 礼 物 - 养 育 素 宝 宝 经 验 谈” < 琉 璃 光 >, 20 期,40-44 页.
邱 甲 麟 (2003a). “大 马30 岁 以 上 者 约30% 有 高 血 压“, <健 康 天 地>, 14 期, 12页。
邱 甲 麟 (2003b). “无 须 药 物 治 疗 也 能 降 低 血 压”,<健 康 天 地>, 15 期, 12页。
洪 淑 贞 (2003a)。 “避 开 中 风”, <健 康 天 地>, 16 期, 94-95页。
洪 淑 贞 (2003b)。 “调 整 生 活 饮 食 可 以 改 善 高 血 压”, < 健 康 天 地>, 20 期, 98-99页。
陈 振 广 (2003). “关 富 生 医 生,看 见 病 人 活 过 来 我 相 信 气 功”,<健 康 天 地>, 15 期, 50-52页。
黄 素 菲 (2005 )。“神 奇 小 豆 豆,超 人 气 营 养 王”, ”, <大 家 健 康>, 139 期, 92-93 页。
张 家 瑞 (2001)。 不 生 病 之 真 法。
黄 天 立 (2005)。“动 物 蛋 白 质 对 健 康 真 的 重 要 吗?”, <健 康 天 地>,44 期, 页 100-101。
吴 慧 斌 (2005)。 “孙 安 迪 好 学 为 医 病”,<<福 报>>,34 期,40-42页。
曾 紫 玉 (2005a)。 “生 食 主 义 - 专 访 王 房 绣 女 士”, <<琉 璃 光 养 生 世 界>>季 刊,2005年 5月15 日。
李 秀 华 (2009)。“ 治 疗, 从 心 开 始”,< 星 洲 日 报> 副 刊,2009年 9月10 日。
邓 雁 霞 (2009) 。“ 中 药 结 合 穆 斯 林 传 统 医 药: 治 糖 尿 病 弃 用 胰 岛 素”,< 星 洲 日 报> 副 刊,2009年 12月25 日。
林 海 峰 (2007)。< 断 食 排 毒>。 湖 南 科 学 技 术 出 版 社。
林 艾 霖 (2010)。< 心 转>。 露 台 工 作 室。

南 洋 商 报
星 洲 日 报
中 国 报
有 福 同 享
大 家 健 康
健 康 天 地
保 健 生 活

英 文
Amir Farid, I. (2007). ”Living to 100”, The Sar, 11 March 2007.
Amir Farid, I. (2010). “Defeating cancer”, Fit4Life, The Star, 12 December 2010.
Annie, F.C. (2008). “Affluence putting health of Malaysians at risk”, New Sunday Times, 23 March 2008.
Anon.(2000). “Instead of Milk”, Utusan Konsumer, September, 2000.
Bakhru, H. K. (2001). Foods that Heals: the Natural Way to Good Health. New Delhi: Orient Paperbacks.
Bieler, H. (1965). Food is the Best Medicine. New York: Ballantine Books.
Calbom, C., Calbom, J. & Mahaffey, M. (2003). The Complete Cancer Cleanse. Petaling Jaya: Advantage Quest Publications.
Carroll, D.L. (2000). Controlling High Blood Pressure the Natural Way. New York: Ballantine Books.
Chai, M.L. (2008). “Breast milk is the best for infants, says Dr Lee”, New Straits Times, 28 September 2008.
Chia, J.S. (2004). What’s in Your Food? Subang Jaya: Pelanduk Publications.
Chia, J.S. (2006). You are What You Eat: Your healthy Lifestyle Guide. Subang Jaya: Pelanduk Publications.
Consumer Association of Penang (CAP). (no date). Avoid Chemicals in Your Food. A Cap Guide.
Consumers Association of Penang (CAP) (no date). Fruits: A Nutritional Guide.
Consumers Association of Penang (CAP) (no date). Vegetables: A Nutritional Guide.
Diamond, H. & Diamond, M. (1985). Fit for Life. New York: Warner Books.
Erasmus, U. (1993). Fats that Heal Fats that Kills. Burnaby BC: Alive Books.
Kushi, M. (1993). The Macrobiotic Way: the Complete Macrobiotic Diet & Exercise Book. New York: Avery Books.
Kushi, M. & Jack, A. (2003). The Macrobiotic Path to Total Health. New York: Ballantine Books.
Lai, C.N. (1993). The Pursuit of Life. Singapore: Lapis Lazuli Light.
Lai, C.N. (2005). “This is grown for human consumption”, Lapis News, 4th Issue, pp.5-8.
Lai, C.N. (2006). “Caring for your liver: protecting your environment”, Lapis News, 3rd Issue, June-August 2006.
Lim, K .G. (1993). A Review of Diseases in Malaysia. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
Lim, H.F. (2007). Eating for Good Health. Kuala Lumpur: Samarata Enterprise.
Luqman Hakim (2008). Tips Penjagaan Makanan dan Kesihatan. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.
Mackenbach, J.P. (2007). “The Mediterranean diet story illustrates that ‘why’ questions are as important as ‘how’ questions in diseases explanation”, Journal of Clinical Epidemiology 60: 105-109.
Mindell, E. (1994). Food As Medicine. New York: Pocket Books.
Montague, P. 2007. “Tread with caution when dealing with nature: human ignorance is growing”, Utusan Konsumer, July-August 2007.
Netzer, C.T. (1999). Big Book of Miracle Cures. New York: Dell Publishing.
Patrick, R, (2002). Detox. Scotland: Geddes & Grosset.
Quek, K.L. (2009). “Budget 2010: what’s for helath care?”
http://malaysianmirror.com/homedetail/45-home/17704-budget-2010
Ratna, D.N. (2008). “Consumer perceptionstudy on the importance of standards and certification related to organic foods”. Pp. 308-327 in Chang Yu Shyun, Mazura Md piar & Nik Musa’adah Mustapha (EDs.), Plant, Health and Man- Past, Present and Future. Forest Research Institute Malaysia.
Robbins, J. (1987). Diet for A New America. California: H.J. Kramer and New World Library.
Robbins, J. (2001). The Food Revolution: How Your Diet Can Help Save Your life and the World. Mumbai: Magna Publishing Co. Ltd.
Samaras, T. T., Storms, L.H. & Elrick, H. (2002). ”Longevity, mortality and body weight”, Ageing Research Review 1: 673-691, www.elsevier.com/locate/arr
Sangeetha, A. (2007). “No one escapes climate change effects but many refuse to do anything”, Utusan Konsumer, January-February 2007.
Strand, D. (2003). Death by Prescription. Petaling Jaya: Advantage Quest Publications.
Schwab, K. & Brabeck-Letmathe (2008). “World in deep water as we get thirstier”, New Straits Times, 22 January 2008.
Trattler, R. (2001). Better Health Through Natural Healing: How to get well without drugs or surgery? Australia: Hinkler Books.
Vimala, S., Mohd Ilham Adnan, Abdul Rashid Ahmad & Rohana Shahdan (2003). Nature’s Choice to Wellness. Siri Alam dan Rimba No. 7. Forest Research Institute Malaysia.
Wright, K. (2002). Extend Your Life. Scotland: Geddes & Grosset.
Yeoh, W. & Hamdan R.A. (2009), “Sugar more harmful than drugs, says CAP”, Sunday Star, 15 November 2009.
Yeow, D. (2008)“Liow: acute shortage of cancer specialists”. New Straits Times, 18 November 2008.

网 页
vm.cfsan.fda.gov/~dms/fdpreser.html en.wikipedia.org
www.americanheart.org
search.who.int
www.elementofharmony.net/food_list

www.elsevier.com/locate/

www.kidney.org

www.kidney.niddk.nih.gov

www.medicinenet.com
www.pediatrichypertension.org
www.who.int/ipcs/food


本 地 报 纸/健 康 杂 志
Berita Harian (每 日 新 闻)
New Straits Times
The Star
The Sun
Utusan Konsumer寻 寻 觅 觅,

原 来 健 康 之 道 竟 然 如 此 的 简 单,

即 一 切 回 归 自 然。


作者简介
林 廷 辉,祖 籍 海南,出 生 马 来 西 亚 登 嘉 楼 州 甘 马 挽 县 的 亚 益 仁 耐 海 南 村。 毕 业 于 马 来 西 亚 国 民 大 学 (1980)、马 来 西 亚 理 科 大 学 (1983)、及 马 来 亚 大 学 (1989) 三 所 大 学 而 获 得 社 会 人 类 学 学 士、硕 士 与 博 士 学 位。 现 任 马 来 西 亚 森 林 研 究 院 资 深 研 究 员,专 事 研 究 人 类 社 会 与 森 林 的 关 系。

于 1994,2002 及 2005 年 著 作 三 本 有 关 马 来 西 亚 新 村 的 中 英 书 籍。于 2010年,出 版 了 第3 版 Eating for Good Health 及 第3 刷 Makanan Sihat Sebagai Ubat。

健 康 才 是 宝 藏, 永 远 是 物 质 所 无 法 相 比 的。

活 著 不 是 为 了 追 求 无 限 的 财 富, 而 是 要 丰 富 自 己, 丰 富 生 活, 丰 富 生 命。天 时 地 利 人 和。

我 们 无 法 掌 控 天 时 和 地 利,

唯 一 能 改 变 的 是 自 己。No comments:

Post a Comment